Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

Št. 478-0004/2007 Ob-34172/07 , Stran 8028
I. Naziv in sedež organizatorja dražbe: Občina Mokronog - Trebelno, Pod gradom 2, 8230 Mokronog, tel. 07/349-82-60. II. Opis predmeta prodaje Predmet prodaje sta nepremičnini vpisani pri vl. št. 212, k.o. Laknice: – parc. št. 107/1 stanovanjska stavba v izmeri 99 m2, – parc. št. 107/1 dvorišče v izmeri 327 m2, last Občine Mokronog - Trebelno. Osnovna namenska raba obeh nepremičnin je poselitveno območje. Nepremičnini se nahajata v vasi Sveti Vrh (št. 5) pri Mokronogu. Stanovanjska stavba ni ustrezna za bivanje, konstrukcijski elementi so dotrajani, tako, da je ni možno z rekonstrukcijo urediti za bivanje. Izklicna cena je 9.332,00 EUR. V ceni ni vključen davek na dodano vrednost. Nepremičnini se prodajata v stanju kakršnem sta, po načelu »videno – kupljeno«. III. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja izklicne cene je 500,00 EUR. IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe Vrsta pravnega posla je kupoprodajna pogodba, ki mora biti sklenjena najpozneje v 15 dneh po končani javni dražbi. Župan lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla. V. Način in rok plačila kupnine Kupnino mora kupec poravnati na transakcijski račun Občine Mokronog-Trebelno v osmih dneh od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe oziroma izstavitve računa v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje kupoprodajna pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine v celoti in poravnavi vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v posest ter bo v pristojni zemljiški knjigi vknjižen kot lastnik kupljenih nepremičnin. VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 23. januarja 2008 v sejni sobi Občinske uprave Občine Mokronog - Trebelno, Pod gradom 2, 8230 Mokronog, z začetkom ob 16. uri. VII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodeluje pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu; – če se bo v imenu ponudnika javne dražbe udeležil pooblaščenec, predloži neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga je podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe, pri čemer mora biti podpis overjen pri notarju; – v primeru, ko se prijavi pravna oseba, predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev. Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je treba priložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, overjeno pri notarju. VIII. Varščina: interesenti morajo pred začetkom javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene na transakcijski račun Občine Mokronog - Trebelno, št. 01330-0100016133 s sklicem, za namen javna dražba – Sveti Vrh. IX. Vrnitev, vračunavanje ali pridržanje varščine: dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, bo varščina vrnjena brezobrestno najkasneje v osmih dneh po zaključku javne dražbe. Dražitelju, ki uspe (kupcu), se varščina vračuna v kupnino. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator obdrži varščino. X. Informacije o podrobnejših pogojih: dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobijo na sedežu Občine Mokronog - Trebelno pri Mojci Pekolj, tel. 07/349-82-62. XI. Ogled: po predhodnem dogovoru je mogoč ogled nepremičnin, ki so predmet javne dražbe.