Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

Št. 104 Ob-34323/07 , Stran 8034
Mladinski center Krško, Svet zavoda, Cesta krških žrtev 105, na podlagi 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško (Ur. l. RS, št. 96/00, 91/01 in 96/05), 16. in 17. člena Statuta javnega zavoda Mladinski center Krško, Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91) in Sklepa Sveta zavoda o postopku izbora in imenovanja direktorja javnega zavoda Mladinski center Krško z dne 7. 12. 2007, objavlja javni razpis za položaj direktorja javnega zavoda Mladinski center Krško. Kandidati morajo poleg splošnih pogojev določenih z Zakonom o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 36/00) izpolnjevati še naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba družboslovne smeri in najmanj eno leto delovnih izkušenj, – poznavanje dela na področju mladinskih dejavnosti, – aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika. K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: 1. Dokazila o izpolnjevanju pogojev: – fotokopijo diplome, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – dokazila iz katerih je razvidno poznavanje dela na področju mladinskih dejavnosti (potrdila o opravljenih strokovnih izpitih, potrdila o delu na področju mladinskih dejavnosti itd.), – certifikat Državnega izpitnega centra o višjem znanju enega tujega jezika ali potrdilo ustrezne domače ali tuje ustanove o aktivnem znanju enega svetovnega jezika ali univerzitetna diploma iz enega svetovnega jezika. 2. Ostala dokazila in priloge: – življenjepis, – fotokopija potrdila o državljanstvu, – potrdilo krajevno pristojnega sodišča o nekaznovanosti oziroma da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – program razvoja centra v obdobju 2008–2012, najmanj 3 strani formata A4. Mandat direktorja javnega zavoda Mladinski center Krško traja štiri leta. Kot svetovni jeziki se upoštevajo angleški, francoski in nemški jezik. Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »Ne odpiraj – za javni razpis: direktor Mladinskega centra Krško« priporočeno na naslov: Mladinski center Krško, Svet zavoda, Cesta krških žrtev 105, p.p. 246, 8270 Krško, v roku 14 dni od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS. Svet zavoda bo obravnaval samo pravočasne in popolne prijave. Prijava je popolna, če vsebuje vsa zahtevana dokazila navedena pod točko 1. in 2. tega javnega razpisa. V primeru nepopolne vloge volilna komisija pozove kandidata s priporočeno pošto s povratnico, da vlogo dopolni v roku 3 dni po prejemu poziva. Vsi kandidati, ki oddajo popolno vlogo, se bodo pred postopkom glasovanja o imenovanju direktorja predstavili na seji Sveta zavoda. Kandidati bodo o izboru in imenovanju obveščeni po izdaji soglasja ustanoviteljice Občine Krško k imenovanju.