Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

Ob-34152/07 , Stran 8027
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Beltinci, Mladinska ul. št. 2, 9231 Beltinci. 2. Opis predmeta prodaje in omejitve: predmet javne dražbe so naslednje nepremičnine v Beltincih: nezazidana stavbna zemljišča s parc. št. 1448/2, vpisana vložek št. 4 k.o. Beltinci, s parc. 1449, 1450/1, 1450/2, 1451 vse vpisane v vložek št. 1 v k.o. Beltinci. Vsa zemljišča so v celoti v lasti Občine Beltinci. Pri parc. št. 1448/2 k.o. Beltinci je v zemljiški knjigi zaznamba, da je navedena nepremičnina kulturni in zgodovinski spomenik. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena za prodajano premoženje - za vsa zemljišča v k.o. Beltinci s parc. št. 1448/2 v izmeri 457 m2, s parc. št. 1449 v izmeri 726, 1450/1 v izmeri 437 m2, s parc. št. 1450/2 v izmeri 572 m2, s parc. št. 1451 v izmeri 220 m2, ki se prodajajo kot celota v »paketu« za gradnjo poslovnega oziroma poslovno stanovanjskega objekta (tiha, mirna dejavnost) je za celotno površino teh parcel (2.409,00 m2) 117.496,50 EUR. Dražitelj lahko dviguje izklicno ceno za večkratnik zneska 100,00 EUR, kar je najnižji znesek višanja. Višanje izklicne cene mora biti izvršeno vsaj 1 krat. Z najugodnejšim dražiteljem bo prodajalka sklenila prodajno pogodbo v 15 dneh po končani dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. 5. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 8 dneh od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa prodajalca kupcu. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prodajalec bo kupcu izdal zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na kupljeni nepremičnini šele po prejemu celotne kupnine. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala na sedežu Občine Beltinci v Beltincih, Mladinska ul. št. 2, 9231 Beltinci, v sejni sobi, in sicer v četrtek 10. 1 2008 ob 12. uri. 7. Višina varščine: pred javno dražbo mora dražitelj plačati varščino v višini 10% od izklicne cene za vse nepremičnine, ki jih bo dražil, na podračun Občine Beltinci št. 01202-0100011541 UJP Murska Sobota z navedbo »Varščina za javno dražbo« z navedbo parcelnih številk zemljišč. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 8 dni po končani javni dražbi. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in možnost ogleda predmeta javne dražbe: ogled nepremičnin, ki so predmet javne dražbe je možen do 10. 1. 2008, do 11. ure, po predhodnem dogovoru z občinsko upravo Občine Beltinci. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnin in seznanitvijo s podrobnejšimi pogoji javne dražbe se je mogoče dogovoriti po tel. 02/541-35-39, e-pošti: obcina@beltinci.si, kontaktna oseba je Venčeslav Smodiš. 9. Opozorilo: Občina Beltinci na podlagi javne družbe ni zavezana skleniti pogodbe z najugodnejšim dražiteljem oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla ustavi, pri čemer se povrnejo stroški dražiteljem v višini izkazanih stroškov. 10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi: – na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin; – dražitelj mora najpozneje do 10. 1. 2008, do 11. ure na sedež Občine Beltinci, Mladinska ul. št. 2, 9231 Beltinci prijaviti svojo udeležbo in predložiti naslednja dokazila: – dokazilo o plačani varščini in priložiti celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine, – matično, davčno in telefonsko številko, – dražitelji – fizične osebe: fotokopijo identifikacijskega dokumenta, – dražitelji – pravne osebe: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, – dražitelji morajo na dan dražbe pred njenim pričetkom predložiti: – fizične osebe: osebni ali katerikoli drugi identifikacijski dokument, – pravne osebe ali pooblaščenci fizičnih oseb: pisno notarsko overjeno pooblastilo; – izklicna cena ne zajema 20% DDV oziroma davka na promet nepremičnin, ki ga bo moral plačati kupec ob nakupu predmetnih nepremičnin in bo obračunan na izlicitirano prodajno ceno, – izklicna cena tudi ne vključuje komunalnega prispevka, ki ga bo kupec moral plačati pred izdajo gradbenega dovoljenja za graditev objekta, – bodoči kupec nepremičnin bo moral na predmetnih nepremičninah najpozneje v dveh letih od nakupa teh nepremičnin začeti z gradnjo poslovnega objekta oziroma poslovno stanovanjskega objekta in ga zgraditi do IV. gradbene faze v treh letih od nakupa le teh; pogoj je bistvena sestavina pravnega posla, – Občina Beltinci si na nepremičninah, ki so predmet objave javne dražbe pridrži služnostno pravico za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture. V prodajni pogodbi bodo podrobneje opredeljene vse pravice in obveznosti pogodbenih strank, poleg tistih, navedenih v tej objavi javne dražbe, tudi način izročitve nepremičnin. Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.