Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

Št. 032-313/2007 Ob-34328/07 , Stran 8039
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena Predmet javnega zbiranja ponudb je naslednja nepremičnina: 2.1 Zemljišče, ki se oddaja v najem: – parc. št. 2010 – del, gozd v izmeri 8.000 m2, – parc. št. 2020 – del, gozd v izmeri 2.000 m2, obe vpisani v vl. št. 1188, k.o. Ajdovščina, last Mestne občine Ljubljana, do celote. Zemljišče, ki je predmet oddaje v najem se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91 in ostali), nahaja v območju urejanja CR 3/1 Tivoli in CR 3/2 Tivolski grad. Območje urejanja, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (Uradni list SRS, št. 13/88 in Uradni list RS, št. 21/90, 16/91, 35/92, 15/93, 61/94, 34/96, 22/98, 68/99, 77/02, 69/03 in 19/07) in Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območji urejanja CR 3/1 (del) Tivoli in CR 3/2 Tivolski grad (Uradni list RS, št. 47/92) ter je po Odloku o razglasitvi Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba (Uradni list SRS, št. 21/84) razglašeno za naravno znamenitost, vpisano v register naravne in kulturne dediščine, ki se vodi pri Ministrstvu za kulturo pod št. EŠD 22736. Nepremičnina je prosta vseh bremen. Izhodiščna cena najema: 20.000,00 EUR/leto. 2.2 Zazidano stavbno zemljišče, ki se prodaja: Parc. št. 352/12 dvorišče v izmeri 118 m2, vpisana v vl. št. 1685, k.o. Kašelj. Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja MS 7/6 Zalog, v morfološki enoti 3 C/2, v območju za centralne dejavnosti Območje urejanja MS 7/6 Zalog, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja s Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območji urejanja MS 7/6 Zalog in MS 7/7 Stari Zalog (Uradni list RS, št. 1/93-26). Nepremičnina je prosta vseh bremen. Izhodiščna cena: 80.000,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka na promet nepremičnine. 2.3 Nezazidano stavbno zemljišče, ki se prodaja: Parc. št. 560/6 dvorišče v izmeri 49 m2, vpisana v z.k. vl. št. 1693, k.o. Ježica. Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana, nahaja v območju urejanja BS 5/1-Kleče, v površinah za stanovanja in spremljajoče dejavnosti. Območje urejanja BS 5/1-Kleče, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto B5 Savlje-Kleče (Uradni l. SRS, št. 27/87, 15/89 in Ur. l. RS, št. 27/92, 63/99) in Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 Bežigrad – zahod (Ur. l. SRS, št. 26/87, 15/89 in Ur. l. RS, št. 27/92, 63/99, 18/02, 118/03, 123/04), ki predmetno zemljišče uvršča v morfološko enoto 2A/1 – območje enodružinske stanovanjske gradnje – prostostoječa zazidava. Nepremičnina je prosta vseh bremen. Izhodiščna cena: 22.050,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje 20% DDV. 3. Pogoji najema 3.1 Najemna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. 3.2 Nepremičnina se oddaja po načelu »videno – oddano«. 3.3 Nepremičnina bo oddana v najem ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika. 3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti najemno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od najema odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino. 3.5  Najemna pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem, ki bo nastopil v primeru zavrnitve dovoljenja oziroma soglasja, ki jih zahtevajo določbe zakonskih in podzakonskih aktov, s strani pristojnih organov, in sicer z dnem pravnomočne zavrnitve. 3.6 Plačilo celotne letne najemnine v roku 8 dni po sklenitvi najemne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. Če najemnik ne poravna najemnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje najemna pogodba za razdrto. 3.7 Najemnik bo poleg ponujene najemnine dolžan plačati še stroške notarskega zapisa pogodbe. 4. Pogoji prodaje 4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. 4.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. 4.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika. 4.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano kavcijo. 4.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 4.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. 4.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 5.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana št.: 01261-0100000114, sklic na št. 201006. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v najemnino/kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 5.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo kavcije) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine, – priloge iz točke 5.4 teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb. 5.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 8. 1. 2008. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: – »Ne odpiraj – ponudba za najem nepremičnin v območju urejanja CR 3/1 (del) Tivoli in CR 3/2 Tivolski grad«, – »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v območju urejanja MS 7/6 Zalog«, – »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v območju urejanja BS 5/1 – Kleče«, na naslov: Mestna občina Ljubljana, Komisija za pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, 1000 Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2. 5.4 Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), – priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki), – overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev, – potrdilo o plačani varščini, – izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 1. 4. 2008. 6. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, in sicer: za nepremičnino pod 2.1 in 2.2 na tel. 01/306-10-68, kontaktna oseba Darja Fetih in za nepremičnino pod 2.3 na tel. 01/306-10-67, kontaktna oseba Jelka Božnar Štampfel. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru. 7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 7.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe v četrtek, 10. 1. 2008, ob 12. uri, na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15 (dvorana), z začetkom: – za nepremičnino pod zap. št. 2.1 ob 12. uri; – za nepremičnino pod zap. št. 2.2 ob 12.30; – za nepremičnino pod zap. št. 2.3 ob 13. uri. 7.2 Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene najemnine/kupnine. 7.3 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko najemnino/kupnino, v roku 10 delovnih dni pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja. 7.4 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb. 7.5 Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni strani Mestne občine Ljubljana, http://www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.