Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

Št. 590/07 Ob-34322/07 , Stran 7999
(v nadaljevanju: projektni razpis 16, oznaka JPR16-UK-2008) Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. 1. Predmet razpisa, razpisna področja in cilji razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij, katerih programi niso bili izbrani na javnem pozivu JP 22 2007–2009; javnih zavodov, ki v letu 2007 niso neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2008 s strani ministrstva ter posameznikov, ki delujejo na področjih umetnosti in knjige. Razpis se nanaša na naslednja področja ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin: uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti, vizualne umetnosti, intermedijske umetnosti in knjiga. Ministrstvo za kulturo bo kulturne projekte na področju umetnosti in knjige v letu 2008 v okviru projektnega razpisa 16 (JPR16-UK-2008) podpiralo v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: podpiranje konkurenčnih, vrhunskih, kakovostnih, izvirnih, prepoznavnih in prodornih projektov s področja umetnosti in knjige v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru, povečanje dostopnosti kulturnih dobrin in ustvarjalnosti na celotnem območju Slovenije, spodbujanje programskega in poslovnega sodelovanja med javnim in nevladnim sektorjem ter obeh z mednarodnimi partnerji, podpiranje mednarodno uveljavljenih in profiliranih festivalov in prireditev, neposredno podpiranje ustvarjalcev, postopno vzpostavljanje mreže kulturnih središč v posameznih regijah in vzpostavljanje ostalih kulturniških mrež. V letu 2008 bodo prednostno obravnavani in podprti tisti projekti, ki promovirajo slovensko kulturo v času predsedovanja Republike Slovenije Evropski uniji in tisti projekti, ki se tematsko povezujejo z vsebino medkulturnega dialoga. 2. Pomen izrazov in upravičenost stroškov Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva, ustanove in druge nevladne organizacije ter zasebni zavodi in gospodarske organizacije, ki delujejo na razpisnih področjih. Javni zavodi so pravne osebe, registrirane za opravljanje javne službe s področja kulture ali humanističnih znanosti. Posamezniki so avtorji, ki delujejo na razpisnih področjih. Samozaposleni na področju kulture so fizične osebe, ki so vpisane v razvid ministrstva za kulturo in ki delujejo na razpisnih področjih. Odgovorna oseba predlagatelja projekta je odgovorni nosilec projekta v vlogi organizatorja, producenta ali založnika, ki poslovno in vsebinsko predstavlja in zastopa kulturno organizacijo, oziroma posameznik v vlogi avtorja. Posamezno področje razpisa se deli na ločena podpodročja, ki so vsebinsko opredeljena (denimo: glasbena umetnost – organizacija festivalov; organizacija koncertnih ciklov itd.; uprizoritvene umetnosti – produkcija in postprodukcija v Sloveniji; mednarodna gostovanja itd.). Projekt je posamična kulturna aktivnost, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izveden v letu 2008. Vsebino in celotni obseg projekta je moč razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih prilog. Neposredna podpora ustvarjalcem (posameznikom) je namenjena zagotavljanju spodbudnih pogojev za delo samozaposlenih na področjih kulture in mobilnosti samozaposlenih umetnikov na razpisnih področjih. Projektni razpis omogoča dodelitev delovnih štipendij in/ali sofinanciranje rezidenčnih udeležb posameznikov v tujini. Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati 70% predvidenih stroškov. Izjeme so projekti z naslednjih podpodročij: festivali, cikli, mednarodno sodelovanje in mednarodna gostovanja, kjer zaprošeni znesek financiranja ne sme presegati 50% predvidenih stroškov; naročila izvirnih glasbenih del in koreografij (do 100%, gl. razpisno dokumentacijo!) ter delovne štipendije, kjer znaša podpora 10.600 EUR bruto za posamično štipendijo in rezidenčne udeležbe, kjer je možna višina dodeljenih sredstev do 2.200 EUR bruto na posamično udeležbo. Na področju knjige ministrstvo kot upravičene stroške na podpodročju Izdaja knjig priznava naslednje najnižje bruto obsege avtorskih honorarjev na avtorsko polo: izvirno delo – leposlovje: najmanj 312,97 EUR, izvirno delo – humanistika: najmanj 333,83 EUR, prevod leposlovje: najmanj 229,51 EUR, prevod humanistika: najmanj 271,24 EUR. Skladno s prednostnimi kriteriji razpisa bodo višje podprti projekti, ki predvidevajo stimulativno vrednotenje avtorskega dela. Na podpodročju Prevodi v tuje jezike bo od posameznega prevajalca/prevajalke izbran za sofinanciranje le 1 prevod, pri čemer pokriva MK izključno stroške prevoda (avtorski honorar). Na področju vizualnih umetnosti ministrstvo kot upravičene stroške na podpodročjih: organizacija razstavnih in festivalskih projektov ter Mednarodno sodelovanje priznava naslednje najnižje bruto obsege avtorskih honorarjev (razstavnin): najmanj 300 EUR za osebno razstavo iz tekoče produkcije, najmanj 1.100 EUR za pregledno razstavo in najmanj 2.100 EUR za retrospektivno razstavo. Skladno s prednostnimi kriteriji razpisa bodo višje podprti projekti, ki predvidevajo stimulativno vrednotenje avtorskega dela. Finančna uravnoteženost pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega projekta, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki). 3. Osnovna razpisna področja 3.1 Uprizoritvene umetnosti: Projektni razpis obsega naslednja podpodročja: produkcija in postprodukcija v Sloveniji, mednarodna gostovanja, delovne štipendije, rezidenčne udeležbe, in organizacija mednarodnih festivalov. 3.2 Glasbene umetnosti: Projektni razpis obsega naslednja podpodročja: glasbena produkcija in postprodukcija v Sloveniji, organizacija festivalov in koncertnih ciklov, glasbeno založništvo (izdaja na nosilcih zvoka, notne izdaje), naročila izvirnih glasbenih del in koreografij, gostovanja v mednarodnem prostoru, podporni projekti na področju glasbenih umetnosti (tekmovanja in nagrade), delovne štipendije in rezidenčne udeležbe. 3.3 Vizualne umetnosti: Projektni razpis obsega naslednja podpodročja: organizacija razstavnih in festivalskih projektov v Sloveniji, mednarodno sodelovanje, delovne štipendije in rezidenčne udeležbe. 3.4 Intermedijske umetnosti: Projektni razpis obsega naslednja podpodročja: produkcija in postprodukcija v Sloveniji, mednarodno sodelovanje, organizacija mednarodnih festivalov, delovne štipendije in rezidenčne udeležbe. 3.5 Knjiga: Projektni razpis obsega naslednja podpodročja: izdaja knjig, izdaja revij, prevodi v tuje jezike, razvijanje bralne kulture, organizacija literarnih festivalov in literarnih prireditev, mednarodno sodelovanje in delovne štipendije. Opredelitev področij podpodročij razpisa je navedena v prijavnih obrazcih 1 in je sestavni del razpisne dokumentacije. 4. Splošni in posebni pogoji za sodelovanje na razpisu 4.1 Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje: – kot javni zavodi v letu 2007 niso neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2008 s strani ministrstva ali da kot predlagatelji projekta javnih kulturnih programov niso bili izbrani na javnem pozivu JP 22 2007–2009; – so pravne osebe ali samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo: izjava o registraciji; v primeru, da Ministrstvo naknadno zahteva originalno potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku); – ali so posamezniki, ki delujejo na razpisanih področjih (obvezno dokazilo: seznam del na razpisnem področju!) in imajo stalno prebivališče v RS. Izjema so posamezniki na področju knjige, kjer lahko kandidirajo tudi prevajalci s stalnim prebivališčem v tujini, ki prevajajo dela slovenskih avtorjev s področja kulture v tuje jezike; – prijavljajo projekte, ki bodo v celoti realizirani v letu 2008 (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!); – so v primeru, da so bili pogodbena stranka Ministrstva za kulturo v letih 2006 in 2007, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!); – predlagajo projekte, katerih zaprošeni znesek financiranja ne presega najvišje možne višine zaprošenih sredstev, ki so opredeljena na posameznih podpodročjih, ter upošteva najnižje zneske avtorskih honorarjev, opredeljene v 2. točki razpisa za podpodročja »Izdaja knjig«, »Organizacija razstavnih in festivalskih projektov« ter »Mednarodno sodelovanje na področju vizualnih umetnosti«; – ne prijavljajo projektov, ki so bili v letu 2007 oziroma za leto 2008 že izbrani na katerem od javnih pozivov ali razpisov ministrstva (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!); – ne prijavljajo projektov, izbranih na razpisih Filmskega sklada RS, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!), – da prijavitelj poda le eno vlogo za delovno štipendijo ali rezidenčno udeležbo, in sicer na svoje matično področje ustvarjanja. V primeru, da vloga spada na drugo področje, bo izročena pristojnemu uslužbencu oziroma pristojni strokovni komisiji; – da se prijavitelj z istim projektom na ta razpis prijavi samo enkrat; – da za isti projekt na razpis poda vlogo le en prijavitelj. In 4.2 posebne pogoje na posameznih podpodročjih razpisa: 4.2.1 Uprizoritvene umetnosti 4.2.1.1 Podpodročje produkcija in postprodukcija v Sloveniji Na razpisu lahko kandidirajo predlagatelji, – ki so v obdobju 2005–2007 realizirali vsaj 3 produkcije s področja uprizoritvenih umetnosti; ali ki so realizirali vsaj 1 produkcijo s področja uprizoritvenih umetnosti in kot soustvarjalci sodelovali vsaj še pri 3 drugih produkcijah s področja uprizoritvenih umetnosti (realizacija produkcije, četudi je predlagatelj v njej sodeloval, se ne šteje tudi kot predlagateljevo sodelovanje kot soustvarjalec pri produkciji); ali ki so kot posamezniki, ki niso vpisane v razvid samozaposlenih v kulturi, kot soustvarjalci sodelovali v vsaj 4 produkcijah s področja uprizoritvenih umetnosti; – ki zaprošajo za največ 70% celotne vrednosti projekta in za največ 50.000 EUR; – ki v primeru, da je predlagatelj posameznik, ki ni vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo RS, zaproša izključno za sofinanciranje svoje avtorske storitve (avtorski honorar). 4.2.1.2 Podpodročje Organizacija mednarodnih festivalov Na razpisu lahko kandidirajo predlagatelji, – ki so v obdobju 2005–2007 izvedli vsaj 3 mednarodne festivale s področja uprizoritvenih umetnosti; – katerih predlagani projekt obsega vsaj 10 festivalskih dogodkov, od katerih jih mora biti vsaj 40% iz tujine; – ki zaprošajo za največ 50% celotne vrednosti projekta in za največ 60.000 EUR. 4.2.1.3 Podpodročje mednarodna gostovanja Na razpisu lahko kandidirajo predlagatelji, – ki so v obdobju 2005–2007 izvedli vsaj 3 projekte s področja uprizoritvenih umetnosti; – ki zaprošajo za največ 50% celotne vrednosti projekta in za največ 4.500 EUR; – ki v primeru, da je predlagatelj posameznik, ki ni vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo RS, zaproša izključno za sofinanciranje svoje avtorske storitve (avtorski honorar). 4.2.1.4 Podpodročje delovnih štipendij Na razpisu lahko kandidirajo predlagatelji, – ki so vpisani v razvid samozaposlenih na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo RS in delujejo na področju uprizoritvenih umetnosti; – ki so do konca leta 2007 izvedli vsaj 10 projektov s področja uprizoritvenih umetnosti od tega v obdobju 2005–2007 vsaj 4 projekte (med projekte sodijo realizacije produkcij s področja uprizoritvenih umetnosti in/ali sodelovanja predlagatelja kot soustvarjalca v produkcijah s področja uprizoritvenih umetnosti); – ki niso prejeli delovne štipendije iz naslova knjižničnega nadomestila za leto 2006 ali za leto 2007, ki presega 6.259,39 EUR bruto; – ki v letu 2006 in 2007 niso prejeli delovne štipendije Ministrstva za kulturo. 4.2.1.5 Podpodročje rezidenčne udeležbe Na razpisu lahko kandidirajo predlagatelji, – ki so vpisani v razvid samozaposlenih na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo RS in delujejo na področju uprizoritvenih umetnosti; – ki so do konca leta 2007 izvedli vsaj 10 projektov s področja uprizoritvenih umetnosti (med projekte sodijo realizacije produkcij s področja uprizoritvenih umetnosti in/ali sodelovanja predlagatelja kot soustvarjalca v produkcijah s področja uprizoritvenih umetnosti); – ki v letu 2008 ne bodo sočasno z razpisano podporo rezidenčni udeležbi prejemali kakšne druge štipendije, namenjene ustvarjalcem; – ki v letu 2008 niso prejemniki kake druge štipendije iz državnega proračuna ali delovne štipendije iz naslova knjižničnega nadomestila, ki presega 6.259,39 EUR bruto; – ki v letu 2007 niso bili prejemniki podpore za rezidenčne udeležbe Ministrstva za kulturo; – ki zaprošajo za sofinanciranje največ 50% vseh stroškov rezidenčne udeležbe in za največ 2.200 EUR. 4.2.2. Glasbene umetnosti 4.2.2.1 Glasbena produkcija in postprodukcija v Sloveniji – Na razpisu lahko kandidirajo predlagatelji projekta, ki so v obdobju med 2005 do 2007 organizirali vsaj 3 glasbeno scenske, folklorne in baletne produkcije ter posprodukcije; – Predlagatelj lahko prijavi glasbeno scenske, folklorne in baletne produkcije ter produkcije posameznih koncertnih gostovanj, katerih premiera in postprodukcija bo v letu 2008; – Najvišja zaprošena vsota za glasbeno scensko, folklorno in baletno produkcijo ne sme presegati 42.000 EUR in 70% predvidenih stroškov; – Najvišja zaprošena vsota za produkcijo posameznega koncertnega gostovanja ne sme presegati 10.500 EUR in 70% predvidenih stroškov. 4.2.2.2 Glasbeni festivali in koncertni cikli – Na razpisu lahko kandidirajo predlagatelji projekta, ki so v obdobju med organizirali vsaj 2005 do 2007 3 glasbene festivale ali koncertne cikle; – Glasbeni festival ali koncertni cikel mora obsegati najmanj pet in največ tridesetih koncertov in spremljajočih dogodkov; – Najvišja zaprošena vsota za glasbeni festival ali koncertni cikel ne sme presegati 62.600 EUR in 50% predvidenih stroškov. 4.2.2.3 Glasbeno založništvo (notne izdaje in izdaje na nosilcih zvoka) – Posamezna izdaja na nosilcu zvoka (zgoščenka, DVD ...) mora obsegati najmanj 45 minut posnetega materiala; – Posamezna notna izdaja mora obsegati najmanj pet strani; – Posamezna izdaja mora iziti v najmanj 500 izvodih; – Posamezna izdaja mora biti uvrščena v založniški program predlagatelja oziroma drugega založnika za leto 2008; – Najvišja zaprošena vsota za izdajo na nosilcu zvoka ne sme presegati 4.200 EUR in 70% vseh predvidenih stroškov; – Najvišja zaprošena vsota za notno izdajo ne sme presegati 8.400 EUR in 70% vseh predvidenih stroškov. 4.2.2.4 Naročila izvirnih glasbenih del in koreografij – Vsako naročeno izvirno slovensko glasbeno delo ali koreografija mora biti v letu 2008 najmanj enkrat javno predstavljeno ali arhivirano; – Zaprošena sredstva morajo biti usklajena s tarifami sofinanciranja avtorskih honorarjev na področju glasbene, glasbeno-scenske, plesne in baletne ustvarjalnosti, ki so del razpisne dokumentacije. 4.2.2.5 Gostovanja v mednarodnem kulturnem prostoru – Na razpisu lahko sodelujejo predlagatelji, ki so v obdobju 2005–2007 izvedli vsaj 3 projekte s področja glasbenih umetnosti; – Najvišja zaprošena vsota za mednarodno sodelovanje ne sme presegati 42.000 EUR in 50% predvidenih stroškov. 4.2.2.6 Podporni projekti na področju glasbene umetnosti (tekmovanja in nagrade) – Na razpisu lahko sodelujejo predlagatelji, ki so v obdobju 2005–2007 izvedli vsaj 3 tovrstne projekte nacionalnega značaja; – Najvišja zaprošena vsota za podporne projekte lahko znaša 29.300 EUR in ne sme presegati 70% predvidenih stroškov. 4.2.2.7 Delovne štipendije Na razpisu lahko kandidirajo predlagatelji, – ki so vpisani v razvid samozaposlenih na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo RS in delujejo na področju glasbenih umetnosti; – katerih vsaj 20 del je bilo javno predstavljenih ali arhiviranih; – ki za leto 2006 in 2007 niso prejemniki štipendije iz naslova knjižničnega nadomestila, ki presega bruto 6.300 EUR letno; – ki v letu 2006 in 2007 niso prejeli delovne štipendije Ministrstva za kulturo. 4.2.2.8. Rezidenčne udeležbe Na razpisu lahko kandidirajo predlagatelji: – katerih vsaj 20 glasbenih del je bilo javno predstavljenih ali arhiviranih ali so izvedli vsaj 20 koncertov na uveljavljenih koncertnih prizoriščih v domačem ali mednarodnem kulturnem prostoru; – ki za leto 2006 in 2007 niso prejemniki štipendije iz naslova knjižničnega nadomestila, ki presega bruto 6.300 EUR letno; – ki v letu 2006 in 2007 niso prejeli delovne štipendije Ministrstva za kulturo. 4.2.3 Vizualne umetnosti: 4.2.3.1 Podpodročje organizacija razstavnih in festivalskih projektov v Sloveniji Pogoje za sodelovanje na razpisu izpolnjujejo predlagatelji projekta – ki so v obdobju med 2005 do 2007 organizirali vsaj dve razstavi na letni ravni (ali bili aktivno udeleženi); – ki prijavljajo največ 4 projekte, fizične osebe največ 2; – ki zagotavljajo strokovno izvedbo projekta (podpisana izjava kustosa); – ki prijavljajo projekte, pri katerih zaprošena vsota na posamezen projekt znaša največ 70% njegove celotne vrednosti in ne presega vsote 10.000 EUR. 4.2.3.2 Podpodročje mednarodno sodelovanje Na razpisu lahko kandidirajo predlagatelji projekta – ki so bili v obdobju 2005 do 2007 vključeni v vsaj tri razstavne projekte v tujini; – ki prijavljajo največ 2 projekta, fizična oseba največ 1; – ki zagotavljajo strokovno izvedbo projekta (podpisana izjava kustosa); – ki prijavljajo projekta, pri katerih zaprošena vsota na posamezen projekt znaša največ 70% njegove celotne vrednosti in ne presega vsote 12.600 EUR. 4.2.3.3 Podpodročje delovne štipendije Na razpisu lahko kandidirajo avtorji – ki so imeli v zadnjih treh letih vsaj (5) razstav doma in/ali v tujini (mlajši od 35 let vsaj 3), ali 7 strokovnih člankov ali tri samostojne publikacije doma in/ali v tujini; – ki so vpisani v razvid samozaposlenih na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo RS in delujejo na področju vizualnih umetnosti; – ki za leto 2006 in 2007 niso prejemniki štipendije iz naslova knjižničnega nadomestila, ki presega bruto 6.259,39 EUR letno; – ki v letih 2006 in 2007 niso prejeli delovne štipendije Ministrstva za kulturo; – ki v letu 2007 niso bili prejemniki podpore za rezidenčne udeležbe Ministrstva za kulturo. 4.2.3.4 Podpodročje rezidenčne udeležbe Na razpisu lahko kandidirajo avtorji – ki so imeli v zadnjih treh letih vsaj (5) predstavitev ali 7 strokovnih člankov ali tri samostojne publikacije doma in/ali v tujini; – ki so vpisani v razvid samozaposlenih na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo RS; – ki v letu 2008 niso prejemniki kake druge štipendije iz državnega proračuna ali štipendije iz naslova knjižničnega nadomestila, ki presega bruto 6.259,39 EUR letno; – ki v letu 2007 niso bili prejemniki delovne štipendije in/ali podpore za rezidenčne udeležbe Ministrstva za kulturo. 4.2.4 Intermedijske umetnosti 4.2.4.1 Podpodročje Produkcija in postprodukcija v Sloveniji – Na razpisu lahko sodelujejo predlagatelji, ki so v obdobju 2005–2007 izvedli letno vsaj 2 avtorska projekta s področja intermedijskih umetnosti; – Najvišja zaprošena vsota za projekt lahko znaša največ 70% celotne vrednosti projekta in ne sme presegati 10.000 EUR. 4.2.4.2 Podpodročje Mednarodno sodelovanje – Na razpisu lahko sodelujejo predlagatelji, ki so v obdobju 2005–2007 izvedli letno vsaj 2 projekta s področja intermedijskih umetnosti; – Najvišja zaprošena vsota za mednarodno gostovanje lahko znaša največ 50% celotne vrednosti projekta in ne sme presegati 10.000 EUR. 4.2.4.3 Podpodročje Organizacija mednarodnih festivalov – Na razpisu lahko sodelujejo predlagatelji, ki so v obdobju 2005–2007 izvedli vsaj 2 mednarodna festivala s področja intermedijskih umetnosti; – in katerih predlagani projekt obsega vsaj 10 festivalskih dogodkov, od katerih mora biti vsaj 50% iz tujine; – zaprošena vsota za projekt lahko znaša največ 50% celotne vrednosti projekta in ne sme presegati 20.000 EUR. 4.2.4.4 Podpodročje delovne štipendije Na razpisu lahko kandidirajo avtorji – ki so v zadnjem letu izvedli vsaj 3 projekte s področja intermedijskih umetnosti; – ki so vpisani v razvid samozaposlenih na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo RS in delujejo na področju intermedijskih umetnosti; – ki za leto 2006 in 2007 niso prejemniki štipendije iz naslova knjižničnega nadomestila, ki presega bruto 6.259,39 EUR letno; – ki v letu 2006 in 2007 niso prejeli delovne štipendije Ministrstva za kulturo in/ali podpore za rezidenčne udeležbe Ministrstva za kulturo. 4.2.3.4 Podpodročje rezidenčne udeležbe Na razpisu lahko kandidirajo avtorji – ki so imeli v zadnjih treh letih vsaj 5 projektov s področja intermedijskih umetnosti; – ki so vpisani v razvid samozaposlenih na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo RS in delujejo na področju intermedijskih umetnosti; – ki v letu 2008 ne bodo sočasno z razpisano podporo rezidenčni udeležbi prejemali kakšne druge štipendije, namenjene ustvarjalcem; – ki v letu 2008 niso prejemniki kake druge štipendije iz državnega proračuna ali štipendije iz naslova knjižničnega nadomestila, ki presega bruto 6.259,39 EUR letno; – ki v letu 2007 niso bili prejemniki podpore za rezidenčne udeležbe ali delovno štipendijo Ministrstva za kulturo. 4.2.5 Knjiga 4.2.5.1 Podpodročje izdaja knjig Po obsegu izpolnjujejo pogoj za sodelovanje na razpisu predlagatelji projekta – ki so v obdobju 2005–2007 izdali najmanj 5 knjižnih naslovov s področij razpisa; – ki zaprošajo za sofinanciranje največ 8 knjižnih naslovov s področij razpisa, ki bodo v knjižni obliki prvič izšli v letu 2008; – ki zagotavljajo naklado najmanj 500 izvodov za prozno leposlovje in humanistiko ter najmanj 300 izvodov za poezijo in dramatiko; – in katerih zaprošena vsota na posamezno knjigo ne presega 14.700 EUR in največ 70% vseh predvidenih stroškov. 4.2.5.2 Podpodročje izdaja revij – Predlagatelj lahko na razpisu kandidira zgolj z revijo, katere programska zasnova se sklada s področjem razpisa – ki izhaja v tiskani obliki vsaj enkrat letno in v letnem obsegu najmanj 20 AP in je v tem obsegu izšla tudi v letu 2007; – ki je dostopna bralcem na celotnem območju Slovenije in ima urejeno distribucijo v knjigarnah in knjižnicah v Sloveniji; – katere oglasni prostor ne presega 10% celotnega prostora posamezne številke (oglaševalske vsebine določa 46. člen Zakona o medijih); – katere natisnjena naklada ni nižja od 400 izvodov na številko; – za katere sofinanciranje predlagatelj zaproša največ do 70% vseh priznanih stroškov za redni letni obseg revije in največ 8.000 EUR na revijo. 4.2.5.3 Podpodročje prevodi v tuj jezik Na razpisu lahko kandidirajo prevajalci, ki – so v obdobju 2005–2007 prevedli v tuj jezik vsaj (1) knjižni naslov oziroma vsaj 20 avtorskih pol besedil slovenskih avtorjev, iz zvrsti, ki so navedene v razpisni dokumentaciji; – bodo knjigo v celoti prevedli v letu 2008; – priložijo pisno zagotovilo tujega založnika, da bo knjiga izšla najkasneje v letu 2009. 4.2.5.4 Podpodročje razvijanje bralne kulture Na razpisu lahko sodeluje predlagatelj, ki prijavlja projekt, skladen z opredelitvijo področja razpisa, in – je v obdobju 2005–2007 organiziral vsaj 1 projekt s področja bralne kulture; – prijavlja projekt, ki vključuje najmanj 3 sodelujoče avtorje ali izvajalce in založniško produkcijo vsaj 3 slovenskih založnikov; – v primeru, da je predlagatelj splošna knjižnica, prijavlja projekt, ki ni vključen v redni program dela javnega zavoda; – zaprošajo za sofinanciranje največ 70% vseh stroškov in največ 10.000 EUR na projekt. 4.2.5.5 Podpodročje organizacija literarnih festivalov ali literarnih prireditev Na razpisu lahko sodelujejo tisti predlagatelji, ki prijavljajo projekte, skladne s področjem razpisa, in – so v obdobju 2005–2007 organizirali vsaj 1 tovrstni projekt; – prijavlja literarni festival, ki vključuje najmanj 3 sodelujoče avtorje ali izvajalce, ali literarno prireditev, ki vključuje vsaj 3 sodelujoče avtorje; – zaprošajo za sofinanciranje največ 70% vseh stroškov in največ 10.000 EUR na projekt. 4.2.5.6 Podpodročje mednarodnega sodelovanja Na razpisu lahko sodelujejo tisti predlagatelji, ki prijavljajo projekte, skladne s področjem razpisa, in – ki so v obdobju 2005–2007 organizirali vsaj 1 tovrstni projekt; – ki prijavljajo projekt, ki vključuje najmanj 3 sodelujoče avtorje ali izvajalce in založniško produkcijo vsaj 3 slovenskih založnikov; – ki zaprošajo za sofinanciranje največ 70% vseh stroškov in največ 10.000 EUR na projekt. 4.2.5.7 Podpodročje delovne štipendije Na razpisu lahko kandidirajo avtorji, – ki so vpisani v razvid samozaposlenih na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo RS in delujejo na področju knjige; – ki so v obdobju 2004-2007 prvič izdali vsaj (2) knjižni deli v slovenščini ali vsaj 40 avtorskih pol leposlovnih besedil, objavljenih v knjigah ali literarnih revijah; – ki niso prejeli delovne štipendije iz naslova knjižničnega nadomestila za leto 2006 ali za leto 2007, ki presega 6.259,39 EUR bruto; – ki v letih 2006 ali 2007 niso prejeli delovne štipendije Ministrstva za kulturo. 4.3 Izpolnjevanje razpisnih pogojev: Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed uslužbencev ministrstva imenuje minister za področja, ki so predmet razpisa. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavrženje vlog neupravičenih predlagateljev ter nepopolnih in prepoznih vlog. Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni Odločbi o izboru projekta spremeni odločitev in s predlagateljem projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti v letu 2007 (nerealizacija programa, dela programa ali projektov) razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev. Opozorilo: V primeru, – če se prijavitelj z istim projektom (oziroma štipendijo ali rezidenčno udeležbo) prijavi na razpis več kot enkrat, – če prijavitelj prijavi več projektov od dovoljenih v okviru posebnih pogojev na posameznem podpodročju, ali – če isti projekt na razpis prijavi več prijaviteljev, se vse vloge prijavitelja, ki poda na razpis več vlog za isti projekt (oziroma štipendijo ali rezidenčno udeležbo), ali ki prekorači število prijav na posameznem podpodročju, oziroma vloge vseh prijaviteljev, ki prijavljajo isti projekt na razpis, ne glede na področje oziroma podpodročje, zavržejo iz razloga neizpolnjevanja splošnih pogojev (kot neupravičene osebe). 5. Razpisni kriteriji 5.1 Splošni razpisni kriteriji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 1 Društva, ki delujejo v javnem interesu, prejmejo pri tem kriteriju dodatno točko. 5.2 Prednostni razpisni kriteriji po razpisnih področjih: 5.2.1 Uprizoritvene umetnosti 5.2.1.1 Področje produkcije in postprodukcije v Sloveniji Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5.2.1.2 Podpodročje Organizacija mednarodnih festivalov Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5.2.1.3 Podpodročje mednarodna gostovanja: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5.2.2 Glasbene umetnosti Prednostno bodo obravnavani projekti, ki: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5.2.3 Vizualne umetnosti: Prednostno bodo obravnavani projekti, ki: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5.2.4 Intermedijske umetnosti Prednostno bodo obravnavani projekti, ki: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5.2.5 Knjiga 5.2.5.1 Podpodročje izdaja knjig Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5.2.5.2 Podpodročje izdaja revij Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5.2.5.3 Podpodročje razvijanje bralne kulture Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5.2.5.4 Podpodročje organizacija literarnih festivalov ali literarnih prireditev Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5.2.5.5 Podpodročje mednarodnega sodelovanja Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5.3 Kriteriji za podpodročje prevodi v tuje jezike Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5.4 Kriteriji za delovne štipendije in rezidenčne udeležbe Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6. Uporaba kriterijev 6.1 Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. Povzetek načina ocenjevanja: splošni in prednostni razpisni kriteriji za posamezna razpisna področja in podpodročja so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju in prednostnem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih točk za projekt je 100 točk, financirani pa so lahko projekti, ki prejmejo več kot 81 točk. Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt (od 81 do 100 točk), obsega in finančne zahtevnosti projekta ter okvira sredstev, ki so namenjena razpisu. 6.2 Uporaba kriterijev za delovne štipendije in rezidenčne udeležbe Za posamezno delovno štipendijo in rezidenčno udeležbo je najvišje število prejetih točk 100 točk. Izbrani bodo tisti kandidati, ki bodo v postopku izbire prejeli najmanj 90 točk in ki bodo v postopku izbire in vrednotenja ocenjeni višje. 7. Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet projektnega razpisa 16 (JPR16-UK-2008) je: 2.065.000 EUR. Predvidene razpisne vrednosti po razpisnih področjih so naslednje: Uprizoritvene umetnosti: 280.000,00 EUR od tega predvidoma za 1 delovno štipendijo v višini 10.600 EUR bruto in predvidoma 2 rezidenčni udeležbi skupaj do 4.400 EUR bruto. 7.2. Glasbene umetnosti: 450.000 EUR, od tega predvidoma za 4 delovne štipendije skupaj 42.400 EUR bruto in predvidoma za 5 rezidenčnih udeležb skupaj do 11.000 EUR bruto. 7.3. Vizualne umetnosti: 460.000,00 EUR, od tega predvidoma za 14 delovnih štipendij skupaj 148.400 EUR bruto in predvidoma za 10 rezidenčnih udeležb skupaj do 22.000,00 EUR bruto. 7.4 Intermedijske umetnosti: 125.000,00 EUR, od tega predvidoma za rezidenčne udeležbe skupaj 2.200 EUR bruto in predvidoma za delovne štipendije 10.600 EUR bruto. 7.5 Knjiga: 750.000 EUR, od tega za predvidoma za 8 delovnih štipendij skupaj 84.800 EUR bruto. 8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2008 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna RS. 9. Razpisni rok: razpis se prične 21. 12. 2007 in zaključi 21. 1. 2008. 10. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazci 1 (obrazci po podpodročjih z opredelitvami področij razpisa in navedbo obveznih prilog), – prijavni obrazec 2 (izjava o realizaciji in izpolnjevanju pogojev). Predlagatelj mora ob prijavi posameznega projekta na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjen prijavni obrazec 1, – v celoti izpolnjen prijavni obrazec 2, – zahtevana obvezna dokazila navedena pod točko 4.1 in – obvezne priloge k prijavnemu obrazcu 1 za posamezna razpisna področja oziroma podpodročja Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure). Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva www.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij …). Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 11. Oddaja in dostava predlogov 11.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za posamezno področje oziroma podpodročje in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Če predlagatelj prijavlja več projektov na posamezno področje ali podpodročje, mora vsak projekt poslati v ločeni kuverti in za vsak projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana – do 21. 1. 2008 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na projektni razpis 16 z oznako JPR16-UK-2008 in z obvezno navedbo osnovnega razpisnega področja in podpodročja (npr. Knjiga – izdaja revij). Pri delovnih štipendijah oziroma rezidenčnih udeležbah je obvezna navedba razpisnega področja (npr. delovna štipendija – Glasbene umetnosti). Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež). 11.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 21. 1. 2008 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču ministrstva. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za neupravičeno osebo se šteje tista oseba, katere vloga ne izpolnjuje pogojev določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge predlagatelja. Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba, – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog, – vloge, ki so nepopolne. 12. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Uprizoritvene umetnosti: Mojca Jan-Zoran@gov.si Glasbene umetnosti: Biserka.Močnik@gov.si Vizualne umetnosti: Judita.Krivec-Dragan@gov.si Intermedijske umetnosti: matjaz.sekoranja@gov.si Knjiga: Natasa.Bucik@gov.si Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede razpisa obrnejo na pristojne uslužbence ministrstva v času od 21. 12. 2007 do 21. 1. 2008 oziroma se udeležijo javnih inštrukcij, ki se bodo odvijale na Maistrovi 10, sejna soba v pritličju, po naslednjem urniku: Uprizoritvene umetnosti: 9. 1. 2008 ob 10. uri Glasbene umetnosti: 9. 1. 2008 ob 10.30 Vizualne umetnosti: 9. 1. 2008 ob 11. uri Intermedijske umetnosti: 9. 1. 2008 ob 11.30 Knjiga: 9. 1. 2008 ob 12. uri 13. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe se lahko tudi seznanijo z razpisno dokumentacijo oziroma vpogledajo vanjo na vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 10. 14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 29. 1. 2008. Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom.