Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

Št. 58/2007 Ob-34299/07 , Stran 8033
Na podlagi prve alineje prvega odstavka 15. člena in 21. člena Družbene pogodbe o ustanovitvi JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o., družbe za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb (notarsko potrdilo opr. št.: SV 2640/07 z dne 21. 11. 2007 – prečiščeno besedilo), Skupščina JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb, objavlja razpis za direktorja družbe (m/ž) JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. Kandidati za direktorja morajo izpolnjevati poleg z zakonom določene še naslednje razpisne pogoje: – najmanj univerzitetna izobrazba pravne, ekonomske ali druge družboslovne smeri, – 10 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodstvenih delovnih mestih in najmanj 3 leta na področju vodenja sistema povezanih gospodarskih družb, – aktivno poznavanje dejavnosti in problematike javnih podjetij in celotnega področja gospodarskih javnih služb, – vodstvene in organizacijske sposobnosti, – znanje tujega jezika, – poznavanje dela z računalnikom, – predložitev programa dela za mandatno obdobje. K prijavi z življenjepisom in navedbami o izpolnjevanju razpisnih pogojev morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome, – fotokopijo delovne knjižice, – dokazilo o delovnih izkušnjah na vodstvenih delovnih mestih (npr. potrdilo delodajalca ali drugo dokazilo iz katerega bo nedvomno razvidno izpolnjevanje tega pogoja), – fotokopijo potrdila o opravljenem tečaju tujega jezika ali potrdila visokošolske organizacije o opravljenem izpitu iz tujega jezika. Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo štiri leta. Kandidati naj popolne prijave z zahtevanimi dokazili in programom dela pošljejo v roku 15 dni od objave razpisa, v zaprti kuverti na naslov: JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. »Razpis za direktorja – ne odpiraj«, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana. Nepopolne in nepravočasno oddane vloge ne bodo upoštevane. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku osmih dni po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.