Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

Št. 162-10/2007-3 Ob-34151/07 , Stran 8022
I. Naziv koncendenta: Občina Hrpelje - Kozina. II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je podelitev 1 koncesije za izvajanje socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu na območju Občine Hrpelje - Kozina. III. Krajevno območje izvajanja storitev Območje izvajanja storitev obsega vsa naselja na celotnem območju Občine Hrpelje - Kozina. Koncesionar prevzame od sedanjega izvajalca storitve oskrbovance iz razpisanega območja izvajanja koncesije. Koncesionar in sedanji izvajalec koncesije se pisno dogovorita o prevzemu oskrbovancev in pri tem upoštevata predpise s področja socialnega varstva. IV. Opis storitve Storitev obsega naslednje oblike storitve: – gospodinjsko pomoč, – pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, – pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Storitev se praviloma izvaja osem ur dnevno, pet dni v tednu, razen izjem, ko se za nujne primere storitev lahko izvaja tudi čez vikende in dela proste dneve. Neposredno izvajanje storitve na upravičenca traja največ štiri ure dnevno oziroma 20 ur tedensko, v skladu s pogoji, ki jih predpisuje Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 28/99, 127/03, 125/04, 60/05, 120/05, 120/05 – odločba, 2/06, 140/06, v nadaljevanju: Pravilnik o standardih in normativih). V. Obseg razpisane koncesije: storitev se bo v letu 2008 pričela izvajati v obsegu 240 ur neposredne oskrbe na mesec in 120 efektivnih ur na izvajalko na mesec. Obseg storitve se bo glede na potrebe pri upravičencih povečeval v skladu z Zakonom o socialnem varstvu, Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006–2010 in drugimi predpisi s področja socialnega varstva. VI. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se podeli za obdobje 10 let, s pričetkom izvajanja najkasneje 1 mesec po sklenitvi pogodbe in se lahko v skladu z veljavnimi predpisi podaljša največ enkrat, in sicer za čas, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba. VII. Uporabniki storitve: uporabniki storitve so skladno s 6. členom Pravilnika o standardih in normativih osebe, starejše od 65 let, osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, druge invalidne osebe, kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja ter hudo bolni otroci ali otroci s težko motnjo v telesnem ali duševnem razvoju. VIII. Viri financiranja storitve: storitev se v skladu 100. členom Zakona o socialnem varstvu ter s pogoji in postopki, določenimi v Zakonu o socialnem varstvu in Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 110/04 in 124/04, v nadaljevanju Uredba o oprostitvah) financira iz prispevkov uporabnikov in iz občinskega proračuna. IX. Način izvajanja storitve in določitev cene Način izvajanja storitve se uredi s koncesijsko pogodbo. Ceno storitve na podlagi predloga koncesionarja in v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 36/02, 107/02, 3/04, 84/04, 84/05, 88/05, 121/05) določi koncedent. X. Delovna razmerja zaposlenih: delovna razmerja zaposlenih se uredijo v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva. XI. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar Na javni razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki v skladu s 7., 8. in 10. členom Pravilnika o koncesijah izpolnjuje naslednje pogoje: – da je pravna ali fizična oseba v RS registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, – da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za katero se razpisuje koncesija (v nadaljevanju storitev), – da ima izdelan podroben program dela izvajanja storitve, – da zagotavlja kakovostno izvajanje storitve, – da zagotavlja zaposlitev zadostnega števila strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev ter zagotavlja ustrezno vodenje izvajanja koncesijske dejavnosti, – da izkazuje finančno in poslovno sposobnost, – dodatni pogoj: reference s strani dveh naročnikov o dosedanjem delu na področju izvajanja razpisane storitve. XII. Vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev iz XI. točke tega razpisa in o sposobnosti za izvajanje storitve Ponudnik mora ob prijavi predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnje točke: – dokazilo sodišča ali drugega pristojnega organa o registraciji oziroma vpisu v register, ki ne sme biti starejše od treh mesecev, – priglasitveni list pristojne davčne uprave, – organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi zaposlenimi in dokazili o njihovi izobrazbi oziroma pogoji, ki jih morajo izpolnjevati, ter svojo in njihove izjave, da jih bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesionarju, – dokazila o finančni in poslovni sposobnosti, – projekcijo finančnega poslovanja za petletno obdobje od predvidenega začetka izvajanja storitve, – dokazilo o lastništvu prostorov z zemljiškoknjižnim izpiskom ali najemno pogodbo za prostor za čas izvajanja koncesije z odpovednim rokom 1 leto, z dokazili o izpolnjevanju minimalnih tehničnih pogojev za prostor, – dokazila o opremi za izvajanje storitve, iz katerih je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev, – izračun cene, oblikovane v skladu s predpisano metodologijo za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, – program dela izvajanja storitve, – izjavo, da bo delovna razmerja zaposlenih urejal v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakonom in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva, – izjavo, da je prijavitelj pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti s področja razpisane koncesije v Republiki Sloveniji, – izjavo, da v celoti sprejema vse pogoje iz te razpisne dokumentacije in da izrecno dovoljuje Občini Hrpelje - Kozina, da opravi kakršnekoli poizvedbe oziroma pridobitev dokazil pri pristojnih javnih organih, ustreznih zavodih in pravnih osebah in s tem dovoljuje posredovanje zahtevanih podatkov, – izjavo, da so vsi navedeni podatki točni in resnični. Če se na razpis prijavi pravna ali fizična oseba, ki je na podlagi zakona pridobila dovoljenje za delo, lahko namesto dokazila iz prve alinee priloži odločbo o vpisu v register zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo socialno varstvene storitve. Ponudnik mora za dokaz finančne in poslovne sposobnosti priložiti najmanj naslednja dokazila: – letne računovodske izkaze za obdobje zadnjih 3 let, ki morajo biti revidirani, tudi če ponudnik k reviziji sicer ni zavezan, – revizijsko poročilo računovodskih izkazov iz prejšnje alinee z mnenjem pooblaščenega revizorja, – podatke o kapitalski strukturi ponudnika, – podatke o morebitnih posojilih, ki so bila najeta za izgradnjo prostorov in hipotekah ter drugih stvarnih pravicah na prostorih za izvajanje storitve, – podatke o morebitnih drugih obveznostih. Če ponudnik posluje krajši čas od treh let, mora priložiti dokazila za obdobje poslovanja. Če iz priložene zadnje bilance stanja izhaja izguba, mora biti pokrita do poteka roka za prijavo na razpis (sklep organa upravljanja in računovodski izkaz). Fizični osebi, ki priloži odločbo o vpisu v register zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo socialno varstvene storitve, ni potrebno revidirati računovodskih izkazov, če k temu ni zavezana, in ni potrebno priložiti revizijskega poročila. XIII. Kriteriji in merila za izbiro ponudnika: – kvaliteta predloženega programa izvajanja storitev z vidika organizacije dela, števila in usposobljenosti kadrov, tehničnih pogojev in metod dela – do 40 točk, – orientacijska cena storitve, izražena za 1 efektivno uro – do 40 točk, – oddaljenost sedeža in pisarne (ali enote) od območja izvajanja storitve – do 5 točk, – ponudbo drugih storitev socialnega servisa – do 20 točk, – druge navedene morebitne ugodnosti in storitve, ki bi jih lahko koncesionar nudil uporabnikom, v primeru, ko bi dva ponudnika dosegla enako število točk – do 5 točk. Prednost pri izboru bodo imeli prijavitelji, ki bodo prijavi priložili izjavo, da bodo v skladu s podpisano pogodbo zaposlili izvajalki, ki že sedaj izvajata storitev na krajevnem območju Občine Hrpelje - Kozina. Koncendent si v skladu s 4. členom Pravilnika o koncesijah pridržuje pravico, da ne izbere nobenega prijavitelja. XIV. Način in rok za oddajo vlog Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih obrazcih predpisane razpisne dokumentacije in mora imeti priložene vse zahtevane izjave in zahtevane obvezne priloge oziroma dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev. Razpisni rok za oddajo ponudb je 30 dni po objavi razpisa. Ponudba se šteje za pravočasno, če prispe na Občino Hrpelje - Kozina najkasneje do 23. 1. 2008 do 12. ure. Ponudniki morajo svoje ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina. Na prednji strani ovojnice morajo biti navedene naslednje obvezne oznake: – »Ne odpiraj«, – »Prijava na javni razpis Podelitev koncesije za izvajanje storitve Pomoč družini na domu v – Občini Hrpelje - Kozina«, – naslov Občine Hrpelje - Kozina. Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov prijavitelja. Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do poteka razpisnega roka. Ponudba, – ki ne bo pravočasna, – ki je ne bo podana s strani ponudnika, ki izpolnjuje razpisane pogoje, – ki ne bo podana za razpisano krajevno območje izvajanja storitve, – ki ne bo popolna glede na besedilo javnega razpisa, se v skladu s 5. členom Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva ne bo štela kot zahtevek za ugotavljanje izpolnjevanja minimalnih tehničnih pogojev, določenih s predpisi socialnega varstva, in bo s sklepom zavržena. XV. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame v vložišču Občine Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina. Pristojna za dajanje dodatnih informacij je Minka Kos. XVI. Odpiranje ponudb in obveščanje o izboru Odpiranje ponudb bo 23. januarja 2008 ob 16. uri v sejni sobi Občine Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina. Odpiranje ponudb je javno in mu lahko prisostvuje vsak ponudnik na javnem razpisu, predstavnik prijavitelja-ponudnika pa se obvezno izkaže s pisnim pooblastilom. Komisija za pregled in presojo prispelih ponudb, ki jo s sklepom imenuje župan, za vsako ponudbo posebej ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje, ali je ponudba podana za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitve in ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa. Ponudbe, ki niso pravočasne, ali niso popolne, ali ponudba ni podana za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitve, ali je ni podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje, s sklepom zavrže organ, pristojen za podelitev koncesije. Komisija za koncesije o vsaki ponudbi, ki je pravočasna, jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je podana za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitve ter je popolna, pridobi mnenje Socialne zbornice. Zbornica mora mnenje dati v 20 dneh od prejema pisne zahteve komisije, sicer komisija za koncesije pripravi predlog podelitve koncesij brez tega mnenja. Komisija za koncesije najkasneje v roku 10 dni po pridobitvi mnenja Socialne zbornice oziroma po izteku roka iz prejšnjega odstavka opravi pregled in presojo popolnih ponudb po kriterijih in merilih, objavljenih v javnem razpisu, ter na tej podlagi in ob upoštevanju mnenja Socialne zbornice, če je bilo dano, pripravi predlog podelitve koncesije. XVII. Organ, pristojen za podelitev koncesije: koncesijo bo na podlagi predloga pristojne strokovne komisije za pregled in presojo prispelih ponudb podelila občinska uprava z odločbo.