Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

5935. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2007, stran 17077.

Na podlagi 45. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99, 89/99) in 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06, 101/07) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem na 7. redni seji dne 12. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2007
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Črne na Koroškem za leto 2007 (Uradni list RS, št. 41/07) – v nadaljnjem besedilu: odlok, se spremeni 2. člen in se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-------------------------------------------+------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |      v eurih|
+-------------------------------------------+------------------+
|Skupina/Podskupina kontov         |Proračun leta 2007|
+---------+---------------------------------+------------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI         |     3.837.359|
|     |(70+71+72+73+74+78)       |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |     2.764.968|
+---------+---------------------------------+------------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI         |     2.202.460|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček |     1.893.223|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |703 Davki na premoženje     |      182.136|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |704 Domači davki na blago in   |      127.101|
|     |storitve             |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI        |      562.508|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in    |      188.954|
|     |dohodki od premoženja      |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |711 Takse in pristojbine     |       3.000|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |712 Globe in denarne kazni    |        721|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga in |      256.575|
|     |storitev             |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki   |      113.258|
+---------+---------------------------------+------------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI       |      553.641|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |720 Prihodki od prodaje osnovnih |      479.964|
|     |sredstev             |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč |      73.677|
|     |in neopredmetenih dolgoročnih  |         |
|     |sredstev             |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|73    |PREJETE DONACIJE         |       3.196|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |730 Prejete donacije iz domačih |       3.196|
|     |virov              |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI       |      515.554|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |740 Transferni prihodki iz    |      515.554|
|     |drugih javnofinančnih institucij |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |     4.548.723|
+---------+---------------------------------+------------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI          |     1.628.804|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki    |      256.583|
|     |zaposlenim            |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za  |      40.315|
|     |socialno varnost         |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve |     1.287.254|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |403 Plačila domačih obresti   |      35.259|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |409 Rezerve           |       9.393|
+---------+---------------------------------+------------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI         |     1.248.147|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |410 Subvencije          |       9.581|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |411 Transferi posameznikom in  |      742.778|
|     |gospodinjstvom          |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |412 Transferi neprofitnim    |      216.585|
|     |organizacijam in ustanovam    |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |413 Drugi tekoči domači     |      279.203|
|     |transferi            |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI      |     1.411.371|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih  |     1.411.371|
|     |sredstev             |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |      260.401|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |431 Investicijski transferi   |      70.751|
|     |pravnim             |         |
|     |in fizičnim osebam, ki niso   |         |
|     |proračunski uporabniki      |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |432 Investicijski transferi   |      189.650|
|     |proračunskim uporabnikom     |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ     |     –711.364|
+-------------------------------------------+------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |      v eurih|
+---------+---------------------------------+------------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |      32.853|
|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |         |
|     |(750+751+752)          |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |      32.853|
|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |751 Prodaja kapitalskih deležev |      32.853|
+---------+---------------------------------+------------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |       8.594|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV       |         |
|     |(440+441+442)          |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |       8.594|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV       |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |440 Dana posojila        |       7.094|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |441 Povečanje kapitalskih    |       1.500|
|     |deležev in finančnih naložb   |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |      24.259|
|     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |         |
|     |(IV.-V.)             |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|                      |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA           |      v eurih|
+---------+---------------------------------+------------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)        |      761.733|
+---------+---------------------------------+------------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE           |      761.733|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |500 Domače zadolževanje     |      761.733|
+---------+---------------------------------+------------------+
|VIII.  |ODPLAČILO DOLGA (550)      |      40.544|
+---------+---------------------------------+------------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA         |      40.544|
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |550 Odplačila domačega dolga   |      40.544|
+---------+---------------------------------+------------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA   |      34.084|
|     |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-   |         |
|     |VIII.)              |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  |      721.189|
+---------+---------------------------------+------------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII. –  |      711.364|
|     |VIII. – IX.)           |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE  |         |
|     |31. 12. 2006           |         |
+---------+---------------------------------+------------------+
|9009   |Splošni sklad za drugo      |       1.830|
+---------+---------------------------------+------------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.«
3. člen
Spremeni se četrti odstavek 12. člena odloka in se glasi:
»Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se Občina Črna na Koroškem za proračun leta 2007 lahko zadolži do višine 761.733 eurov, in sicer za naslednje investicije:
A.
– obnova pločnikov v Centru Črne:        89.759 eurov
– obnova cest:                  51.145 eurov
Skupaj:                     140.904 eurov
B.
– obnova vodovoda (Žerjav):           19.529 eurov
– obnova komunalnih vodov skozi center     322.484 eurov
Črne: (vodovod, kanalizacija)
– nakup stanovanj (Center 107,         116.587 eurov
Rudarjevo 32):
– razširitev Osnovne šole Črna:         162.229 eurov
Skupaj:                    620.829 eurov.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0011/2007-3
Črna na Koroškem, dne 12. decembra 2007
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.