Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

5929. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejši obliki in najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in revizorjevega poročila zavarovalnice, stran 17070.

Na podlagi 57. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06) v povezavi z drugim odstavkom 170. člena in 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 9/07 in 102/07, v nadaljevanju: ZZavar) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejši obliki in najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in revizorjevega poročila zavarovalnice
1. člen
Besedilo 2. člena Sklepa o podrobnejši obliki in najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in revizorjevega poročila zavarovalnice (Uradni list RS, št. 6/01, 108/01 in 129/03) se nadomesti z besedilom:
»Revizijski pregled zavarovalnice obsega revidiranje letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila ter sestavo revizorjevega poročila, v skladu s 170. členom ZZavar.«
2. člen
V 6. členu se doda nov stavek, ki se glasi: »Uprava zavarovalnice mora posredovati revizorjevo pismo Agenciji za zavarovalni nadzor v petih dneh po prejetju.«
3. člen
(1) Za deseto točko prvega odstavka 8. člena se pika nadomesti z vejico.
(2) V prvem odstavku 8. člena se doda nova 11. točka, ki se glasi: »11. poročilo o ustreznosti metode porazdelitve prihodkov in odhodkov na vsako od zavarovalnih skupin,«
4. člen
V 11. in 12. členu se za peto točko prvega odstavka, pika nadomesti z vejico ter doda točka 6, ki se glasi:
»6. mnenje o ustreznosti uporabljenih metod oziroma modela vrednotenja za določanje poštene vrednosti naložb, za katere ni dejavnega trga.«
5. člen
V 18. členu se doda nov stavek, ki se glasi: »Del poročila, ki se nanaša na ustreznost oblikovanja popravka vrednosti terjatev mora pri posameznem pregledu obsegati najmanj:
1. kratek opis kriterijev na podlagi katerih zavarovalnica razvršča terjatve na tiste, ki so same zase pomembne, in katerih slabitev bo ocenjevala posamično ter na terjatve za katere bo oblikovala skupinski popravek vrednosti terjatev,
2. mnenje o ustreznosti razvrščanja terjatev, ki same zase niso pomembne, v skupine s podobnimi značilnostmi kreditnega tveganja,
3. mnenje o ustreznosti oblikovanih popravkov vrednosti za terjatve, katere je ocenjevala posamično ter skupinsko oblikovanih popravkov vrednosti terjatev,
4. ugotovitve revizorja z navedbo pomanjkljivosti.«
6. člen
Za 18. členom se doda novi 18.a. člen, ki se glasi:
»Poročilo o ustreznosti metode porazdelitve prihodkov in odhodkov na vsako od zavarovalnih skupin mora pri posameznem pregledu obsegati najmanj:
1. kratek opis organizacije stroškovnega računovodstva v zavarovalnici,
2. prikaz sodil v skladu s katerimi se razporejajo prihodki in odhodki na vsako od zavarovalnih skupin,
3. mnenje o jasni določenosti in objektivni upravičenosti sodil ter navedba ali se sodila za razporejanje prihodkov in odhodkov na vsako od zavarovalnih skupin dosledno uporabljajo iz obdobja v obdobje,
4. mnenje o ustreznosti metode porazdelitve prihodkov in odhodkov na vsako od zavarovalnih skupin,
5. ugotovitve revizorja z navedbo pomanjkljivosti ter priporočila glede izboljšanja metode.«
(2) Dosedanji 18.a člen postane 18.b člen.
7. člen
(prehodna določba)
Po tem sklepu se prvič opravi revidiranje zavarovalnic za leto 2007.
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 13. decembra 2007
EVA 2007-1611-0217
Predsednik strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. Mihael Perman l.r.