Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

SV 463/2007 Ob-34622/07 , Stran 8063
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 463/2007 z dne 17. 12. 2007, je stanovanje – garsonjera številka 23 v II. nadstropju v izmeri 31,25 m2, na naslovu Radvanjska cesta 61, Maribor, v stanovanjski stavbi, ki stoji na parc. št. 80/5, katastrska občina Spodnje Radvanje in je last zastavne dolžnice Danice Štrucl, EMŠO 1812953506031, stanujoče Dravinjska cesta 022, Poljčane, do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 10. 12. 2007, sklenjene med Salaba Natašo in Blanko Vauhnik, kot prodajalki in Danico Štrucl, kot kupovalko, pravnomočnega sklepa o dedovanju opr. št. II D 226/2007 z dne 8. 6. 2007, kupoprodajne pogodbe z dne 14. 9. 2001, sklenjene med Hauptman Sangam kot prodajalko in Salaba Olgo kot kupovalko, kupoprodajne pogodbe z dne 24. 6. 2000, sklenjene med Njivar Tomažem kot prodajalcem in Petro Hauptman kot kupovalko, darilne pogodbe z dne 28. 1. 1993, sklenjene med Njivar Francem in Njivar Tomažem ter kupoprodajne pogodbe z dne 23. 1. 1992, sklenjene med SPIZ kot prodajalcem in Njivar Francem kot kupcem, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 004, 2000 Maribor, matična številka 5860580, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 44.700,00 EUR s pripadki.