Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

Št. 430-0172/2007 Ob-34310/07 , Stran 8036
1. Prodajalec: Občina Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo. 2. Predmet prodaje z najnižjo ponudbeno ceno: – enota s kat. oznako 1 – enoposteljna soba s kopalnico in balkonom v skupni izmeri 22,89 m2 – cena 49.714,50 €; – enota s kat. oznako 2 – enoposteljna soba s kopalnico v skupni izmeri 18,6 m2 – cena 47.058,00 €; – enota s kat. oznako 3 – enoposteljna soba s kopalnico in balkonom v skupni izmeri 23,02 m2 – cena 50.043,40 €; – enota s kat. oznako 4 – enoposteljna soba s kopalnico in balkonom v skupni izmeri 22,92 m2 – cena 49.790,40 €; – enota s kat. oznako 5 – enoposteljna soba s kopalnico in balkonom v skupni izmeri 23 m2 – cena 49.992,80 €; – enota s kat. oznako 6 – enoposteljna soba s kopalnico in balkonom v skupni izmeri 23,03 m2 – cena 50.068,70 €; – enota s kat. oznako 7 – enoposteljna soba s kopalnico in balkonom v skupni izmeri 22,99 m2 – cena 49.942,20 €; – enota s kat. oznako 8 – enoposteljna soba s kopalnico in balkonom v skupni izmeri 22,93 m2 – cena 49.815,70 €; – enota s kat. oznako 9 – enoposteljna soba s kopalnico in balkonom v skupni izmeri 22,92 m2 – cena 49.790,40 €; – enota s kat. oznako 10 – dvoposteljna soba s kopalnico v skupni izmeri 24,04 m2 – cena 60.821,20 €; – enota s kat. oznako 11 – dvoposteljna soba s kopalnico v skupni izmeri 24,21 m2 – cena 61.251,30 €. Vse enote, ki so predmet prodaje, se nahajajo v 3 etaži Doma starejših občanov Naklo, Stara cesta NH, 4202 Naklo. Enote številke 2, 4, 6, 8, 10 so obrnjene na SV stran, enote številke 1, 3, 5, 7, 9 in 11 pa so obrnjene na JV stran. V ceno posamezne enote ni vključen davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec, prav tako vse druge stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva. V ceno posamezne enote prav tako ni vključena oprema, pogodba o nakupu opreme za posamezno enoto bo sklenjena naknadno. 3. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponudbena cena. 4. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe: a) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% najnižje ponudbene vrednosti za posamezno enoto na transakcijski račun Občine Naklo št. 01282-0100006748. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni po izboru; b) ponudba za nakup enot mora vsebovati predvsem naslednje elemente: – ime in priimek oziroma firmo kupca, ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika, – navedbo posamezne enote, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne, – dokazilo o plačani varščini, s priloženo celotno številko računa za primer vračila varščine, – davčno in matično številko oziroma EMŠO, – izjava, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca; d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8 dni po nejavnem odpiranju ponudb; e) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo; f) kupnino za posamezno enoto mora kupec poravnati v 8 dneh po izstavitvi računa po dinamiki, kot je predvidena v osnutku pogodbe; g) če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Naklo in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. 5. Objava javne ponudbe ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za enote, ki so predmet tega razpisa. Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje do sklenitve pravnega posla. 6. Ponudba bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 7. 1. 2008 do 12. ure na naslov Občina Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo. Na zaprti kuverti mora biti pod naslovom občine vidno navedeno »ponudba za nakup enote kat. številka – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. 7. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija v treh dneh od dneva, ko je potekel rok za zbiranje ponudb. Odpiranje ponudb ne bo javno. 8. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor ponudba z dnem, določenim za dopolnitev, ne bo popolna, jo prodajalec ne bo upošteval. Nepravočasne ponudbe prodajalec ne bo upošteval. 9. V primeru, da je za posamezno enoto podanih več ponudb z enako ceno: – in je eden izmed ponudnikov občan Občine Naklo, ima prednost občan Občine Naklo, – in nihče izmed teh ponudnikov ni nihče občan Občine Naklo, se izvede dražba, na katero se povabi vse ponudnike, ki so ponudili enakovredno ponudbo za posamezno enoto. 10. Dokumentacijo v zvezi z enotami v elektronski obliki (splošne pogoje prodaje in vzorec kupoprodajne pogodbe) ter dodatne informacije v zvezi s prodajo dobijo interesenti na Občini Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo, pri Bojani Umnik, tel. 04/277-11-02 oziroma e-naslov: bojana.umnik@obcina-naklo.si.