Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

5918. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gorica (2007–2016), stran 17027.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl.US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gorica (2007–2016)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Gorica (2007–2016), št. 01-18/07 z dne 25. 10. 2007, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2016 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Gorica, ki meri 12.980,73 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Tolmin, v občinah Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica in Mestni občini Nova Gorica oziroma v katastrskih občinah Trnovo, Ravnica, Kromberk, Solkan, Nova Gorica, Rožna Dolina, Stara Gora, Loke, Šmihel, Ozeljan, Vitovlje, Osek, Šempas, Prvačina, Dornberk, Branik, Mravljevi, Spodnja Branica, Šempeter, Vrtojba, Bukovica, Vogrsko, Bilje, Orehovlje, Miren in Rupa.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Gorica je s 1. januarjem 2007 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) lastništvo: 78,81% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 17,83% državnih gozdov in 3,36% gozdov lokalnih skupnosti;
B) površina: 5.865,49 ha, od katere je 5.232,49 ha večnamenskih gozdov, 18,89 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni, 357,89 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni, in 256,22 ha varovalnih gozdov;
C) lesna zaloga: 159,9 m3/ha, od tega 46,1 m3/ha iglavcev in 113,8 m3/ha listavcev;
D) tekoči letni prirastek: 5,50 m3/ha, od tega 1,14 m3/ha iglavcev in 4,36 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gorica (2007–2016) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Tolmin, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Gorica določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 1.164,17 ha,
– ekološke funkcije na površini 524,10 ha ter
– socialne funkcije na površini 730,19 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gorica (2007–2016) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Gorica za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2016 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 202.432 m3, od tega 43.911 m3 iglavcev in 158.521 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 220,89 ha,
– nega drogovnjaka na površini 177,79 ha,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje travinj na površini 65,70 ter vzdrževanje grmišč na površini 9,70 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gorica (2007–2016) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Gorica v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2016 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gorica (2007–2016).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gorica (2007–2016) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Tolmin, Tumov drevored 17, Tolmin, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Gorica, Vipavska cesta 57, Gorica, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gorica (2007–2016).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-01-15/2001/11
Ljubljana, dne 11. decembra 2007
EVA 2007-2311-0115
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano