Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

5958. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Mežica, stran 17102.

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 in 41/99), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na 9. redni seji dne 10. 12. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Mežica
1. člen
S tem pravilnikom se določajo kriteriji in postopki dodeljevanja socialnih pomoči v Občini Mežica.
2. člen
Do občinske socialne pomoči so upravičeni občani, s stalnim prebivališčem v Občini Mežica, ki jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč občine, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske.
3. člen
Občinska socialna pomoč po tem pravilniku je enkratna denarna pomoč, do katere je posameznik ali družina upravičen/a enkrat letno.
Pri odmeri denarne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki po 27. in 28. členu zakona o socialnem varstvu, in sicer:
– dediščine, darila in vsi dohodki in prejemki posameznika in njegovih družinskih članov, ki so viri gotovine, kakor tudi osebni prejemki, ki niso obdavčljivi, razen:
– dodatka za pomoč in postrežbo;
– prejemkov za oskrbo v tuji oziroma rejniški družini;
– otroškega dodatka in družbenih pomoči otrokom;
– štipendije;
– preživnine;
– dohodki od občasnega dela invalidov.
V dohodek se štejejo vsi dohodki in prejemki, ki jih je posameznik in njegov družinski član pridobil v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo zahtevka.
Dediščine in darila ter drugi enkratni prejemki (odškodnine, odpravnine, nagrade, ipd.), se v letu, ko so izplačani štejejo v dohodek tako, da se za vsak prejemek upošteva sorazmerni delež (1/12 na mesec).
4. člen
Kriterij za dodelitev socialnih pomoči je zajamčena plača in razmerje do osnovnega zneska po naslednjih merilih:
– prva odrasla samska oseba v družini: 1,
– vsaka naslednja odrasla oseba v družini: 0.7,
– otrok do 18 let in polnoletni otrok, ki so ga starši dolžni preživljati zaradi rednega šolanja: 0.3.
Do enkratne denarne pomoči so upravičeni posamezniki ali družine, katerih dohodek ne presega za več kot za 30% cenzusa za denarno pomoč glede na posamezno skupino.
5. člen
Občinska socialna pomoč je namenjena za:
– pomoč pri nakupu šolskih potrebščin;
– plačila oziroma doplačila letovanj in šole v naravi za osnovnošolce;
– plačila oziroma doplačila prehrane osnovnošolcev;
– nakupu ozimnice in kurjave;
– doplačila zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne, pa jih ne pokriva Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
– kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca.
6. člen
Denarna pomoč se praviloma izroča neposredno upravičencem, razen za letovanja ter v primeru, ko Odbor za zdravstvo in socialo ali Občinska uprava oceni, da pomoč ne bi bila namensko uporabljena. V teh primerih se sredstva nakažejo neposredno izvajalcu, ali se izda naročilnica.
7. člen
Višina enkratne denarne pomoči ne sme biti manjša od 50 € ne večja od 2,28-kratnika osnove za 1. razred.
Izjemoma je mogoče dodeliti enkratno denarno pomoč tudi takrat, ko občan presega cenzus po 4. členu tega pravilnika (vendar ne več kot 100%) v primeru težje bolezni v družini oziroma nesposobnosti za pridobitno delo, elementarni nesreči ali smrti.
Denarna pomoč se upravičencu dodeli v nižjem znesku, kot bi mu pripadal po tem pravilniku, ali se mu ne dodeli, če:
– se ugotovi, da kljub izkazanem nizkem dohodku ni ogrožena socialna varnost upravičenca in družinskih članov, ker je premoženje upravičencev in družinskih članov takšno, da bi mu lahko zagotavljalo preživetje oziroma dajalo dohodke,
– se ugotovi, da z upravičencem živijo osebe, ki niso družinski člani po zakonu o socialnem varstvu, pa pridobivajo dohodke iz 27. člena Zakona o socialnem varstvu skupaj z upravičencem,
– če se ugotovi da je dejansko stanje drugačno od prikazanega.
8. člen
Postopek za dodelitev enkratne denarne pomoči se začne na podlagi javnega razpisa, ki ga Občina vsako leto objavi po sprejetju proračuna. Javni razpis bo potekal do porabe sredstev.
Upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik se prijavi na javni razpis s predpisano vlogo in z ustreznimi prilogami. Potrebne priloge so podrobno opredeljene v razpisu.
Vloga se vloži na sedežu Občine Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica.
9. člen
Odbor za zdravstvo in socialo se seznani z prispelimi vlogami in poda svoje mnenje o upravičenosti pomoči, na podlagi katerih občinski upravni organ pristojen za socialno varstvo izda odločbo.
10. člen
Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Mežica. Pritožba se lahko vloži v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe.
11. člen
Sredstva za enkratne denarne pomoči zagotavlja Občina Mežica v proračunu.
12. člen
S tem pravilnikom prenehajo veljati Kriteriji za dodelitev enkratne denarne pomoči.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-0073/2007
Mežica, dne 10. decembra 2007
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.