Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

5964. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških klubov Občinskega sveta Občine Šentjur, stran 17131.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06 in 26/07) je Občinski svet Občine Šentjur na 11. redni seji dne 13. decembra 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o sredstvih za delo svetniških klubov Občinskega sveta Občine Šentjur
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo pravice in obveznosti svetniških klubov Občinskega sveta Občine Šentjur o porabi finančnih in drugih sredstev, ki jih za njihovo delo zagotavlja Občina Šentjur (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Svetniški klub v smislu določb tega pravilnika predstavljajo člani (član) občinskega sveta, ki so (je) izvoljeni (izvoljen) na listi posamezne politične stranke ali na posamezni listi s podporo občanov.
Člani svetniškega kluba izmed sebe izberejo vodjo svetniškega kluba.
3. člen
Svetniški klubi za delo prejemajo finančna sredstva iz občinskega proračuna. Občinski svet za posamezno leto določi višino finančnih sredstev za ta namen v proračunu občine.
Za vsak svetniški klub se v proračunu vodi samostojna proračunska postavka.
4. člen
Svetniški klubi so dolžni s sredstvi iz prejšnjega člena tega pravilnika ravnati kot dober gospodar in jih uporabljati v skladu z določili tega pravilnika.
5. člen
Višina proračunskih sredstev za posamezen svetniški klub je v proračunu določena po proporcionalnem načelu glede na število članov svetniškega kluba. Skupna višina sredstev, namenjena za delovanje vseh svetniških klubov in političnih strank, ne sme presegati 0,6% primerne porabe občine.
V primeru izstopa svetnika iz svetniškega kluba ostanejo finančna sredstva iz prejšnjega odstavka tega člena klubu, iz katerega je le-ta izstopil.
6. člen
Svetniški klub lahko uporablja proračunska sredstva samo za namene, ki so povezani z delom občinskega sveta in z zagotavljanjem pogojev za delo. Ti nameni so naslednji:
– najem zunanjih strokovnjakov za pomoč pri obravnavi in pripravi gradiv za seje občinskega sveta,
– udeležba članov kluba na seminarjih, posvetih, predavanjih in drugih oblikah izobraževanja in usposabljanja,
– organizacija in sodelovanje pri organiziranju seminarjev, posvetov, predavanj in drugih oblik izobraževanja in usposabljanja,
– tehnična oprema kluba,
– funkcionalni stroški za delovanje kluba (elektrika, plin, voda, ogrevanje, telefon, čiščenje, poštne storitve …),
– neproizvodne storitve za potrebe delovanja kluba (računovodsko-finančne storitve, administrativne storitve),
– pisarniški material,
– potni stroški v zvezi z delovanjem kluba,
– obveščanje javnosti,
– reprezentanca.
7. člen
Vodja svetniškega kluba poda pisni predlog za porabo sredstev za namene 6. člena pravilnika odredbodajalcu, ki uporabo sredstev odobri z naročilnico. Postopek naročila se izvede v skladu s predpisi o javnem naročanju.
Odredbe za uporabo finančnih sredstev izdaja župan občine na predlog vodij svetniških klubov.
8. člen
Pristojni občinski oddelek za finance je dolžan na zahtevo vodje svetniškega kluba le-temu omogočiti vpogled v finančno dokumentacijo o porabi sredstev svojega kluba in mu nemudoma dostaviti zahtevane podatke.
9. člen
Osnovna sredstva, ki jih svetniškim klubom zagotavlja občina, ter osnovna sredstva, katerih nakup klubi financirajo s sredstvi, ki jih prejemajo iz proračuna občine, so last občine in jih imajo klubi le v uporabi.
10. člen
Po preteku mandata članom svetniških klubov se sredstva iz prejšnjega člena tega pravilnika namenijo za delovanje svetniških klubov, ki se ustanovijo po volitvah. Občinska uprava prerazporedi novonastalim svetniškim klubom osnovna sredstva glede na volilni izid in upoštevaje sredstva, ki so jih klubi uporabljali v preteklem mandatu.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sredstvih za delo svetniških klubov (Uradni list RS, št. 112/00).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011–5/2007(232)
Šentjur, dne 13. decembra 2007
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.