Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

Ob-34325/07 , Stran 8038
1. Najemodajalec: Javni zavod Bogenšperk, Bogenšperk 5, Šmartno pri Litiji. 2. Predmet je oddaja v najem poslovnih prostorov najugodnejšemu ponudniku za izvajanje gostinske dejavnosti. Prostori obsegajo: Najem: lokal Krčma, površine 140,50 m2; Skladišče s sanitarijami in garderobe, površine 24,49 m2. Souporaba: vrt levo za gradom, sanitarije v atriju. Souporaba izključno za postrežbo porok s šampanjcem: Viteška dvorana s predprostorom, površine 38,5 m2, 26,8 m2, terasa za gradom, prostor »pod skalca«, grajski park z drevoredom, arkade ter galerija gradu. V lokalu lahko najemnik opravlja gostinsko dejavnost točenja pijač (vrsta obrata bar) z uporabo gostinskega vrta. Ogled prostorov je možen po predhodnem dogovoru. 3. Vrsta pravnega posla: z izbranim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba. 4. Čas oddaje – najema: najemno pogodbo za poslovni prostor bomo sklenili za obdobje 5 let. Najemnik mora pričeti z izvajanjem dejavnosti najkasneje 1. 4. 2008. 5. Obratovalni čas: obratovalni čas lokala je minimalno vezan na odprtost gradu, in sicer od 1. aprila do 31. oktobra. V drugih mesecih bo najemnik opravljal gostinsko dejavnost najmanj ob sobotah in nedeljah ter ob drugih dnevih po predhodnem naročilu najemodajalca. Morebitna odstopanja obratovalnega časa so možna po predhodnem soglasju z najemodajalcem. 6. Začetna izklicna mesečna najemnina: začetna izklicna mesečna najemnina za poslovni prostor za gostinsko dejavnost je določena na podlagi cenitve podjetja AMIRAS inženiring in svetovanje d.o.o. in znaša: 630,00 €. 7. Ostali stroški poslovnega prostora: v času najema je najemnik dolžan mesečno plačevati tudi obratovalne stroške (električna energija, RTV naročnina, odvoz smeti, uporaba vodovoda …). 8. Pogoji zbiranja ponudb: – Komisija bo na podlagi ocene vseh meril odločala o izbiri najugodnejšega ponudnika. – Vse prejete ponudbe ostanejo v lasti JZ Bogenšperk. – Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe (samostojni podjetniki ali zasebniki z obrtno dejavnostjo v gostinstvu). – Komisija ima pravico, da kljub popolnosti ponudb ne izbere nikogar od prijavljenih kandidatov brez obveznosti do obrazložitve. V tem primeru Javni zavod Bogenšperk v roku 15 dni od sprejema take odločitve, vrne ponudnikom plačano varščino za resnost ponudbe. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. – Komisija lahko sklene, da bo zbiranje ponudb ponovila, po lastni presoji tudi s spremenjenimi pogoji, oziroma da bo izvedla javno dražbo med več enakovrednimi prijavljenimi ponudniki. – Za izvajanje gostinske dejavnosti mora izbrani najemnik pridobiti vsa zakonsko predpisana dovoljenja, ki bodo vsak čas na vpogled pristojnim inšpekcijskim službam. – Seznam referenc iz dosedanjega dela na področju gostinske dejavnosti. – Za posebne prireditve najemodajalca mora najemnik nuditi tudi storitve cateringa. – Zaželeno je, da najemnik predlaga uniformiranost strežnega osebja, gostinsko ponudbo in dopolnitev le te s kulturnimi programi, ki ustrezajo ambientu in dejavnosti JZ Bogenšperk. – Za resnost ponudbe je ponudnik dolžan vplačati varščino (kavcijo) v višini treh izhodiščnih mesečnih najemnin, ki tako znaša 1.890 EUR. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. Uspelemu ponudniku se varščina po poteku najema vrne oziroma se poračuna z zadnjimi najemninami, neuspelemu pa se vrne v roku 15 dni od izbire najugodnejšega ponudnika. Jamstvo za resnost ponudbe je ponudnik dolžan plačati pred predložitvijo ponudbe, in sicer Javnemu zavodu Bogenšperk na podračun pri UJP: 01394-6000000167. V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene najemne pogodbe v 15 dneh po izdaji sklepa o dodelitvi poslovnega prostora, mu Javni zavod Bogenšperk jamstva za resnost ponudbe ne vrne. Neizbranim ponudnikom se vrne vplačani znesek varščine na njihov TRR v roku 15 dni od sklenitve najemne pogodbe z izbranim ponudnikom. – Ponudba veže ponudnika 90 dni od datuma za oddajo ponudb. 9. Merila za izbor najboljše ponudbe: – seznam referenc iz dosedanjega dela na področju gostinske dejavnosti, – ustreznost in primernost gostinske in kulturne ponudbe, – ponujena višina najemnine za poslovni prostor, ki ne more biti nižja od tiste, ki je kot izklicna najemnina določena s tem javnim razpisom. 10. Na razpisu lahko sodelujejo tako fizične kot pravne osebe, ki v roku predložijo pravilne ponudbe. Da se bo pisna ponudba štela kot pravilna, mora vsebovati naslednja dokazila: – ime in priimek oziroma firmo, naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, druge kontakte, matično in davčno številko, tekoči račun, ponujeno mesečno višino najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine; – fizične osebe: kopijo veljavnega osebnega dokumenta ter dokaz o izpolnjevanju pogojev za opravljanje obrtne dejavnosti (potrdilo o vpisu v poslovni register); – pravne osebe: fotokopijo akta o ustanovitvi oziroma družbene pogodbe iz katere so razvidne dejavnosti; – izjava, da se strinjate z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika z izjavo ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva odpiranja ponudb; – poslovni načrt z opisom programa dejavnosti; – fotokopija potrdila o plačilu varščine; – potrdilo o solventnosti; – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih; – pisne reference uporabnikov storitev ponudnika o dosedanjem opravljanju gostinske dejavnosti, reference morajo izkazovati najmanj 3-letno uspešno dejavnost ponudnika pred objavo tega razpisa; – ustrezno izpolnjen, parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe. Dokazila in listine lahko ponudniki oddajo v fotokopijah, na zahtevo najemodajalca pa morajo predložiti originale. 11. Sklenitev najemne pogodbe: izbrani ponudnik je dolžan skleniti najemno pogodbo najkasneje v 15 dneh po izdaji sklepa o dodelitvi poslovnega prostora s strani razpisne komisije. V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene najemne pogodbe v navedenem roku, bo razpisna komisija ponudila najem poslovnega prostora oziroma sklenitev najemne pogodbe naslednjemu ugodnemu ponudniku. 12. Rok in naslov za predložitev ponudbe. Pisno ponudbo za najem poslovnega prostora z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno oddati v zaprti kuverti najkasneje do 11. 1. 2008 do 12. ure (ne glede na vrsto prenosa) na naslov: Javni zavod Bogenšperk, Bogenšperk 5, 1275 Šmartno pri Litiji. Na kuverti mora biti napis: “Za najem poslovnega prostora na gradu Bogenšperk! – Ne odpiraj«. Nepopolnih pisnih ponudb za najem poslovnega prostora ali prepozno prejetih pisnih ponudb za najem poslovnega prostora komisija ne bo obravnavala v postopku ugotavljanja najugodnejšega ponudnika za najem poslovnega prostora. 13. Komisija bo po preteku zbiranja ponudb na nejavni seji odprla vse ponudbe in izbrala le med kandidati, ki bodo oddali popolno ponudbo z vsemi zahtevanimi dokazili in izpolnjenimi ter podpisanimi obrazci iz razpisne dokumentacije. Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki, ki bodo v celoti izpolnili zahteve in pričakovanja najemodajalca. Najvišja ponujena najemnina ni odločilna pri izbiri. Zaradi čim boljše analize posameznih ponudb si najemodajalec pridržuje pravico, da ponudnike povabi na razgovor ali zahteva od teh ponudnikov dodatna pojasnila. O rezultatih razpisa bodo vsi ponudniki pisno obveščeni. 14. Razpisna dokumentacija: ponudba mora biti obvezno izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki je zainteresiranim ponudnikom na voljo na www.bogensperk.si ali www.smartno-litija.si. 15. Pridobivanje informacij: vsa pojasnila v zvezi z najemom, lahko interesenti dobijo v Javnem zavodu Bogenšperk vsak delovni dan, na tel. 01/89-87-700 in 041/784-924 ali na jozi.vovk@bogensperk.si.