Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

SV 2126/2007 Ob-34614/07 , Stran 8062
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 2126/2007 z dne 18. 12. 2007, je bila nepremičnina, ident. št. 0658-00175-__ – stanovanje številka 10, v II. nadstropju, v izmeri 49,61 m2, s pripadajočim pomožnim prostorom v izmeri 5,22 m2, vse v večstanovanjski stavbi na naslovu Smetanova ulica 36, Maribor, na parceli številka 1471, katastrska občina Koroška vrata, ki je last zastavitelja Kokelj Roberta, EMŠO 2705977500207, stanujočega Maribor, Smetanova ulica 038, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 10. 12. 2007, sklenjene s prodajalcem Vlah Jožetom, Zorkova ulica 009, Maribor, zastavljena v korist upnice UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve upnice napram dolžniku Kokelj Robertu, EMŠO 2705977500207, stanujočemu Maribor, Smetanova ulica 038, v višini 89.750,00 CHF s pripadki oziroma v evro protivrednosti po prodajnem podjetniškem tečaju upnice na dan plačila, pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve dne 31. 12. 2032.