Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

5968. Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2008, stran 17133.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/97, 10/98 in 74/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSDPO) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99, 98/04) je Občinski svet Občine Zavrč na 11. redni seji dne 13. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Zavrč za leto 2008
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Zavrč za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina Zavrč.
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                             v eurih
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto  |     Proračun|
|                      |    leta 2008|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |    1.706.800|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |    1.070.008|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI          |     981.693|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček  |     906.195|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |703 Davki na premoženje      |      42.528|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |704 Domači davki na blago in    |      32.970|
|    |storitve              |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI         |      88.315|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki |      14.705|
|    |od premoženja           |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |711 Takse in pristojbine      |      2.000|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |712 Denarne kazni         |        0|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |714Drugi nedavčni prihodki     |      71.610|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI        |      36.615|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih  |      30.615|
|    |sredstev              |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč  |      6.000|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih   |         |
|    |sredstev              |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|73   |PREJETE DONACIJE          |        0|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih  |        0|
|    |virov               |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI        |     600.177|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih |     202.242|
|    |javnofinančnih institucij     |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega |     397.935|
|    |proračuna iz sredstev proračuna EU |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |    1.663.448|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI           |     411.566|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki     |     100.737|
|    |zaposlenim             |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za   |      15.417|
|    |socialno varnost          |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve  |     249.075|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |403 Plačila domačih obresti    |      8.200|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |409 Rezerve            |      38.137|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI          |     395.772|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |410 Subvencije           |      11.800|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |411 Transferi posameznikom in   |     224.686|
|    |gospodinjstvom           |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |412 Transferi neprofitnim     |      50.947|
|    |organizacijam in ustanovam     |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi |     108.339|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI       |     847.590|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih   |     847.590|
|    |sredstev              |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |      8.520|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |431 Investicijski transferi    |      5.000|
|    |pravnim in fizičnim osebam, ki   |         |
|    |niso proračunski uporabniki    |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |432 Investicijski transferi    |      3.520|
|    |proračunskim uporabnikom      |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI |      43.352|
|    |PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)      |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |                  |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |        0|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |         |
|    |(750+751+752)           |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |        0|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil |        0|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev  |        0|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |        0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)   |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |        0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV        |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |440 Dana posojila         |        0|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev |        0|
|    |in naložb             |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA    |        0|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |         |
|    |(IV. – V.)             |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |                  |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA         |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)         |        0|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE            |        0|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |500 Domače zadolževanje      |        0|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA          |      43.352|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA          |      43.352|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga    |      43.352|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA    |        0|
|    |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)  |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |     –43.352|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)   |     –43.352|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN |        0|
|    |31. 12. 2007            |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |9009 Splošni sklad za drugo    |        0|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko kvalifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Zavrč.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postevke – podkonta.
Za izvrševanje proračuna je župan odgovoren občinskemu svetu. Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
a) prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01),
b) taksa za obremenjevanje voda,
c) taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
d) pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
e) prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo,
f) drugi prihodki, ki jih določi občina.
Pravice porabe na proračunski postavki Sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan občine.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe so zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju za obdobje januar–junij in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Župan lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta.
Skupni obseg vseh prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika za leto 2008.
Skupni obseg prevzeteih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika za leto 2008.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanej načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednosti projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno spremeniti občinski svet.
Projetki, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višini 1,5% prejemkov proračuna.
O uporabi sredstev rezerv za namene iz 2. odstavka 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 ZTD-B in 56/02 ZJU, v nadaljevanju ZJF) odloča župan in o tem pisno obvešča občinski svet.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 14.000 eur.
V proračunu se oblikujejo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se uporabljajo za nepredvidena namene ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan.
Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov proračuna.
Splošna proračunska rezervacija se v letu 2008 oblikuje v višini 24.137 eur.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstvka 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan dolžniku do višine 208,65 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se Občina Zavrč v letu 2008 lahko zadolži do zakonsko določene višine.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine oziroma se lahko občina v skladu z zakonom likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna, ki mora biti odplačana do konca proračunskega leta.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Javni zavodi ali javna podjetja, katerih ustanoviteljica je Občina Zavrč, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja in do zakonsko dovoljenih obsegov. O dajanju soglasij odloča Občinski svet Občine Zavrč.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2009)
V obdobju začasnega financiranja Občine Zavrč v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-1/07
Zavrč, dne 13. decembra 2007
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.