Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

SV 1137/07 Ob-34616/07 , Stran 8062
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 1137/07 z dne 13. 12. 2007, je bila nepremičnina – enosobno stanovanje št. 42, v skupni izmeri 42,39 m2, v II. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Knafelčeva ulica 32 v Mariboru, stoječe na parc. št. 1610/24, k.o. Spodnje Radvanje, katere izključni lastnik je zastavitelj Polanec Gorazd, na podlagi prodajne pogodbe z dne 11. 10. 2007, ki je bila sklenjena s prodajalcem Štromajer Boštjanom, zastavljena v korist banke – upnice Probanke d.d., s sedežem na naslovu Svetozarevska ulica 12, 2000 Maribor, matična številka 5459702, v zavarovanje neposredno izvršljive denarne terjatve upnice do dolžnika in porokinje v višini 66.272,00 CHF; z obrestno mero, ki je spremenljiva in enaka vsoti referenčne obrestne mere Libor za šestmesečno obrestno obdobje in obrestnega dodatka v višini 2,40% letno; z zamudnimi obrestmi, ki se spreminjajo z vsakokrat veljavnimi predpisi in trenutno znašajo 12% letno; z vračilom glavnice v 240 zaporednih mesečnih anuitetah, ki dospevajo v plačilo do vsakega zadnjega dne v mesecu in ostalimi pripadki ter zapadlostjo zadnjega obroka kredita v plačilo na dan 31. 12. 2027 – oziroma na odpoklic upnice.