Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

5946. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbi projekta »Gradnja, vzdrževanje, upravljanje in izkoriščanje omrežja širokopasovnih povezav« v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva, stran 17087.

Na podlagi 11. člena v povezavi s 40. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe) in prvega odstavka 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 13. redni seji dne 8. 11. 2007 sprejel
O D L O K
o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbi projekta »Gradnja, vzdrževanje, upravljanje in izkoriščanje omrežja širokopasovnih povezav« v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva
1. člen
S tem odlokom se ugotavlja javni interes za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedba projekta »Gradnja, vzdrževanje, upravljanje in izkoriščanje omrežja širokopasovnih povezav« v Občini Gornji Petrovci (v nadaljevanju: občina) v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva.
S tem odlokom se določajo tudi predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja, pravice uporabnikov in način financiranja izvedbe projekta.
Javni partner v projektu iz prvega odstavka tega člena je Občina Gornji Petrovci. Zasebni partner je pravna ali fizična oseba, ki je izbrana na javnem razpisu kot izvajalec javno-zasebnega partnerstva.
2. člen
Občina Gornji Petrovci na podlagi prvega odstavka 2. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (UPB-1, Uradni list RS, št. 13/07), Dokumenta identifikacije investicijskega projekta z dne 5. 11. 2007, Tehničnega načrta razvoja širokopasovnih povezav z dne 26. 10. 2007 ter na podlagi določb Zakona o javno-zasebnem partnerstvu sprejema odločitev, da obstaja javni interes za izgradnjo, vzdrževanje, upravljanje in izkoriščanje omrežja širokopasovnih povezav v Občini Gornji Petrovci ter da je najučinkovitejši in najgospodarnejši način za zadovoljitev javnega interesa sklenitev javno-zasebnega partnerstva. Na podlagi navedene dokumentacije je najprimernejša oblika javno-zasebnega partnerstva koncesijsko partnerstvo, saj je nosilec poslovnega tveganja izvajanja zasebni partner.
3. člen
Predmet projekta javno-zasebnega partnerstva »Gradnja, vzdrževanje, upravljanja in izkoriščanje omrežja širokopasovnih povezav« je:
– prenos obstoječe zgrajene kabelske infrastrukture v upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje,
– izgradnja kabelske infrastrukture za preostala naselja v občini (tj. cca 67 km kabla) ter prenos omrežja v upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje,
– vzpostavitev televizijskega studia (program bo dosegljiv občanom, preko svetovnega spleta pa tudi izven meja občine),
– uvedba lastnega telefonskega omrežja občine, ki bo občanom omogočil brezplačno telefoniranje na ozemlju občine.
4. člen
Postopek izbire zasebnega partnerja v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva bo potekal po naslednjih fazah:
– imenovanje strokovne komisije za izbiro zasebnega partnerja za izvedbo predmeta javno-zasebnega partnerstva,
– objava javnega razpisa, priprava razpisne dokumentacije, izvedba konkurenčnega dialoga,
– vpogled v razpisno dokumentacijo in predaja razpisne dokumentacije zainteresiranim osebam,
– izvedba odpiranja ponudb za izbor izvajalca javno-zasebnega partnerstva,
– pregled in vrednotenje ponudb za izbor izvajalca javno-zasebnega partnerstva, poročilo komisije o opravljenem pregledu in vrednotenju ponudb,
– izdaja odločitve o izbiri izvajalca javno-zasebnega partnerstva,
– sklenitev pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu (koncesijska pogodba).
5. člen
Obveznosti javnega partnerja so:
– prenos obstoječe zgrajene kabelske infrastrukture v upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje zasebnemu partnerju,
– ureditev razmerij s krajevno skupnostjo, ki ima v upravljanju del obstoječega kabelskega omrežja,
– gradbena dela, potrebna za položitev kablov za preostala naselja v občini (tj. cca 67 km kabla),
– druge obveznosti javnega partnerja, ki bodo opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Obveznosti zasebnega partnerja so:
– prevzem obstoječe zgrajene kabelske infrastrukture v upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje,
– dobava in položitev kablov za preostala naselja v občini (tj. cca 67 km kabla), do vsake hiše,
– izvesti novo položene povezave z optičnimi povezavami,
– vzpostavitev televizijskega studia (program bo dosegljiv občanom, preko svetovnega spleta pa tudi izven meja občine),
– uvedba lastnega telefonskega omrežja občine, ki bo občanom omogočil brezplačno telefoniranje na ozemlju občine,
– druge obveznosti zasebnega partnerja, ki bodo opredeljene v razpisni dokumentaciji.
6. člen
Glavna pravica javnega partnerja je prevzem kabelske infrastrukture v upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje po poteku 20 let po sklenitvi pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, v stanju, kot bo opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
Glavna pravica zasebnega partnerja je izkoriščanje kabelske infrastrukture v obdobju 20 let po sklenitvi pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.
7. člen
Komisija za izbiro zasebnega partnerja za izvedbo predmeta sestavljajo predsednik in dva člana.
Komisijo iz prejšnjega odstavka imenuje župan. Predsednik in člana komisije morata imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj 2 leti delovnih izkušenj s področja, katero je predmet javno-zasebnega partnerstva po tem odloku, da lahko zagotovijo strokovno presojo ponudb.
Predsednik in člana komisije morajo izpolnjevati pogoj iz drugega odstavka 52. člena ZJZP, kar potrdijo s podpisom izjave o izpolnjevanju pogoja. Za izvedbo posameznih dejanj v postopku izvedbe postopka izbire zasebnega partnerja morata biti prisotna predsednik in najmanj en član komisije.
Naloge strokovne komisije iz prvega odstavka tega člena so:
– priprava in potrditev razpisne dokumentacije,
– objava javnega razpisa, priprava razpisne dokumentacije, izvedba konkurenčnega dialoga,
– omogočanje vpogleda v razpisno dokumentacijo in predaja razpisne dokumentacije zainteresiranim osebam,
– izvedba odpiranja ponudb za izbor izvajalca javno-zasebnega partnerstva,
– pregled in vrednotenje ponudb za izbor izvajalca javno-zasebnega partnerstva,
– priprava poročila o opravljenem pregledu in vrednotenju ponudb,
– ostale naloge pri izvedbi postopka izbire zasebnega partnerja.
Strokovna komisija iz prvega odstavka tega člena lahko za strokovno-tehnično pomoč in svetovanje pri izvedbi posameznih nalog v postopku priprave in izvedbe javnega razpisa uporablja zunanje strokovnjake.
8. člen
Omrežje širokopasovnih povezav bodo ob pogoju sklenitve pogodbe z izvajalcem, plačevanja mesečne naročnine ter izpolnitvi vseh tehničnih, administrativnih in ostalih formalnih pogojev, ki jih upravljalec omrežja določi, lahko prosto uporabljale:
– osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Občini Gornji Petrovci (uporabniki),
– osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v občini, ki meji na Občino Gornji Petrovci,
– osebe, ki so lastniki vikend hiš v Občini Gornji Petrovci.
Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena bodo imele dostop do širokopasovnega omrežja, vključno z možnostjo brezplačnega telefoniranja in spremljanja TV programa občine.
Ureditev razmerij v zvezi z vračilom prispevkov k izgraditvi obstoječega omrežja v Občini Gornji Petrovci bo predmet pogodbe, ki bo na podlagi tega odloka in na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila na podlagi tega odloka, sklenjena med javnim in zasebnim partnerjem.
9. člen
Zasebni partner prevzame ves dobiček oziroma krije celotno izgubo, nastalo v zvezi z vzdrževanjem, upravljanjem in izkoriščanjem omrežja, ki je predmet projekta javno-zasebnega partnerstva iz tega odloka, v celotnem obdobju, za katerega bo sklenjena pogodba med javnim in zasebnim partnerjem.
10. člen
Za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja, izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva in podpis pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu ter ostala dejanja v postopku sklenitve in izvajanja javno zasebnega partnerstva se pooblasti župan.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2007-11
Gornji Petrovci, dne 9. novembra 2007
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.