Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

5962. Odlok o prispevku za investicijska vlaganja v objekte vodooskrbe ter objekte odvajanja in čiščenja odpadnih voda, stran 17128.

Na podlagi 112. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06), 7. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06) ter 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01, 100/02 in 91/07) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 11. redni seji dne 28. 11. sprejel
O D L O K
o prispevku za investicijska vlaganja v objekte vodooskrbe ter objekte odvajanja in čiščenja odpadnih voda
1. člen
Za razvoj in zagotavljanje varne vodooskrbe in za odvajanje ter čiščenje odpadnih in padavinskih voda, za zmanjševanje onesnaževanja in izgub na vodovodnem sistemu se ob redni ceni pitne vode uvede prispevek, občinska taksa, za investicijska vlaganja v objekte vodooskrbe ter objekte odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda, in sicer v višini 0,20 €/m3 porabljene pitne vode za gospodinjstva, šole, vrtce, javne zavode in 0,40 € za gospodarske družbe. Ceni sta brez DDV.
Uporabljena pitna voda je vsa voda, odčitana po števcih posameznih uporabnikov, pravnih in fizičnih oseb.
Prispevek za investicijska vlaganja se bo mesečno obračunaval na položnicah skupaj z ostalimi komunalnimi storitvami pod nazivom »prispevek za investicije«. Obračunan bo glede na porabljene m3 vode.
2. člen
Plačevanje takse za tekoče leto je uporabnik vode oproščen do največ 50% v primeru, če odpadno vodo čisti na čistilni napravi in poda vlogo za oprostitev takse na Občino Slovenske Konjice. Vlogi mora priložiti uporabno dovoljenje za čistilno napravo in monitoring odpadnih voda, ki je izdelan skladno s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 35/96 in dopolnitve). Iztok iz čistilne naprave mora izpolnjevati pogoje iz Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96 in dopolnitve) oziroma iz Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07). Vse do prejetja odločbe o oprostitvi plačila do 50% prispevka, ki jo izda Občina Slovenske Konjice, je uporabnik vode takso dolžan plačevati.
3. člen
Javno komunalno podjetje se kot izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo pooblašča, da enkrat letno revalorizira prispevek iz 1. člena tega odloka z indeksom rasti cen industrijskih proizvodov.
4. člen
Zbrana sredstva za izgradnjo vodooskrbnih in kanalizacijskih objektov in čistilnih naprav so namenska sredstva in se evidentirajo in zbirajo ločeno od vodarine.
Vsa dela, ki se bodo izvajala iz naslova pobranega prispevka iz 1. člena odloka, se bodo izvajala po določilih zakona o javnih naročilih. Postopke bo vodila Občina Slov. Konjice v sodelovanju z Javnim komunalnim podjetjem d.o.o. Slovenske Konjice, v kolikor ne bo dogovorjeno drugače.
5. člen
Prispevek iz 1. člena tega odloka se uvede s 1. 1. 2008 za obdobje desetih let.
6. člen
Zavezanec za zbiranje sredstev iz 1. člena tega odloka je Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice. Zavezanec pobrana sredstva nakazuje redno do 25. v mesecu za pretekli mesec na transakcijski račun Občine Slovenske Konjice.
Občina zbrana sredstva iz tega naslova vodi na ločenem kontu (podobno kot okoljsko dajatev). Sredstva niso sestavni del integralnega proračuna, ampak namensko zbrana sredstva.
Namen porabe sredstev je realizacija dolgoročnega programa naložb v vodooskrbni sistem ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ki ga sprejme Občinski svet Občine Slovenske Konjice. Dolgoročna programa naložb v oskrbni sistem vodovoda ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda sta vezana na potek projekta Očistimo reko Dravinjo. Dolgoročni program je zapisan v Planu dela JKP za leto 2008 in dalje ter v načrtih razvojnih programov občine.
7. člen
Javno komunalno podjetje za storitev pobiranja tega prispevka (obračun, fakturiranje, izterjava, vodenje raznih evidenc) občini enkrat letno izstavi račun v višini 3% pobranih sredstev.
8. člen
Za porabo sredstev iz naslova tega odloka je odgovorna Občina Slovenske Konjice.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje.
Št. 032-0023/2007
Slovenske Konjice, dne 28. novembra 2007
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.