Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

SV 1110/07 Ob-34714/07 , Stran 8063
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Janeza Novaka iz Kamnika, opr. št. SV 1110/07, je bilo dne 18. 12. 2007 zastavljeno trisobno stanovanje št. 11, v mansardi s pripadajočo kletno shrambo št. 11, v skupni izmeri 66,32 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi z naslovom Novi trg 26 A, Kamnik, stoječi na parc. št. 1082/9 k.o. Kamnik, kar je na podlagi pogodbe št. S-11/B3/1-NT/94 z dne 5. 5. 1994, aneksa št. 1 h kupoprodajni pogodbi z dne 23. 11. 2007, pogodbe o razdružitvi solastnega premoženja z dne 5. 4. 2007, aneksa k pogodbi o razdružitvi solastnega premoženja z dne 26. 11. 2007 ter pogodbe o prodaji nepremičnine z dne 5. 12. 2007, skupna lastnina zastaviteljev Zinke Zulich, EMŠO 0411981505301 in Nikole Lukše, EMŠO 0608973500188, oba Klavčičeva ulica 4, 1240 Kamnik; stanovanje je zastavljeno v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, mat. št. 1319175, za zavarovanje denarne terjatve z glavnico 71.242,40 CHF, v eurski protivrednosti po referenčnem tečaju ECB, s p.p., z obrestno mero 6-mesečni CHF Libor (spremenljiv pod pogoji iz pogodbe) + 1,25% letno, z vsemi stroški po pogodbi in nadaljnjimi izvršilnimi stroški, z končnim rokom zapadlosti kredita dne 30. 11. 2027, z možnostjo predčasnega odpoklica in pod vsemi ostalimi pogoji iz kreditne pogodbe in sporazuma, z zaznambo neposredne izvršljivosti notarskega zapisa.