Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

5955. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Kranjska Gora, stran 17099.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 s spremembami) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 12. seji dne 12. 12. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Kranjska Gora
1. člen
V 4. členu Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Kranjska Gora (UVG št. 27/2004, v nadaljevanju: pravilnik) se v točki 1.5. Drugi programi iz področja športa, črtata »tretja alinea: delovanje Športne zveze Jesenice po pogodbi in predhodno določenih nalogah, peta alinea: informiranje o športu v medijih, šesta alinea: založniška dejavnost, osma alinea: mednarodna dejavnost ter deveta alinea: razvojno raziskovalna dejavnost, meritve in analize.«
Doda pa se nova alinea: »delovanje društev, občinskih in drugih zvez ter zavodov na lokalni ravni.«
2. člen
V 7. členu točka 1. šport otrok in mladine se besedilo nadomesti z besedilom:
»Sofinancirajo se propagandno gradivo, strokovni kader, najem 60 ur objekta na skupino, v kateri je največ 20 otrok.«
3. člen
V tretjem odstavku 8. člena Pravilnika (Člani in mladinci – razred po kategorizaciji) se spremenijo kratice pri kategorizaciji, tako, da se glasijo:
»– mladinski – MLR
– perspektivni – PR
– državni – DR
– mednarodni – MR
– svetovni – SR.«
4. člen
V 12. členu točka 3. Športna rekreacija se besedilo nadomesti z besedilom:
»Sofinancira se 80 ur programa vadbe na skupino, ki šteje 20 članov in članic v različnih športnih panogah.
+------------------------+----------+-----------+--------------+
|Program         |  Ure  | Objekt  |  Kader   |
+------------------------+----------+-----------+--------------+
|Športna rekreacija   |  80  | 20/na uro |   0    |
|odraslih        |     |      |       |
+------------------------+----------+-----------+--------------+
|Športna rekreacija   |  80  | 20/na uro |15/uro/skupino|
|odraslih: socialno in  |     |      |       |
|zdravstveno ogroženi  |     |      |       |
|občani, ter občani   |     |      |       |
|starejši od 65 let   |     |      |       |
+------------------------+----------+-----------+--------------+
5. člen
V 14. členu 4. šport invalidov se doda besedilo:
»Za program obsega 80 ur vadbe se izvajalcu prizna 10 točk za uro najema objekta ter 10 točk na uro za strokovni kader, število vadečih je lahko manjše od 10, vendar ne manj kot 8.«
6. člen
V 17. členu (propagandni material) se doda besedilo:
»V skupni vrednosti največ do 1% sredstev namenjenih programom športa znotraj občinskega poračuna. Višina sredstev se določi z letnim programom športa oziroma z javnim razpisom.«
7. člen
V 18. členu (vrhunske športne prireditve) se doda besedilo:
»Vrhunske športne prireditve se lahko sofinancirajo v skupni vrednosti največ do 2% sredstev namenjenih programom športa znotraj občinskega proračuna. Višina sredstev se določi z letnim programom športa oziroma z javnim razpisom.«
8. člen
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen
(delovanje društev, občinskih in drugih zvez ter zavodov na lokalni ravni)
Sofinancira se delovanje društev, občinskih in drugih zvez ter zavodov, ki delujejo na lokalni ravni, ki opravljajo strokovne, organizacijske in razvojne naloge v športu, v skupni vrednosti največ do 2% sredstev namenjenih programom športa znotraj občinskega proračuna. Višina sredstev se določi z letnim programom športa oziroma z javnim razpisom.«
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v občinskem uradnem glasilu.
Št. 650/1-12/1999-VS
Kranjska Gora, dne 13. decembra 2007
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.