Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

Št. 88/07 Ob-34193/07 , Stran 8032
Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri Mariboru, na podlagi 56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU – UPB-2, Uradni list RS, št. 32/06, v nadaljevanju ZJU) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: svetovalec (m/ž) za upravno poslovanje, pravne in splošne zadeve, ki se lahko opravlja v nazivu svetovalec III., svetovalec II., svetovalec I. Okvirne delovne naloge: – pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov, – vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji, – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti, – opravljanje drugih nalog po pooblastilu ali nalogu direktorja občinske uprave. Kandidati morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje, za zasedbo delovnega mesta: – imeti mora najmanj visoko strokovno izobrazbo pravne smeri, – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj, – aktivno znanje uradnega jezika. Posebni pogoji in dodatna znanja za zasedbo delovnega mesta: – opravljen državni izpit iz javne uprave (kolikor ga kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv, 89. člen ZJU), – opravljen izpit iz upravnega postopka, – usposobljenost za delo računalnikom, – vozniški izpit B kategorije. Poleg navedenih pogojev, mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava. Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome, – fotokopijo delovne knjižice in druga ustrezna dokazila, iz katerih so razvidne delovne izkušnje, – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, – fotokopijo potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku (izda ga pristojno sodišče) ali pisna izjava kandidata, – potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti starejše od treh mesecev ali pisna izjava kandidata, – fotokopijo vozniškega dovoljenja. Kolikor bo izbrani kandidat podal pisno izjavo iz šeste in sedme alinee prejšnjega odstavka, bo moral dokazila predložiti pred imenovanjem v naziv. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Poskusna doba je 3 mesece. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Pesnica. Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. V izbirnem postopku se bo presojala strokovna usposobljenost kandidatov na podlagi dokazil, priloženih k prijavi in razgovorov s kandidati. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v osmih dneh po objavi v Uradnem listu RS in na spletnih straneh Občine Pesnica na naslov: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica. Prijave se pošljejo v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in z navedbo razpisanega delovnega mesta. Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na tel. 02/654-23-09.