Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

5940. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj, stran 17083.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 149. člena Zakona o varstvu okolja, ZVO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 39/06) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – UPB, 106/05 in 65/07) je Občinski svet Občine Črnomelj na 9. redni seji dne 13. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03, 106/05 in 66/06) se spremenijo prva do peta točke prvega odstavka 4. člena, tako da glasijo:
»1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
4. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
5. urejanje in čiščenje javnih površin«.
Črtajo se 6., 7. in 9. točka.
Dosedanje 8., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. in 17. točka postanejo 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. in 14. točka.
V tretjem odstavku 4. člena se število »9« nadomesti s »6«.
2. člen
V 8. členu se v prvem odstavku besedilo »pod točko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, in 14« nadomesti z »pod točko 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 in 11«, besedilo »pod točko 6, 10, 11 in 14« pa se nadomesti z »pod točko 5, 7, 8 in 11«.
Doda se nov drugi odstavek, ki glasi:
»Občina zagotavlja neposredno izvajanje gospodarske javne službe iz 4. točke 4. člena po javnem podjetju CeROD, center za ravnanje z odpadki, d.o.o.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji in se v njem besedilo »iz 8. in 9. točke 4. člena zagotavlja režijski obrat v sestavi občinske uprave« nadomesti z besedilom »iz 6. točke 4. člena na območju mesta Črnomelj občina zagotavlja po Javnem podjetju Komunala d.o.o. Črnomelj, na ostalem območju občine pa se izvajanje zagotavlja v okviru režijskega obrata v sestavi občinske uprave«.
3. člen
Ta odlok stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-01-2/2003
Črnomelj, dne 14. decembra 2007
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.