Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

5974. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2007, stran 17142.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 103. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 132/04) je Občinski svet Občine Železniki na 8. seji dne 18. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2007
1. člen
Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2007 (Uradni list RS, št. 21/07 in 29/07) se v 2. členu spremeni tako, da se glasi:
»Proračun Občine Železniki za leto 2007 obsega:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+----------+-------------------------------------+-------------+
|     |                   |    v EUR|
+----------+-------------------------------------+-------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |Proračun leta|
|     |                   |     2007|
+----------+-------------------------------------+-------------+
|     |Skupina/Podskupina kontov/Konto   |       |
+----------+-------------------------------------+-------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |  8.999.662|
+----------+-------------------------------------+-------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |  4.364.083|
+----------+-------------------------------------+-------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI           |  3.897.626|
+----------+-------------------------------------+-------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček   |  3.613.224|
+----------+-------------------------------------+-------------+
|     |703 Davki na premoženje       |   152.923|
+----------+-------------------------------------+-------------+
|     |704 Domači davki na blago in     |   131.479|
|     |storitve               |       |
+----------+-------------------------------------+-------------+
|     |706 Drugi davki           |       |
+----------+-------------------------------------+-------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI          |   466.457|
+----------+-------------------------------------+-------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in dohodki  |   182.316|
|     |od premoženja            |       |
+----------+-------------------------------------+-------------+
|     |711 Takse in pristojbine       |    6.190|
+----------+-------------------------------------+-------------+
|     |712 Denarne kazni          |    1.737|
+----------+-------------------------------------+-------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga in   |   139.030|
|     |storitev               |       |
+----------+-------------------------------------+-------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki     |   137.184|
+----------+-------------------------------------+-------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI         |   181.940|
+----------+-------------------------------------+-------------+
|     |720 Prihodki od prodaje osnovnih   |       |
|     |sredstev               |       |
+----------+-------------------------------------+-------------+
|     |721 Prihodki od prodaje zalog    |       |
+----------+-------------------------------------+-------------+
|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč   |   181.940|
|     |in neopredmetenih dolgoročnih    |       |
|     |sredstev               |       |
+----------+-------------------------------------+-------------+
|73    |PREJETE DONACIJE           |  2.096.000|
+----------+-------------------------------------+-------------+
|     |730 Prejete donacije iz domačih   |  2.096.000|
|     |virov                |       |
+----------+-------------------------------------+-------------+
|     |731 Prejete donacije iz tujine    |       |
+----------+-------------------------------------+-------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI         |  2.357.639|
+----------+-------------------------------------+-------------+
|     |740 Transferni prihodki iz drugih  |  2.357.639|
|     |javnofinančnih institucij      |       |
+----------+-------------------------------------+-------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |  9.239.520|
+----------+-------------------------------------+-------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI            |  3.597.899|
+----------+-------------------------------------+-------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki      |   277.050|
|     |zaposlenim              |       |
+----------+-------------------------------------+-------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za    |    43.687|
|     |socialno varnost           |       |
+----------+-------------------------------------+-------------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve   |  1.059.912|
+----------+-------------------------------------+-------------+
|     |403 Plačila domačih obresti     |    13.886|
+----------+-------------------------------------+-------------+
|     |409 Rezerve             |  2.203.364|
+----------+-------------------------------------+-------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI           |  1.602.150|
+----------+-------------------------------------+-------------+
|     |410 Subvencije            |    98.598|
+----------+-------------------------------------+-------------+
|     |411 Transferi posameznikom      |   958.839|
|     |in gospodinjstvom          |       |
+----------+-------------------------------------+-------------+
|     |412 Transferi neprofitnim      |   191.025|
|     |organizacijam in ustanovam      |       |
+----------+-------------------------------------+-------------+
|     |413 Drugi tekoči domači transferi  |   353.688|
+----------+-------------------------------------+-------------+
|     |414 Tekoči transferi v tujino    |       |
+----------+-------------------------------------+-------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI        |  3.855.546|
+----------+-------------------------------------+-------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih    |  3.855.546|
|     |sredstev               |       |
+----------+-------------------------------------+-------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |   183.925|
+----------+-------------------------------------+-------------+
|     |430 Investicijski transferi     |   183.925|
+----------+-------------------------------------+-------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)    |   –239.858|
|     |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)      |       |
+----------+-------------------------------------+-------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV       |Proračun leta|
|     |IN NALOŽB              |     2007|
+----------+-------------------------------------+-------------+
|     |Skupina/Podskupina          |       |
|     |kontov/Konto/Podkonto        |       |
+----------+-------------------------------------+-------------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |   144.391|
|     |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |       |
|     |(750+751+752)            |       |
+----------+-------------------------------------+-------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |   144.391|
+----------+-------------------------------------+-------------+
|     |750 Prejeta vračila danih posojil  |    8.346|
+----------+-------------------------------------+-------------+
|     |751 Prodaja kapitalskih deležev   |   136.045|
+----------+-------------------------------------+-------------+
|     |752 Kupnine iz naslova privatizacije |       |
+----------+-------------------------------------+-------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |    87.632|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV         |       |
|     |(440+441+442+443)          |       |
+----------+-------------------------------------+-------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |    87.632|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV         |       |
+----------+-------------------------------------+-------------+
|     |440 Dana posojila          |    20.865|
+----------+-------------------------------------+-------------+
|     |441 Povečanje kapitalskih deležev in |    66.767|
|     |naložb                |       |
+----------+-------------------------------------+-------------+
|     |442 Poraba sredstev kupnin iz    |       |
|     |naslova               |       |
|     |privatizacije            |       |
+----------+-------------------------------------+-------------+
|     |443 Povečanje namenskega premoženja |       |
|     |v javnih skladih in drugih osebah  |       |
|     |javnega prava, ki imajo premoženje v |       |
|     |svoji lasti             |       |
+----------+-------------------------------------+-------------+
|VI.    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA     |    56.759|
|     |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV   |       |
|     |(IV.-V.)               |       |
+----------+-------------------------------------+-------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA          |Proračun leta|
|     |                   |     2007|
+----------+-------------------------------------+-------------+
|     |Skupina/Podskupina          |       |
|     |kontov/Konto/Podkonto        |       |
+----------+-------------------------------------+-------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)          |       |
+----------+-------------------------------------+-------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE             |       |
+----------+-------------------------------------+-------------+
|     |500 Domače zadolževanje       |       |
+----------+-------------------------------------+-------------+
|VIII.   |ODPLAČILA DOLGA (550)        |   153.894|
+----------+-------------------------------------+-------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA           |   153.894|
+----------+-------------------------------------+-------------+
|     |550 Odplačila domačega dolga     |   153.894|
+----------+-------------------------------------+-------------+
|IX.    |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA  |   –336.993|
|     |RAČUNIH               |       |
+----------+-------------------------------------+-------------+
|     |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0  |       |
|     |ali +                |       |
+----------+-------------------------------------+-------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |   –153.894|
+----------+-------------------------------------+-------------+
|XI.    |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-  |   239.858|
|     |IX.)                 |       |
+----------+-------------------------------------+-------------+
|     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH      |   336.993|
|     |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA     |       |
+----------+-------------------------------------+-------------+
|     |9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 |   336.993|
|     |ali +                |       |
+----------+-------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na programe in podprograme ter proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Železniki.«
2. člen
Ta odlok začne veljati na dan objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.
Št. 015-14/07-003
Železniki, dne 18. oktobra 2007
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.