Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2007 z dne 21. 12. 2007

Kazalo

Ob-34154/07 , Stran 8040
1. Predmet prodaje je poslovni delež dveh družb, in sicer: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2. Ponudba mora vsebovati naslednje elemente: a) ponujeno ceno, b) način in rok plačila, ter v primeru odloženega plačila način zavarovanja plačila kupnine, c) rok veljavnosti ponudbe ne sme biti krajši kot 60 dni od poteka roka za vložitev ponudbe, č) dokazilo o vplačani varščini. Ponudbe morajo biti brezpogojne. 3. Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra, ki ni starejši od 30 dni. 4. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka za oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 40.000,00 EUR za vsako posamezno družbo iz razpisa. Varščina za resnost ponudb se plača na transakcijski račun družbe D.S.U. d.o.o., št. 02923-0253101949, odprt pri NLB d.d., s pripisom: »Varščina za družbo PROD d.o.o. – v likvidaciji« oziroma »Varščina za družbo Dimnikarstvo Ljubljana d.o.o.«. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, drugim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v osmih dneh po končanem izboru. 5. Za pravočasne se štejejo zgolj ponudbe, ki prispejo na sedež D.S.U., d.o.o., Dunajska 160, 1001 Ljubljana, p.p. 3261, v zaprti pisemski ovojnici s pripisom: »Ponudba za nakup poslovnega deleža družbe PROD d.o.o. – v likvidaciji – ne odpiraj« oziroma »Ponudba za nakup poslovnega deleža družbe Dimnikarstvo Ljubljana d.o.o. – ne odpiraj« najpozneje do 14. 1. 2008 do 12. ure. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku, bo komisija zavrgla in o tem obvestila ponudnike. Komisija bo zavrgla tudi ponudbe, ki bodo v skladu z 2. točko tega razpisa nepopolne. 6. Na podlagi tega razpisa D.S.U. d.o.o. ni zavezana skleniti pogodbe o prodaji poslovnega deleža z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom. Pogoji za sodelovanje na razpisu so objavljeni na internetnem naslovu www.dsu.si. Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo vsak delavnik od 9. do 11. ure na naslovu D.S.U., d.o.o., pri Polonci Sekirnik, tel. 01/589-48-81.