Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

690. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra
691. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra

Drugi akti

692. Deklaracija o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju januar 2019–junij 2020 (DeUDIEU1920)

DRŽAVNI SVET

693. Pravilnik o spremembi Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede v službi Državnega sveta Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

694. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Uzbekistan
695. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
696. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
697. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Drugi akti

698. Javni poziv za zbiranje kandidatur oziroma predlogov možnih kandidatov za Informacijskega pooblaščenca
699. Ponovni Javni poziv za zbiranje kandidatur za namestnico oziroma namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

700. Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije
701. Uredba o izvajanju službe iskanja in reševanja zrakoplova
702. Uredba o državnem prostorskem načrtu za 110 kV kablovod v MO Koper

MINISTRSTVA

703. Pravilnik o letnem gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Čičarija (2019)
704. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu
705. Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo
706. Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del
707. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
708. Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji

USTAVNO SODIŠČE

709. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Kopru

BANKA SLOVENIJE

710. Sklep o uporabi Smernic o pogojih za upravičenost do izvzetja nadomestnega mehanizma iz člena 33(6) Uredbe (EU) 2018/389 (regulativni tehnični standardi za močno avtentikacijo strank ter skupni in varni odprti standardi komunikacije)

SODNI SVET

711. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
712. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

713. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja

OBČINE

Borovnica

714. Sklep o spremembi poteka mej med Občino Borovnica in Občino Brezovica

Braslovče

715. Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2019
716. Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2020

Cankova

717. Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2019
718. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Cankova
719. Odlok o spremembi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cankova
720. Pravilnik o nagradah dijakom in študentom Občine Cankova
721. Sklep o priključitvi obstoječih objektov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje na območju Občine Cankova
722. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Skakovci – Lončar
723. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu

Celje

724. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad-Bukovžlak in Vrhe

Črenšovci

725. Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2019
726. Odlok o turistični taksi v Občini Črenšovci
727. Pravilnik o uporabi večnamenskega šotora in opreme Občine Črenšovci
728. Pravilnik o uporabi službenih vozil Občine Črenšovci
729. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stimulaciji študentov Občine Črenšovci

Črnomelj

730. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2019

Dobrepolje

731. Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2019
732. Sklep o potrditvi predloga sprememb občinske meje med občinama Dobrepolje in Velike Lašče

Dobrna

778. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Dobrna

Dobrova-Polhov Gradec

733. Odlok o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2019

Dol pri Ljubljani

779. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani
780. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2018
781. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019
782. Odlok o spremembah Odloka o turistični taksi v Občini Dol pri Ljubljani

Dravograd

734. Odlok o proračunu Občine Dravograd za leto 2019
735. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Dravograd
736. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
737. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
738. Sklep o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin na območju Občine Dravograd za leto 2019

Gornji Petrovci

783. Sklep o imenovanju podžupana Občine Gornji Petrovci

Grosuplje

739. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 2019
740. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Krajinskem parku Radensko polje
741. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje«

Idrija

742. Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2019

Ig

743. Odlok o glasilu Občine Ig – popravljeno in prečiščeno besedilo
744. Odlok o dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Ig
745. Sklep o ceni pomoči na domu v Občini Ig
746. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 1/2019
747. Letni program športa v Občini Ig za leto 2019

Ilirska Bistrica

748. Sklep o vrednosti točke za plačilo komunalne takse za posebno in podrejeno rabo javnih površin
749. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena
750. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kočevje

784. Sklep o pripravi tretjih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kočevje (SD OPN 3)

Komen

751. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2019
752. Pravilnik o sredstvih za delo članov Občinskega sveta Občine Komen

Kostanjevica na Krki

753. Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2019

Litija

754. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Litija
755. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Log-Dragomer

756. Sklep o začasnem financiranju Občine Log - Dragomer v obdobju april–junij 2019
757. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Log - Dragomer za leto 2019

Murska Sobota

758. Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2019

Radeče

759. Sklep o določitvi cen programov v Javnem zavodu Osnova šola Marjana Nemca Radeče – enoti Vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 4. 2019

Razkrižje

760. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Razkrižje

Sevnica

761. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Sevnica

Slovenj Gradec

762. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2019

Straža

785. Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2019
786. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Straža
787. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Straža

Šentjur

763. Odlok o proračunu Občine Šentjur za leto 2019
764. Odlok o proračunu Občine Šentjur za leto 2020

Šmarješke Toplice

765. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmarješke Toplice v obdobju april–junij 2019

Tišina

766. Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2020
767. Pravilnik o sofinanciranju nakupa kopalnih kart v Zdravilišču Radenci za občane Občine Tišina
768. Sklep o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina
769. Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu pri OŠ Tišina
770. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2019
771. Sklep o soglasju k ceni strokovnega dela CSD Pomurje za področje dodeljevanja enkratnih denarnih socialnih pomoči od 1. 1. 2019 dalje
772. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu od 1. 2. 2019 dalje

Tolmin

773. Sklep o začasnem financiranju Občine Tolmin v obdobju od 1. aprila 2019 do 30. junija 2019

Žiri

774. Odlok o ustanovitvi in nalogah Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Žiri
775. Sklep o prenehanju statusa javnega dobra
776. Sklep o prenehanju statusa javnega dobra
777. Sklep o prenehanju statusa javnega dobra

POPRAVKI

788. Popravek Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1)
789. Popravek Pravilnika o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil
790. Popravek Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2019

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

15. Zakon o ratifikaciji Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Avstralijo na drugi strani (MOSEUAU)
16. Zakon o ratifikaciji Partnerskega sporazuma o odnosih in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Novo Zelandijo na drugi strani (MPSEUNZ)
17. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o ustanovitvi Mednarodne fundacije EU-LAK (MMFEULAK)
18. Zakon o ratifikaciji Protokola o spremembi odstavka a) 50. člena Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu in Protokola o spremembi 56. člena Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu (MPSKMCL)

Ministrstvo za zunanje zadeve

19. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike ter Upravnega dogovora med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike za izvajanje Sporazuma o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike
20. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o spremembi in dopolnitvi Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo ter Sporazuma o spremembi Administrativnega sporazuma o izvajanju Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo
21. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije ter Zveznim ministrstvom za delo, socialne zadeve in varstvo potrošnikov Republike Avstrije o sodelovanju na področju trga dela

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti