Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

Št. U014-31/2019/2 Ob-1687/19, Stran 515
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 66. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18) objavlja
javni razpis 
za dodelitev koncesije za izvajanje reprodukcije z osemenjevanjem domačih živali na območju Republike Slovenije 
I. Koncendent: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
II. Predmet javnega razpisa je dodelitev koncesij verificiranim veterinarskim organizacijam za izvajanje reprodukcije z osemenjevanjem domačih živali na območju Republike Slovenije.
III. Začetek in trajanje koncesije: koncesijska pogodba se sklene za obdobje 10 let in začne veljati z dnem podpisa pogodbe med koncendentom in koncesionarjem.
IV. Pogoji:
– na javni razpis se lahko prijavijo veterinarske organizacije, ki izpolnjujejo pogoje po predpisu, ki ureja pogoje za veterinarske organizacije in imajo odločbo o verifikaciji, ali za veterinarsko ambulanto B, ali veterinarsko ambulanto C, ali veterinarsko bolnico, ali veterinarsko kliniko, in ki še nimajo dodeljene koncesije za opravljanje dejavnosti javne veterinarske službe iz tega javnega razpisa in tiste veterinarske organizacije, ki že imajo sklenjeno koncesijsko pogodbo, pa jim bo koncesija za dejavnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, potekla. Na javni razpis se veterinarske organizacije prijavijo dva meseca pred prenehanjem oziroma potekom koncesijske pogodbe;
– veterinarske organizacije morajo glede zaposlitve veterinarjev in veterinarskih pomočnikov vseskozi izpolnjevati minimalne kadrovske pogoje po predpisu, ki ureja pogoje za veterinarske organizacije;
– veterinarske organizacije morajo zagotavljati osemenjevanje najmanj 360 dni v letu in imeti ustrezno opremo za osemenjevanje ter razpolagati s predpisanimi dokumenti o razmnoževanju.
V. Prijava: prijavi je potrebno priložiti:
– odločbo ali številko odločbe o verifikaciji veterinarske organizacije za ali veterinarsko ambulanto B, ali veterinarsko ambulanto C, ali veterinarsko bolnico, ali veterinarsko kliniko;
– imena in priimke dr. vet. med. in veterinarskih pomočnikov, ki so zaposleni v veterinarski organizaciji ter dokazila o zaposlitvi (potrjen obrazec M-1 ali pogodbo o zaposlitvi);
– imena in priimke dr. vet. med. in veterinarskih pomočnikov, ki imajo za opravljanje veterinarskih dejavnosti sklenjeno podjemno pogodbo ali pogodbo o delu (fotokopijo veljavne pogodbe);
– za dr. vet. med. dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje veterinarske dejavnosti (licenco ali številko odločbe o licenci), za veterinarskega pomočnika pa potrdilo o doseženi izobrazbi;
– šifre osemenjevalcev, ki bodo opravljali osemenjevanje;
– pogodbo (ali pogodbe) z osemenjevalnim središčem ali distribucijskim centrom glede načina dobave semena za posamezne vrste živali;
– zadnji izpis iz sodnega registra za veterinarske organizacije, ki so organizirane po zakonu o gospodarskih družbah oziroma izpis iz poslovnega registra Slovenije za veterinarske organizacije, ki so organizirane kot samostojni podjetniki oziroma samostojni veterinarji, ki ne smeta biti starejša od 15 dni.
VI. Rok javnega razpisa: rok prijav je odprt do preklica.
VII. Naslov za vložitev vlog: prijavitelj pošlje ali prinese osebno vlogo v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – javni razpis – koncesija – osemenjevanje« na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
VIII. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo vsak prvi teden v mesecu v prostorih UVHVVR, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. Vloge prispele na naslov iz VII. točke tega razpisa do vključno 25. dne preteklega meseca se bodo obravnavale v prvem tednu naslednjega meseca. Prijave prejete po 25. dnevu v preteklem mesecu bodo obravnavane pri odpiranju vlog v naslednjem mesecu. Prijavitelji bodo pisno obveščeni najmanj tri dni pred odpiranjem vlog prispelih na javni razpis. Pri odpiranju vlog smejo biti prisotni prijavitelji oziroma predstavniki prijaviteljev, če imajo pisno pooblastilo.
IX. Obveščanje o izbiri: o izbiri koncesionarjev bodo prijavitelji prejeli odločbo o izbiri v roku 30 dni po ocenjevanju prispelih vlog.
Podrobnejše informacije so na voljo na UVHVVR, na tel. 01/300-13-00 in 300-13-09, vsak dan od 9. do 10. ure (kontaktna oseba: Anja Juvan).
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin