Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

693. Pravilnik o spremembi Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede v službi Državnega sveta Republike Slovenije, stran 1503.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US), četrtega odstavka 16. in tretjega odstavka 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) in 2. člena Sklepa o organizaciji in delu službe Državnega sveta Republike Slovenije (št. 040-03/93-2/19 z dne 21. 5. 2008 in nadaljnje spremembe) izdajam
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede v službi Državnega sveta Republike Slovenije 
1. člen
Spremeni se 12. člen Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede v službi Državnega sveta Republike Slovenije (št. 1111-10/2008-2 z dne 7. 10. 2008 s spremembo), in sicer tako, da se glasi:
»Javnemu uslužbencu pripada plača na osnovi plačnega razreda pridobljenega z napredovanjem, od 1. decembra v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred.«
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-02-2/2019/3
Ljubljana, dne 18. marca 2019
Sekretar 
Državnega sveta 
dr. Dušan Štrus l.r.