Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

Ob-1709/19, Stran 546
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16), 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 26. člena Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 27/18, 6/19) in Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/201 in 8/2014) objavlja Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor (v nadaljevanju: MOM)
javni razpis 
za sofinanciranje programov in dodelitev oziroma sofinanciranje uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOM za leto 2019
1. Pomen izrazov – povzeto po Odloku o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor Maribor (MUV, št. 27/18, 6/19).
– izvajanje nacionalnega programa športa v MOM za posamezno koledarsko leto skladno z Zakonom o športu (v nadaljnjem besedilu: ZŠpo-1), ki ga sprejme Mestni svet MOM,
– javni razpis MOM za izbiro in sofinanciranje izvajanja LPŠ (v nadaljnjem besedilu: razpis) je razpis, ki se pripravi in izvede na podlagi sklepa o začetku postopka javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajanja LPŠ (v nadaljnjem besedilu: sklep o začetku postopka razpisa), s katerim se določi predmet sofinanciranja, predviden obseg javnih sredstev, cilje, ki se jih da doseči z razpisom in besedilom razpisa,
– izvajalec letnega programa športa v MOM (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) je vsakdo, čigar dejavnost je na podlagi tega odloka izbrana na razpisu in mu MOM sofinancira dejavnost in uporabo prostora v javnih in ostalih športnih objektih,
– športna panoga je panoga, ki je opredeljena v Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji in ima nacionalno panožno športno zvezo z uradnim tekmovalnim sistemom, v katerem lahko športniki oziroma ekipe napredujejo v tekmovalne sisteme mednarodnih športnih zvez.
– področja LPŠ so:
a) športni programi:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– obštudijska športna dejavnost,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– športna rekreacija,
– šport starejših,
b) športni objekti in površine za šport v naravi,
c) razvojna dejavnost v športu:
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu,
– statusne pravice športnikov,
– založništvo,
– znanstvenoraziskovalne dejavnosti,
– informacijsko-komunikacijske tehnologije,
d) organiziranost v športu:
– mednarodna dejavnost v športu,
– delovanje športnih organizacij,
e) športne prireditve in promocija športa:
– športne prireditve,
– javno obveščanje,
– športna dediščina,
f) družbena in okoljska odgovornost v športu.
– dejavnost je enota za sofinanciranje, ki obsega eno vadbeno skupino, prireditev oziroma drugo osnovno enoto sofinanciranja programov, ki se podrobneje opredeli v razpisni dokumentaciji,
– javni športni objekti in površine za šport v naravi so športni objekti, ki so državna lastnina ali lastnina lokalnih skupnosti ter se lahko povežejo v mrežo,
– uporaba prostora obsega uporabo prostora v javnih športnih objektih in površinah za šport v naravi ter ostalih športnih objektih in se podrobneje opredeli z LPŠ,
– športnik je posameznik, ki se za matični klub s sedežem v MOM registrira kot športnik skladno z 32. členom ZŠpo-1,
– strategija razvoja panoge je program medsebojnega sodelovanja pravnih subjektov na področju športne panoge, ki je sprejet s strani Športne zveze Maribor (v nadaljnjem besedilu: ŠZM) in potrjen s strani MOM,
– mestna panožna športna šola je dejavnost, ki se v okviru športnega programa športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, izvaja v športnih društvih na ravni MOM v skladu z načeli trajnostnega razvoja do ljudi in narave. Opredeljena je:
a) s strokovnim kadrom skladno z ZŠpo-1 (strokovno izobražen delavec, izvajalec dopolnilnega strokovnega dela, ki sodeluje v procesu športne vadbe),
b) z ustreznim programom in materialnimi možnostmi za izpeljavo tega programa,
c) z organiziranim sodelovanjem s (pred)šolskim sistemom.
– Uradni tekmovalni sistem: kot uradni tekmovalni sistem se upošteva dokument »Uradno potrjeni tekmovalni sistemi« za leto 2018, številka 3-29/2018 – 3, ki ga je v skladu z dokumentom »Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji« potrdil strokovni svet za tekmovalni šport na svoji 20. redni seji dne 4. 6. 2018.
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov, podprogramov oziroma dejavnosti Letnega programa športa v MOM, dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam v mreži javnih športnih objektih oziroma sofinanciranje za športne objekte in površine za šport v naravi, ki niso vključeni v mrežo javnih športnih objektov.
Vlagatelj poda predloge za sofinanciranje programov, podprogramov oziroma dejavnosti Letnega programa športa v MOM za leto 2019, dodelitev uporabe oziroma za sofinanciranje prostora športnim društvom in športnim zvezam za leto 2019.
Premoženjska korist, ki jo bodo vlagatelji prejeli na podlagi predlogov za ta razpis, bodisi v obliki denarnih sredstev ali brezplačne uporabe prostora, mora biti v celoti namenjena v dobro končnih uporabnikov.
Programi športa izvajalcev Letnega programa športa ne smejo biti dvojno financirani za isti namen.
Sofinancirani izvajalci v vseh programih športa otrok in mladine so dolžni brezplačno vključevati v svoje programe socialno ogrožene otroke.
a. Dodelitev brezplačne uporabe prostora oziroma sofinanciranje uporabe prostora – uveljavlja se na programskih obrazcih
Odobreno brezplačno uporabo prostora iz tega razpisa lahko izbrani vlagatelji namenijo in uporabijo zgolj za namene, ki so za vsako področje, program, podprogram oziroma dejavnost predvideni s tem razpisom in Odlokom o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 27/18, 6/19).
Proste kapacitete po posameznih vadbenih enotah v mreži javnih športnih objektov in namen uporabe javnih športnih objektov v znesku do 1.662.993 eurov ter za športne objekte in površine za šport v naravi, ki niso vključeni v mrežo javnih športnih objektov se za izvedbo Letnega programa športa opredelita in objavita v razpisni dokumentaciji. MOM bo sofinancirala ure vadbe v drugih športnih objektih v lasti MOM in ostalih športnih objektih, ki niso v lasti MOM (lastni športni objekti in telovadnice), glede na obseg vadbe in vrednotenje programov, vendar največ do 252.500 eurov.
Prednost pri uporabi prostora v mreži javnih športnih objektov imajo dejavnosti programov Prostočasne športne vzgoje šolskih otrok ter dejavnosti programov Vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.
Enota za izvedbo vadbe se pri dodeljevanju uporabe prostora upošteva 60 minut.
Enota za izvedbo tekmovanj predstavlja zagotavljanje pogojev za izvedbo domačih tekem uradnih tekmovalnih sistemov v skladu s standardi nacionalnih oziroma mednarodnih panožnih športnih zvez. Enako velja tudi za izvedbo mednarodnih tekmovanj in prireditev.
Vsak prejemnik za uporabo javnih športnih objektov krije le dodatne stroške priprave športnega objekta, ki presegajo normative nacionalnih oziroma mednarodnih panožnih športnih zvez, po veljavnem ceniku upravljavca športnega objekta.
Vlagatelj lahko zaprosi za dodelitev uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov MOM. V vlogi lahko navede želeno in nadomestno lokacijo. V kolikor na objektu, na katerem ima izvajalec dodeljeno uporabo prostora, ni mogoče izvajati tekmovanj, se izvajalca lahko prerazporedi na drug javni športni objekt. Pri tem se upošteva nezasedenost objektov in deficitarnost oziroma primernost objektov za posamezne športne panoge.
Komisija lahko na podlagi prejetih vlog in razpoložljivih kapacitet na javni športnih objektih ter drugih športnih objektih in površinah za šport v naravi, pri dodeljevanju brezplačne uporabe prostora, upošteva specifike posamezne športne panoge.
b. Sofinanciranje programov
Odobrena denarna sredstva iz tega razpisa lahko izbrani vlagatelji namenijo in uporabijo zgolj za namene, ki so za vsako področje, program, podprogram oziroma dejavnost predvideni s tem razpisom in Odlokom o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini (MUV, št. 27/18, 6/19).
V dejavnostih, kjer je predmet sofinanciranja strošek strokovnega dela, lahko izvajalci kot dokazilo o namenski rabi sredstev navedejo tudi poročilo o volonterskem delu v višini do 20 % vseh stroškov.dela strokovnega dela. Volontersko delo mora biti v vlogi na Javni razpis opredeljeno v finančni konstrukciji prijavnega obrazca posamezne dejavnosti. Upravičen strošek za uveljavljanje volonterskega dela je povračilo stroškov, skladno s 31. členom Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15).
3. Okvirna višina sredstev za izvedbo razpisanih področij, programov, podprogramov in dejavnosti
MOM si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v proračunu oziroma rebalansu proračuna MOM za leto 2019.
Okvirna skupna višina predvidenih razpisanih sredstev znaša 4.057.493 eurov.
Okvirne višine sredstev, ki so namenjene izvedbi razpisanih programov za leto 2019, po posameznih razpisnih področjih, programih, podprogramih in dejavnostih znašajo:
Sofinanciranje Letnega programa športa v MOM obsega sofinanciranje področij, programov, podprogramov in dejavnosti v naslednjih okvirnih zneskih:
Nosilec
Obrazec
Številka
Področje, program, podprogram, dejavnosti
Okvirna razpisana sredstva v eurih
2.4.1.
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
Simona Retelj
2.4.1.1.
Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok
 
2.4.1.1.1.
12340800
Interesne dejavnosti za predšolske otroke
17.000
 
2.4.1.1.2.
2340801
Športne dejavnosti za predšolske otroke
37.000
Simona Retelj
2.4.1.2.
Prostočasna športna vzgoja šolskih otrok
2.4.1.2.1.
12340802
Interesne dejavnosti za šolske otroke
29.000
2.4.1.2.2.
12340803
Športne dejavnosti za šoloobvezne otroke
167.000
Branka Atelšek
2.4.1.2.3.
12340804
Za izvedbo športnega programa naučimo se plavati
58.000
Simon Potrč
2.4.1.2.4.
12340805
Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke
28.000
2.4.1.3.
Prostočasna športna vzgoja mladine
Simon Potrč
2.4.1.3.1.
2340806
Šolska športna tekmovanja za mladino
10.000
Simona Retelj
2.4.1.3.2.
12340807
Športne dejavnosti za srednješolce (mladino)
60.000
Branka Atelšek
2.4.2.
Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
2.4.2.1.
12340808
Športne dejavnosti otrok in mladine s posebnimi potrebami
3.000
Simon Potrč
2.4.3.
Obštudijska športna dejavnost
2.4.3.1.
12340809
Tekmovanja študentov Univerze v Mariboru
10.000
2.5.
Šport odraslih
Branka Atelšek
2.5.1.
Športna rekreacija
2.5.1.1.
12340810
Športna rekeacija v okviru Gibaj Maribor – brezplačne animacijske prireditve in breplačna animacijska vadba
30.000
Breda P. Borovnik
2.5.2.
Šport starejših
2.5.2.1.
12340811
Strokovno vodena vadba za starejše od 65 let
13.000
2.5.2.2.
12340812
Veteranski šport
3.000
Simon Potrč
2.6.
Športne prireditve in promocija športa – podorčje množičnega športa
2.6.1.
Velike športno rekreativne prireditve
2.6.1.1.
12340900
Tradicionalni program
– Zimski športni vikend
7.000
– Športni vikend Maribora
10.500
– Mariborski mestni tek
18.500
– Festival mariborskega športa
6.000
– Športna pomlad
2.500
– ZZ – Rolano mesto
1.500
– Nočni tek na Kalvarijo
1.000
2.6.1.2.
12340901
Gibaj Maribor – druge športno rekreativne prireditve
6.600
2.6.1.3.
12340902
Druge športno rekreativne prireditve
3.000
Anja Kolšek
3.4.
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
3.4.1.
12341100
Dejavnost vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
936.000
3.4.2.
12341101
Mestne panožne športne šole – strokovno izobražen kader, v katerih so vključeni otroci in mladi, usmerjeni v vrhunski in kakovostni šport
324.000
Anja Kolšek
3.5.
Kakovostni in vrhunski šport odraslih
3.5.1.
Kakovostni šport
3.5.1.1.
12341100
Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa
30.000
3.5.1.2.
12341103
Dejavnost vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za mlajše člane, ki prestopijo iz mladinske v članske selekcije uradnih tekmovalnih sistemov
30.000
3.5.2.
Vrhunski šport
3.5.2.1.
12341104
Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov vrhunskega športa
90.000
Simon Potrč
3.6.
Športne prireditve in promocija športa – področje tekmovalnega športa
3.6.1.
12340903
Velika mednarodna tekmovanja in prireditve
14.300
– ZLATA LISICA, svetovni pokal za ženske v smučanju
– MERCEDES – BENZ UCI MOUNTAIN BIKE WORLD CUP, svetovni pokal v gorskem kolesarstvu
3.6.2.
12340904
Druga mednarodna tekmovanja in prireditve
33.000
3.6.3.
12340905
Nastopi v evropskih klubskih ligaških tekmovanjih, drugih velikih ligaških tekmovanjih, v svetovnih pokalih in drugih velikih mednarodnih tekmovanjih
33.000
Anja Kolšek
4.
Šport invalidov
4.3.1.
Prostočasna športna rekreacija
4.3.1.1.
12340300
– Dejavnosti množičnega športa invalidov
16.000
4.3.2.
Vrhunski šport invalidov
4.3.2.1.
12340301
– Dejavnosti vrhunskega športa invalidov
2.000
4.3.3.
Športne prireditve in promocija – šport invalidov
4.3.3.1.
12340302
– Športno rekreativne prireditve in druga mednarodna tekmovanja in prireditve, evropska ligaška tekmovanja in svetovni pokali
2.000
Breda P. Borovnik
5.
Razvojna dejavnost v športu
5.1.
12341300
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu
5.000
5.2.
12341301
Založništvo E – revija
3.000
Breda P. Borovnik
6.
Organiziranost v športu
6.1.
Delovanje športnih organizacij
6.1.1.
2341200
– Delovanje zvez športnih društev
35.000
6.1.2.
12341201
– Športnik leta Maribor
20.000
Breda P. Borovnik
6.2.
Mednarodna dejavnost v športu
6.2.1.
12341202
Športne dejavnosti povezovanja med mariborskimi športnimi društvi in športnimi društvi Slovencev v zamejstvu
2.000
Branka Atelšek
Poglavje 2.a. – uveljavlja se na programskih obrazcih
123414
Športni objekti in površine za šport v naravi
1.915.493
12341400
Športni objekti Maribor 
1.662.993
12341401
Ostali športni objekti
252.500
4. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis za izbor izvajalcev lahko kandidirajo:
– športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji;
– športna društva in športne zveze Slovencev v zamejstvu v Italiji, Avstriji in na Madžarskem;
– zavodi za šport po Zakonu o športu (ZŠpo-1);
– pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji;
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove;
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno veljavne programe;
– lokalne skupnosti;
– samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji;
– zasebni športni delavci.
Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov in področij letnega programa športa.
Ne glede na prejšnji odstavek imajo pod enakimi pogoji pri izvajanju športnih programov (1. točka prvega odstavka 6. člena Zakona o športu) prednost pri izvajanju letnega programa športa športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji in zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno veljavne programe.
Pravico do pridobitve statusa izvajalca ter dodelitve sredstev in uporabe prostora v javnih športnih objektih in ostalih športnih objektih imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu,
– imajo sedež oziroma stalno prebivališče v MOM in delujejo za območje MOM najmanj dve leti ter izvajajo dejavnost pretežno za prebivalce MOM,
– imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na razpis prijavljenih programov in izvajajo programe športa s svojimi strokovnimi kadri,
– ima športno društvo urejeno zbirko članstva in udeležencev programov, druge statusno pravne oblike pa zbirko udeležencev programov,
– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do MOM in njenih povezanih oseb,
– zagotavljajo izvedbo programov športa v skladu z načeli trajnostnega razvoja do ljudi in narave,
– izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem odlokom, LPŠ in razpisno dokumentacijo.
Status izvajalca lahko dobi vsak vlagatelj, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka in:
– se mu sofinancira dejavnost iz proračuna MOM ali
– se mu dodeli uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov ali sofinancira uporaba ostalih športnih objektov.
V primeru zamenjave strokovnega delavca, mora biti nov strokovni delavec enake ali višje stopnje izobrazbe oziroma usposobljenosti.
5. Predmet sofinanciranja in posebni pogoji za kandidiranje na razpisu množični šport
Posebni kriterij v programih prostočasne športne vzgoje predšolskih in šoloobveznih otrok ter športne vzgoje mladine je, da se posameznemu vlagatelju sofinancira največ 20 vadbenih skupin.
I. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok
a. Interesne dejavnosti za predšolske otroke, Obrazec 2.4.1.1.1.
Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izvedbe dejavnosti drsanja za vrtce.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje izvedbe celotnega programa, za upravičene stroške programa se štejejo:
– stroški strokovnega dela,
– drugi stroški neposredne izvedbe dejavnosti.
Za izvedbo dejavnosti se zagotovi in sofinancira tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– je zavod s področja vzgoje in izobraževanja, in ki izvaja javno veljavne programe (javni vrtec);
– za vodenje dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;
– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost;
– zagotovi izvajanje dejavnosti v skladu s podrobnimi določili o predmetu in obsegu vadbe ter številu otrok, ki so, glede na specifiko dejavnosti oziroma naloge, določeni s tem razpisom oziroma navedeni v razpisni dokumentaciji;
– v kolikor zavod program izvaja na podlagi dogovora z društvom, mora dogovor priložiti k prijavi na razpis.
b. Športne dejavnosti za predšolske otroke, Obrazec 2.4.1.1.2.
Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izvedbe kakovostno vodenih prostočasnih dejavnosti, ki jih izvaja strokovno usposobljen kader športnih društev.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov strokovnega dela do 60 enot.
Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov ali drugih športnih objektov do 60 enot uporabe objekta.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za vodenje dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;
– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost;
– zagotovi izvajanje dejavnosti v skladu s podrobnimi določili o predmetu in obsegu vadbe ter številu otrok, ki so, glede na specifiko dejavnosti oziroma naloge, določeni s tem razpisom oziroma navedeni v razpisni dokumentaciji;
– zagotovi izvajanje dejavnosti v skupinah, v katerih je najmanj 6 in največ 15 udeležencev na strokovnega delavca;
– v kolikor izvajalec prične z izvajanjem dejavnosti med letom, je upravičen do sorazmerno nižjega deleža sofinanciranja;
– v kolikor društvo program izvaja na podlagi dogovora z zavodom (javni vrtec), mora dogovor priložiti k prijavi na razpis.
II. Prostočasna športna vzgoja šolskih otrok
a. Interesne dejavnosti za šolske otroke, Obrazec 2.4.1.2.1.
Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izvedbe interesnih dejavnosti za otroke osnovnih šol.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje izvedbe celotnega programa, za upravičene stroške programa se štejejo:
– stroški strokovnega dela,
– drugi stroški neposredne izvedbe dejavnosti.
Za izvedbo dejavnosti se zagotovi in sofinancira tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– je zavod s področja vzgoje in izobraževanja, in ki izvaja javno veljavne programe (javna osnovna šola);
– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;
– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posamezne dejavnosti ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost;
– v kolikor zavod program izvaja na podlagi dogovora z društvom, mora dogovor priložiti k prijavi na razpis.
b. Športne dejavnosti za šoloobvezne otroke, Obrazec 2.4.1.2.2.
Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izvedbe kakovostno prostočasnih dejavnosti, ki jih izvaja strokovno usposobljen kader športnih društev.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov strokovnega dela do 80 enot.
Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov ali drugih športnih objektov do 80 enot uporabe objekta.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za vodenje dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;
– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost;
– zagotovi izvajanje dejavnosti v skladu s podrobnimi določili o predmetu in obsegu vadbe ter številu otrok, ki so, glede na specifiko dejavnosti oziroma naloge, določeni s tem razpisom oziroma navedeni v razpisni dokumentaciji;
– zagotovi izvajanje dejavnosti v skupinah, v katerih je najmanj 8 in največ 20 udeležencev na strokovnega delavca;
– v kolikor izvajalec prične z izvajanjem dejavnosti med letom, je upravičen do sorazmerno nižjega deleža sofinanciranja;
– v kolikor društvo program izvaja na podlagi dogovora z zavodom (javna osnovna šola), mora dogovor priložiti k prijavi na razpis.
c. Za izvedbo športnega programa naučimo se plavati, Obrazec 2.4.1.2.3.
Razpisuje se sofinanciranje izvedbe 10-urnega tečaja plavanja za 1. razred in preverjanje znanja plavanja 6. razred.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih upravičenih stroškov:
– stroški strokovnega dela,
– drugi stroški neposredne izvedbe programa (materialni stroški, uporaba objekta, prevoz).
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;
– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posamezne dejavnosti ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
a. Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke, Obrazec 2.4.1.2.4.
Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izvedbe dejavnosti šolskih športnih tekmovanj.
Individualne športne panoge: atletika-stadionska, atletika-kros, badminton, gimnastika, judo, plavanje, alpsko smučanje, deskanje na snegu, tek na smučeh, namizni tenis, šah, streljanje ter dejavnosti šolskih športnih tekmovanj za otroke s posebnimi potrebami.
Kolektivne športne panoge: nogomet, košarka, odbojka, mala odbojka, odbojka na mivki, rokomet ter dejavnosti šolskih športnih tekmovanj za otroke s posebnimi potrebami.
Prednost imajo izvajalci oziroma vlagatelji, kateri lahko izvedejo celoten program razpisanih šolskih športnih tekmovanj. Velja za program osnovnih šol.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih upravičenih stroškov:
– stroškov strokovnega dela,
– drugih stroškov neposredne izvedbe dejavnosti.
Za izvedbo dejavnosti šolskih športnih tekmovanj se zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov. V kolikor ni primernega objekta v lasti MOM, se sofinancira najem drugih objektov.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;
– zagotovi ustrezne sodniške in druge strokovne delavce z licenco nacionalne panožne športne zveze;
– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posamezne dejavnosti ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
III. Prostočasna športna vzgoja mladine
a. Šolska športna tekmovanja za mladino, Obrazec 2.4.1.3.1.
Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izvedbe dejavnosti šolskih športnih tekmovanj.
Individualne športne panoge: atletika-stadionska, badminton, alpsko smučanje, deskanje na snegu, namizni tenis, streljanje ter dejavnosti šolskih športnih tekmovanj za otroke s posebnimi potrebami.
Kolektivne športne panoge: nogomet, košarka, odbojka, odbojka na mivki, rokomet ter dejavnosti šolskih športnih tekmovanj za otroke s posebnimi potrebami.
Prednost imajo izvajalci oziroma vlagatelji, kateri lahko izvedejo celoten program razpisanih srednješolskih športnih tekmovanj. Velja za program srednjih šol.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih upravičenih stroškov:
– stroškov strokovnega dela,
– drugih stroškov neposredne izvedbe dejavnosti.
Za izvedbo dejavnosti šolskih športnih tekmovanj se zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov. V kolikor ni primernega objekta v lasti MOM, se sofinancira najem drugih objektov.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;
– zagotovi ustrezne sodniške in druge strokovne delavce z licenco nacionalne panožne športne zveze;
– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posamezne dejavnosti ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
a. Športne dejavnosti za srednješolce (mladino), Obrazec 2.4.1.3.2.
Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izvedbe kakovostno vodenih brezplačnih prostočasnih dejavnosti, ki jih izvaja strokovno usposobljen kader športnih društev.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov strokovnega dela do 80 enot.
Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov ali drugih športnih objektov do 80 enot uporabe objekta.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za vodenje dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;
– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost;
– zagotovi izvajanje dejavnosti v skladu s podrobnimi določili o predmetu in obsegu vadbe ter številu otrok, ki so, glede na specifiko dejavnosti oziroma naloge, določeni s tem razpisom oziroma navedeni v razpisni dokumentaciji;
– zagotovi izvajanje dejavnosti v skupinah, v katerih je najmanj 8 in največ 20 udeležencev na strokovnega delavca;
– v kolikor izvajalec prične z izvajanjem dejavnosti med letom, je upravičen do sorazmerno nižjega deleža sofinanciranja;
– v kolikor društvo program izvaja na podlagi dogovora z zavodom (srednja šola), mora dogovor priložiti k prijavi na razpis.
IV. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
a. Športne dejavnosti otrok in mladine s posebnimi potrebami, Obrazec 2.4.2.1.
Razpisuje se sofinanciranje ciljno usmerjenih brezplačnih dejavnosti otrok invalidov, ki jih izvaja strokovno usposobljen kader športnih društev.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov strokovnega dela do 80 enot.
Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov ali drugih športnih objektov do 80 enot uporabe objekta.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;
– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posamezne dejavnosti ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost;
– v kolikor izvajalec prične z izvajanjem dejavnosti med letom, je upravičen do sorazmerno nižjega deleža sofinanciranja;
– zagotovi izvajanje dejavnosti v skupinah, v katerih je najmanj 4 udeležencev na strokovnega delavca;
– v kolikor društvo program izvaja na podlagi dogovora z zavodom, mora dogovor priložiti k prijavi na razpis.
V. Obštudijska športna dejavnost
a. Tekmovanja študentov Univerze v Mariboru, Obrazec 2.4.3.1.
Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izvedbe dejavnosti tekmovanja študentov Univerze v Mariboru, ki jih izvajajo športna društva ali zveze društev ob soglasju Univerze v Mariboru ali Univerza v Mariboru.
Zagotovi se uporaba javnih športnih objektov, ki so v lasti MOM ali v lasti RS in upravljanju UM. V kolikor ni primernega objekta v lasti MOM oziroma RS, se sofinancira najem drugih objektov.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki ima za izvedbo programa oziroma dejavnosti soglasje Univerze v Mariboru in ga o prijavi priloži.
VI. Odrasli
Športna rekreacija
a. Športna rekreacija v okviru programa Gibaj Maribor – brezplačne animacijske prireditve in brezplačna animacijska vadbe, Obrazec 2.5.1.1.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje upravičenih stroškov za dejavnosti, ki se izvajajo v okviru programa Gibaj Maribor:
– brezplačne animacijske prireditve,
– brezplačna animacijska vadba,
– brezplačni animacijski dogodki,
– brezplačna vodena vadba na otokih športa.
Upravičeni stroški za sofinanciranje vseh zgoraj navedenih dejavnosti so dejanski stroški za neposredno izvedbo dejavnosti (stroški materiala, blaga in storitev). Dejavnosti se izvedejo na javnih športnih objektih v lasti MOM in površinah v naravi. Če to ni mogoče, izvajalec v vlogi predlaga objekt, na katerem se bo izvedla dejavnost.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– ima status športne zveze
– zagotovi strokovni kader, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu,
– v kolikor izvajalec prične z izvajanjem dejavnosti med letom, je upravičen do sorazmerno nižjega deleža sofinanciranja.
Za izvedbo posameznega sklopa dejavnosti projekta Gibaj Maribor bo lahko izbran le izvajalec, ki bo izbran na področju Delovanja zvez športnih društev.
Šport starejših
a. Strokovno vodena vadba za starejše od 65 let, Obrazec 2.5.2.1.
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno vodenih dostopnih celoletnih ciljnih športno rekreativnih dejavnosti – skupinska gibalna vadba starejših od 65 let na površinah za šport v naravi in v urbanih okoljih.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov strokovnega dela do 80 enot.
Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov ali drugih športnih objektov do 80 enot uporabe objekta.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;
– vsi udeleženci izpolnjujejo pogoj razpisanega programa vadbe – starejši od 65 let;
– vsi udeleženci morajo predložiti ustrezno dokazilo, da izpolnjujejo pogoj razpisanega programa vadbe;
– zagotovi izvajanje dejavnosti v skupinah, v katerih je najmanj 6 in največ 12 udeležencev na strokovnega delavca;
– v kolikor izvajalec prične z izvajanjem dejavnosti med letom, je upravičen do sorazmerno nižjega deleža sofinanciranja.
b. Veteranski šport, Obrazec 2.5.2.2.
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave kakovostno vodenih dostopnih dejavnosti za športnike, ki tekmujejo v sistemih nacionalnih panožnih zvez.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov strokovnega dela do 80 enot.
Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov ali drugih športnih objektov do 80 enot uporabe objekta.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu;
– nastopajo v uradnem tekmovalnem sistemu veteranskega športa;
– skupina šteje vsaj 6 udeležencev na strokovnega delavca;
– vsi udeleženci izpolnjujejo pogoj razpisane dejavnosti;
– vsi udeleženci morajo predložiti ustrezno dokazilo, da izpolnjujejo pogoj razpisane dejavnosti.
VII. Športne prireditve in promocija športa – področje množičnega športa
Velike športno rekreativne prireditve:
a. Tradicionalni program, Obrazec 2.6.1.1.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov strokovnega dela in drugih stroškov neposredne izvedbe naslednjih tradicionalnih velikih športno rekreativnih prireditev:
– Zimski športni vikend
– Športni vikend Maribora
– Mariborski mestni tek
– Festival mariborskega športa
– Športna pomlad
– ZZ – Rolano mesto
– Nočni tek na Kalvarijo
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– zagotovi strokovni kader, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu,
– priloži program prireditve, iz katerega je razvidna mednarodna oziroma lokalna odmevnost, množičnost, raven prireditve in ustreznost vsebine (pretežno športna).
Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Maribor:
– na vseh gradivih, pri vseh objavah in predstavitvah programa športa navesti, da njegovo izvajanje sofinancira MOM, ter objaviti grb Mestne občine Maribor z napisom, skladno s celostno grafično podobo (CGP) (»Mestna občina Maribor« z GRBOM in predpisano obliko pisave),
– na vseh oglasnih panojih ob igrišču in na objektu, kjer poteka tekmovanje, skladno s CGP, navajati ime Mestna občina Maribor in GRB (v kolikor se dogodek oglašuje tudi na reklamnih panojih in oglasnih panojih, je tudi tu potrebno navajati omenjene nazive iz te alineje),
– zagotoviti vidno oglaševanje mesta Maribor na spletnih straneh,
– zagotoviti TV oziroma internetni prenos tekem, ki se izvajajo v Mestni občini Maribor,
– poskrbeti za navajanje naziva »Mestna občina Maribor« v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot mesta, iz katerega izvajalec Letnega programa športa in prireditve prihaja.
b. Gibaj Maribor – druge športno rekreativne prireditve, Obrazec 2.6.1.2.
Izpeljava kakovostno vodenih dostopnih športnih prireditev v okviru projekta Gibaj Maribor (izvesti najmanj 10 množičnih športno rekreativnih dogodkov letno).
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov strokovnega dela in drugih stroškov neposredne izvedbe prireditev, ki se izvajajo v okviru projekta Gibaj Maribor.
Za izvedbo dejavnosti Gibaj Maribor – Druge športno rekreativne prireditve, bo izbran eden od izvajalcev posamezne dejavnosti Športna rekreacija v okviru projekta Gibaj Maribor, ki bo izbran v okviru dejavnosti Delovanje zvez športnih društev. Nosilca projekta Gibaj Maribor in medsebojna razmerja lahko vlagatelji določijo z medsebojnim pisnim dogovorom.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– zagotovi strokovni kader, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu,
– priloži program prireditve, iz katerega je razvidna mednarodna oziroma lokalna odmevnost, množičnost, raven prireditve in ustreznost vsebine (pretežno športna).
Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Maribor:
– na vseh gradivih, pri vseh objavah in predstavitvah programa športa navesti, da njegovo izvajanje sofinancira MOM, ter objaviti grb Mestne občine Maribor z napisom, skladno s celostno grafično podobo (CGP) (»Mestna občina Maribor« z GRBOM in predpisano obliko pisave),
– na vseh oglasnih panojih ob igrišču in na objektu, kjer poteka tekmovanje, skladno s CGP navajati ime Mestna občina Maribor in GRB (v kolikor se dogodek oglašuje tudi na reklamnih panojih in oglasnih panojih, je tudi tu potrebno navajati omenjene nazive iz te alineje),
– zagotoviti vidno oglaševanje mesta Maribor na spletnih straneh,
– zagotoviti TV oziroma internetni prenos tekem, ki se izvajajo v Mestni občini Maribor,
– poskrbeti za navajanje naziva »Mestna občina Maribor« v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot mesta, iz katerega izvajalec Letnega programa športa in prireditve prihaja.
c. Druge športno rekreativne prireditve, Obrazec 2.6.1.3.
Izpeljava kakovostno vodenih dostopnih športnih prireditev. Sofinancira se uporaba javnih športnih objektov, ki so v lasti MOM ali sofinanciranje dejavnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– zagotovi strokovni kader, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– zagotovi strokovni kader, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu,
– priloži program prireditve, iz katerega je razvidna mednarodna oziroma lokalna odmevnost, množičnost, raven prireditve in ustreznost vsebine (pretežno športna).
Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Maribor:
– na vseh gradivih, pri vseh objavah in predstavitvah programa športa navesti, da njegovo izvajanje sofinancira MOM, ter objaviti GRB Mestne občine Maribor z napisom, skladno s celostno grafično podobo (CGP) (»Mestna občina Maribor« z GRBOM in predpisano obliko pisave),
– na vseh oglasnih panojih ob igrišču in na objektu, kjer poteka tekmovanje, skladno s CGP navajati ime Mestna občina Maribor in GRB (v kolikor se dogodek oglašuje tudi na reklamnih panojih in oglasnih panojih, je tudi tu potrebno navajati omenjene nazive iz te alineje),
– zagotoviti vidno oglaševanje mesta Maribor na spletnih straneh,
– zagotoviti TV oziroma internetni prenos tekem, ki se izvajajo v Mestni občini Maribor,
– poskrbeti za navajanje naziva »Mestna občina Maribor« v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot mesta, iz katerega izvajalec Letnega programa športa in prireditve prihaja.
6. Predmet sofinanciranja in posebni pogoji za kandidiranje na razpisu tekmovalnega športa
I. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
a. Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, Obrazec 3.4.1.
Za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, se sofinancirajo izvajalci z dejavnostmi, v katere je vključenih najmanj 8 športnikov v individualnih in najmanj 12 športnikov v kolektivnih športnih panogah, v vsaki posamezni starostni kategoriji oziroma skupini znotraj nje.
Vlagatelji lahko za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih upravičenih stroškov:
– stroški strokovnega dela,
– drugi stroški neposredne izvedbe dejavnosti.
Stroški programov državnih reprezentanc niso upravičen strošek.
Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba javnih športnih objektov.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za dodelitev uporabe prostora v mreži javnih športnih objektov ali drugih športnih objektov za izvedbo programa v obsegu:
– mlajši dečki in deklice v obsegu do 160 enot,
– starejši dečki in deklice v obsegu do 240 enot,
– kadeti in kadetinje v obsegu do 320 enot,
– mladinci in mladinke v obsegu do 400 enot.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu,
– zagotovi, da nihče od strokovnih delavcev ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– izvajajo dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, v vseh starostnih kategorijah uradnega tekmovalnega sistema,
– izvajajo dejavnosti, v katere so vključeni športniki, ki so v letu 2018 nastopili vsaj na enem tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema.
Sofinancirani izvajalci dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, so dolžni brezplačno vključevati v svoje programe socialno ogrožene otroke.
b. Mestne panožne športne šole, v katerih so vključeni otroci in mladi, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport, Obrazec 3.4.2.
Programi mestnih panožnih športnih šol otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Za dejavnosti Mestnih panožnih športnih šol otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, se sofinancira delo strokovno izobraženih delavcev z ustreznimi kompetencami, ki načrtujejo, organizirajo, izvajajo, spremljajo in vrednotijo proces športne vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Sofinancirajo se tiste dejavnosti vlagateljev, ki zagotovijo stalnost strokovnih delavcev v celotnem obdobju izvajanja.
Vlagatelji lahko za dejavnosti Mestnih panožnih športnih šol otrok, mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov dela strokovno izobraženih delavcev; višina sofinanciranja na posameznega strokovnega delavca znaša do največ 100 % vrednosti povprečne bruto plače v Sloveniji, ki je znašala v prvem polletju preteklega koledarskega leta 1.658,26 EUR.
Vlagatelj lahko za dejavnosti Mestnih panožnih športnih šol otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunskih šport, v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov dela strokovno izobraženih delavcev za delo z eno ali več vadbenih skupin v skupnem znesku do največ 18.000 €.
Predviden obseg sofinanciranja vadbe po posameznih starostnih kategorijah:
Starostna kategorija
Letni obseg vadbe (enote)
Mladinci/Mladinke
400
Kadeti/Kadetinje
320
Starejši dečki/Starejše deklice
240
Mlajši dečki/Mlajše deklice
160
Okvirna predvidena višina sredstev po posameznih panogah za Mestne panožne športne šole:
Panoga
Okvirna višina razpisanih sredstev v eur
Atletika – stadionska
do 36.000 eur
Gimnastika – športna
do 36.000 eur
Hokej na ledu
do 18.000 eur
Judo
do 36.000 eur
Kickboks – wako
do 18.000 eur
Košarka
do 36.000 eur
Nogomet
do 36.000 eur
Odbojka
do 36.000 eur
Plavanje
do 36.000 eur
Rokomet
do 18.000 eur
Smučanje – alpsko
do 18.000 eur
Teakwondo – wtf
do 18.000 eur
Tenis
do 36.000 eur
Veslanje
do 18.000 eur
V kolikor razpisana višina sredstev za posamezno kolektivno ali individualno športno panogo ne bo v celoti razdeljena, lahko komisija na podlagi prispelih vlog nerazdeljena sredstva prerazporedi na drugo športno panogo oziroma na dejavnosti z višjim številom točk.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, se lahko prijavijo vlagatelji, ki:
– za izvedbo dejavnosti zagotovijo strokovno izobraženega delavca, ki mora imeti ustrezno strokovno izobrazbo v skladu z Zakonom o športu (48. člen ZŠpo-1);
– zagotovijo, da nihče od strokovnih delavcev ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost;
– izvajajo dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, v vseh starostnih kategorijah v olimpijskih športih 1. skupine panog;
– izvajajo vsaj eno dejavnost vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega ali vrhunskega športa članov;
– izvajajo dejavnosti, v katere so vključeni športniki, ki so v letu 2018 nastopili vsaj na enem tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema;
– bodo s strokovno izobraženim delavcem sklenili pogodbo oziroma dogovor o zaposlitvi oziroma o opravljanju strokovnega dela (zaposlitev za določen ali nedoločen čas, samostojni podjetnik, zasebni športni delavec);
– bodo predložili individualen štiriletni program za posamezno mestno panožno športno šolo (za posameznega strokovno izobraženega delavca), namenjen izključno športni vzgoji otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. V individualnem programu morajo biti opredeljeni program dela, cilji, podatki o športnikih, vključenih v posamezni program, materialni in prostorski pogoji za izvajanje programa. Iz individualnega programa mora biti razvidno, katere vadbene skupine znotraj posamezne starostne kategorije bo strokovni delavec vodil;
– bodo pri izvajanju dejavnosti vključevali tudi druge strokovne delavce z ustrezno strokovno izobrazbo oziroma ustrezno usposobljenostjo;
– za isti namen financiranja dejavnosti, ki jo izvaja strokovni delavec, ne prejemajo drugih javnih sredstev,
– bodo zagotavljali strokovno izobraženega delavca z visoko ravnjo aktivnega znanja slovenščine.
II. Kakovostni in vrhunski šport odraslih
Kakovostni šport
a. Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa, Obrazec 3.5.1.1.
Za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa članov se sofinancirajo izvajalci z dejavnostmi, v katere je vključenih najmanj 6 športnikov v individualnih in najmanj 12 športnikov v kolektivnih športnih panogah, v vsaki posamezni starostni kategoriji oziroma skupini znotraj nje.
Vlagatelji lahko za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa članov olimpijskih športov 1. skupine panog v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih upravičenih stroškov:
– stroški strokovnega dela,
– drugi stroški neposredne izvedbe dejavnosti.
Stroški programov državnih reprezentanc niso upravičen strošek.
Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba javnih športnih objektov ali drugih športnih objektov za izvedbo programa v obsegu:
– člani in članice v obsegu do 320 enot.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa članov se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu,
– zagotovi, da nihče od strokovnih delavcev ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– izvajajo dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, v vseh starostnih kategorijah uradnega tekmovalnega sistema,
– izvajajo dejavnosti, v katere so vključeni športniki, ki so v letu 2018 nastopili vsaj na enem tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema.
b. Dejavnosti vadbe in tekmovanja uradnih tekmovalnih sistemov za mlajše člane, ki prestopijo iz mladinskih v članske selekcije uradnih tekmovalnih sistemov, Obrazec 3.5.1.2.
Za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa mlajših članov se sofinancirajo dejavnosti, v katere je vključenih najmanj 6 športnikov v individualnih in najmanj 12 športnikov v kolektivnih športnih panogah, starih med 18 in 23 let, in imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor.
Vlagatelji lahko za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa mlajših članov olimpijskih športov 1. skupine panog, v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih upravičenih stroškov:
– stroški strokovnega dela,
– drugi stroški neposredne izvedbe dejavnosti.
Stroški programov državnih reprezentanc niso upravičen strošek.
Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba javnih športnih objektov in drugih športnih objektov za izvedbo programa v obsegu:
– mlajši člani in članice v obsegu do 320 enot.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa mlajših članov se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu,
– zagotovi, da nihče od strokovnih delavcev ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– izvajajo dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, v vseh starostnih kategorijah uradnega tekmovalnega sistema,
– izvajajo dejavnosti, v katere so vključeni športniki, stari med 18 in 23 let, imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor in so v letu 2018 nastopili vsaj na enem tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema.
Hkratna kandidatura z isto ekipo ali z istim tekmovalcem na Dejavnostih vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa članov in Dejavnostih vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za mlajše člane ni možna. Vlagatelj lahko kandidira le na eno od navedenih dejavnosti s posamezno ekipo oziroma tekmovalcem.
Vrhunski šport
a. Dejavnosti vadbe in tekmovanja uradnih tekmovalnih sistemov vrhunskega športa, Obrazec 3.5.2.1.
Za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov vrhunskega športa se sofinancirajo izvajalci z dejavnostmi, v katere so vključeni športniki s statusom kategorizacije olimpijskega, svetovnega ali mednarodnega razreda.
Vlagatelji lahko za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov vrhunskega športa članov olimpijskih športov 1. skupine panog, v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih upravičenih stroškov:
– stroški strokovnega dela,
– drugi stroški neposredne izvedbe dejavnosti.
Stroški programov državnih reprezentanc niso upravičen strošek.
Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba javnih športnih objektov ali drugih športnih objektov za izvedbo programa v obsegu:
– člani in članice v obsegu do 560 enot.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa članov se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu,
– zagotovi, da nihče od strokovnih delavcev ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– izvajajo dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, v vseh starostnih kategorijah uradnega tekmovalnega sistema,
– izvajajo dejavnosti, v katere so vključeni športniki s statusom kategorizacije olimpijskega, svetovnega ali mednarodnega razreda po pravilniku OKS, ki so v letu 2018 nastopili vsaj na enem tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema.
Hkratna kandidatura z isto ekipo ali z istim tekmovalcem na programih kakovostnega športa in programih vrhunskega športa ni možna. Vlagatelj lahko kandidira le na enega od navedenih programov s posamezno ekipo oziroma tekmovalcem.
III. Športne prireditve in promocija športa – področje tekmovalnega športa
a. Velika mednarodna tekmovanja in prireditve, Obrazec 3.6.1.
Dejavnosti velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev:
– Zlata lisica, svetovni pokal za ženske v smučanju
– Mercedes – Benz UCI MOUNTAIN BIKE WORLD CUP, svetovni pokal v gorskem kolesarstvu.
Vlagatelji lahko za dejavnosti velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih upravičenih stroškov:
– stroškov strokovnega dela,
– drugih stroškov neposredne izvedbe dejavnosti.
Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba javnih športnih objektov.
Sredstva za program bodo namenjena spodbujanju mednarodne športne dejavnosti na območju MOM in v tujini ter promociji Mestne občine Maribor preko športnih tekmovanj in prireditev.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje dejavnosti velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– organizirajo mednarodna tekmovanja in prireditve, kot so svetovna in evropska prvenstva, svetovni pokali, ki se izvajajo na območju MOM in so uvrščeni v letni program športa in zagotavljajo TV oziroma internetne prenose tekem, ki se izvajajo v Mestni občini Maribor.
Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Maribor:
– na vseh gradivih, pri vseh objavah in predstavitvah programa športa navesti, da njegovo izvajanje sofinancira MOM, ter objaviti grb Mestne občine Maribor z napisom, skladno s celostno grafično podobo (CGP) (»Mestna občina Maribor« z GRBOM in predpisano obliko pisave),
– na vseh oglasnih panojih ob igrišču in na objektu, kjer poteka tekmovanje, skladno s CGP navajati ime Mestna občina Maribor in GRB (v kolikor se dogodek oglašuje tudi na reklamnih panojih in oglasnih panojih, je tudi tu potrebno navajati omenjene nazive iz te alineje),
– zagotoviti vidno oglaševanje mesta Maribor na spletnih straneh,
– zagotoviti TV oziroma internetni prenos tekem, ki se izvajajo v Mestni občini Maribor,
– poskrbeti za navajanje naziva »Mestna občina Maribor« v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot mesta, iz katerega izvajalec Letnega programa športa in prireditve prihaja.
b. Druga mednarodna tekmovanja in prireditve, Obrazec 3.6.2.
Vlagatelji lahko za dejavnosti drugih mednarodnih tekmovanj in prireditev v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih upravičenih stroškov:
– stroškov strokovnega dela,
– drugih stroškov neposredne izvedbe dejavnosti.
Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba javnih športnih objektov.
Sredstva za program bodo namenjena spodbujanju mednarodne športne dejavnosti na območju MOM in v tujini ter promociji Mestne občine Maribor preko športnih tekmovanj in prireditev.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje dejavnosti velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– organizirajo druga mednarodna tekmovanja in prireditve, ki se izvajajo na območju MOM in so uvrščeni v letni program športa in zagotavljajo TV oziroma internetne prenose tekem, ki se izvajajo v Mestni občini Maribor,
– priložijo potrdilo o oddani vlogi za pridobitev soglasja za izvedbo velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev. Vlogo je potrebno vložiti pri upravljavcu športnega objekta.
Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Maribor:
– na vseh gradivih, pri vseh objavah in predstavitvah programa športa navesti, da njegovo izvajanje sofinancira MOM, ter objaviti grb Mestne občine Maribor z napisom, skladno s celostno grafično podobo (CGP) (»Mestna občina Maribor« z GRBOM in predpisano obliko pisave),
– na vseh oglasnih panojih ob igrišču in na objektu, kjer poteka tekmovanje, skladno s CGP navajati ime Mestna občina Maribor in GRB (v kolikor se dogodek oglašuje tudi na reklamnih panojih in oglasnih panojih, je tudi tu potrebno navajati omenjene nazive iz te alineje),
– zagotoviti vidno oglaševanje mesta Maribor na spletnih straneh,
– zagotoviti TV oziroma internetni prenos tekem, ki se izvajajo v Mestni občini Maribor,
– poskrbeti za navajanje naziva »Mestna občina Maribor« v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot mesta, iz katerega izvajalec Letnega programa športa in prireditve prihaja.
c. Nastopi v evropskih klubskih ligaških tekmovanjih, drugih velikih ligaških tekmovanjih, v svetovnih pokalih in drugih velikih mednarodnih tekmovanjih, Obrazec 3.6.3.
Sofinancirajo se nastopi športnih društev v evropskih klubskih ligaških tekmovanjih, drugih velikih ligaških tekmovanjih, v svetovnih pokalih in drugih velikih mednarodnih tekmovanjih.
Zagotavljajo se pogoji za sodelovanje klubov s področja MOM na mednarodnih tekmovanjih in prireditvah pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj.
V okviru vloge lahko vlagatelji zaprosijo za naslednje upravičene stroške:
– stroške neposredne udeležbe športnega društva na evropskem klubskem ligaškem tekmovanju, drugem velikem ligaškem tekmovanju, v svetovnem pokalu in na drugih velikih mednarodnih tekmovanjih.
Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Maribor:
– na vseh gradivih, pri vseh objavah in predstavitvah programa športa navesti, da njegovo izvajanje sofinancira MOM, ter objaviti grb Mestne občine Maribor z napisom, skladno s celostno grafično podobo (CGP) (»Mestna občina Maribor« z GRBOM in predpisano obliko pisave),
– poskrbeti za navajanje naziva »Mestna občina Maribor« v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot mesta, iz katerega izvajalec Letnega programa športa in prireditve prihaja.
7. Predmet sofinanciranja in posebni pogoji za kandidiranje na razpisu šport invalidov
I. Prostočasna športna rekreacija
a. Dejavnosti množičnega športa invalidov, Obrazec 4.3.1.1.
Razpisuje se sofinanciranje dejavnosti vadbe za ciljne skupine množičnega športa invalidov. Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov strokovnega dela do 80 enot.
Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov ali drugih športnih objektov do 80 enot uporabe objekta.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu,
– skupina šteje najmanj 5 udeležencev in največ 10 udeležencev na strokovnega delavca,
– vsi udeleženci izpolnjujejo pogoj razpisane dejavnosti vadbe,
– vsi udeleženci morajo predložiti ustrezno dokazilo, da izpolnjujejo pogoj razpisane dejavnosti vadbe.
II. Vrhunski šport invalidov
a. Dejavnosti vrhunskega športa invalidov, Obrazec 4.3.2.1.
Razpisuje se sofinanciranje izpeljave ciljnih dejavnosti, v katere so vključeni športniki s statusom kategorizacije olimpijskega, svetovnega ali mednarodnega razreda iz večine klubov znotraj posamezne športne panoge (šport invalidov – ŠI) in bodo prepoznani kot dolgoročni, visoko kvalitetni in bodo v izvedbo vključevali tim strokovnjakov iz različnih področij.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov strokovnega dela in druge stroške neposredne dejavnosti.
Za izvedbo dejavnosti se lahko zagotovi tudi uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov ali drugih športnih objektov do 560 enot uporabe objekta.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpis za sofinanciranje dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa članov se lahko prijavi vlagatelj, ki:
– za izvedbo dejavnosti zagotovi strokovnega delavca, ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu,
– zagotovi, da nihče od strokovnih delavcev ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– izvajajo dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, v vseh starostnih kategorijah uradnega tekmovalnega sistema,
– izvajajo dejavnosti, v katere so vključeni športniki s statusom kategorizacije olimpijskega, svetovnega ali mednarodnega razreda po pravilniku OKS, ki so v letu 2018 nastopili vsaj na enem tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema.
III. Športne prireditve in promocija – šport invalidov
a. Športno rekreativne prireditve in druga mednarodna tekmovanja in prireditve, evropska ligaška tekmovanja in svetovni pokali, Obrazec 4.3.3.1.
Izpeljava kakovostno vodenih dostopnih športnih prireditev za invalide z namenom ustvarjanja pozitivnih učinkov na človeka in družbo, ki imajo za posledico neekonomske in ekonomske koristi. Sofinancirajo se stroški strokovnega dela in drugi stroški neposredne izvedbe prireditve. Za izvedbo dejavnosti se lahko dodeli tudi uporaba javnih športnih objektov.
Sofinancirajo se nastopi športnih društev v evropskih klubskih ligaških tekmovanjih, drugih velikih ligaških tekmovanjih, v svetovnih pokalih in drugih velikih mednarodnih tekmovanjih. Zagotavljajo se pogoji za sodelovanje klubov s področja MOM na mednarodnih tekmovanjih in prireditvah pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj V okviru vloge lahko vlagatelji zaprosijo za naslednje upravičene stroške:
– stroške neposredne udeležbe športnega društva na evropskem klubskem ligaškem tekmovanju, drugem velikem ligaškem tekmovanju, v svetovnem pokalu in na drugih velikih mednarodnih tekmovanjih.
Izvajalci dejavnosti morajo za promocijo mesta Maribor:
– na vseh gradivih, pri vseh objavah in predstavitvah programa športa navesti, da njegovo izvajanje sofinancira MOM, ter objaviti grb Mestne občine Maribor z napisom, skladno s celostno grafično podobo (CGP) (»Mestna občina Maribor« z GRBOM in predpisano obliko pisave),
– poskrbeti za navajanje naziva »Mestna občina Maribor« v vseh elektronskih in tiskanih medijih kot mesta, iz katerega izvajalec Letnega programa športa in prireditve prihaja.
8. Razvojna dejavnost v športu
a. Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu, Obrazec 5.1.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu, ki neposredno vodijo izvajanja programov športov, in sicer za pridobivanja vseh oblik strokovne usposobljenosti (nazivi) ter za obdobno potrjevanje strokovne usposobljenosti (licenčni seminarji).
Višina sofinanciranja: povračilo določenega odstotka dejanskih stroškov glede na število prijavljenih programov in dejanske stroške teh programov (šolnina/kotizacija, potni stroški).
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
– sofinancirano bo izobraževanje le tistih, ki opravljajo delo vaditelja oziroma trenerja v društvu,
– sofinancirana bodo le izobraževanja, ki potekajo preko Inštituta za šport pri Fakulteti za šport, preko Olimpijskega komiteja Slovenija – Združenja športnih zvez ter preko nacionalno panožnih zvez in drugih izobraževalnih institucij za tiste programe, ki so verificirani pri Strokovnem svetu za šport RS in potekajo v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019,
– prijavi je potrebno priložiti razpis ali drugo dokumentacijo, iz katere je razviden namen, organizator in izvajalec usposabljanja ter višina kotizacije/šolnine,
– športna društva lahko prijavijo za usposabljanje največ dva kandidata (enega za pridobivanje naziva in enega za obnavljanje naziva),
– sredstva za sofinanciranje kotizacije bodo nakazana le ob predložitvi vseh zahtevanih dokumentov,
– po končanem usposablljanju mora društvo predložiti:
– potrdilo o plačilu kotizacije/šolnine (račun), ki mora biti naslovljeno na društvo,
– dokazilo o uspešno opravljenjem preizkusu znanja,
– pogodba ali dogovor med društvom in kandidatom, s katerim se slednji obveže, da bo najman eno leto deloval kot strokovni delavec v programih društva.
Če je usposabljanje v času prijave že konačano, priložite račun, diplomo in dogovor zraven prijave na razpis.
b. Založništvo E-revija, Obrazec 5.2.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje izdajanje mariborskega e-športa oziroma ostale tovrstne publikacije, ki bo najcelovitejše, pestro in ažurno informiral športno javnost in občane MO Maribor o dogajanju v mariborskem športu.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
– izvajalec moram predložiti potrjeno reference za primerljivo izdajo publikacije, literature, e-revije,
– izvajalec moram predložiti vsebino in celovit program izdaje publikacije, literature, e-revije.
9. Organiziranost v športu
I. Delovanje športnih organizacij
a. Delovanje zvez športnih društev, Obrazec 6.1.1.
Občinske športbne zveze (OŠZ) so reprezentativni predstavniki in zastopniki interesov civilne športne družbe na lokalni ravni.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje ciljnih dejavnosti, z namenom zagotavljanja osnovnega delovanja nepridobitnih športnih organizacij:
– zagotavljanje podpore pri izvajanju poslovnih funkcij (podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računovodstvo ter ravnanje s kadri) za društva, ki so včlanjena v zvezo,
– koordinacija zahtevnejših športno rekreativnih dejavnosti, ki neposredno vplivajo na povečanje deleža aktivnih prebivalcev MOM in za katere se zagotavlja stalno spremljanje učinkovitosti izvajanja in analiza učinkov.
Sofinancirajo se osnovni materialni stroški in plače zaposlenih.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
– Je organizirana na lokalni ravni,
– Je vanjo vključenih najmanj polovica športnih društev s plačano članarino, ki izvajajo LPŠ na lokalni ravni,
– Je članica krovne organizacije na področju športa v Sloveniji (Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez).
b. Športnik leta Maribor, Obrazec 6.1.2.
Izpeljava zaključne športne prireditve z namenom razglasitve najboljših športnikov na področju tekmovalnega športa v Mariboru za leto 2019.
Sofinancira se priprava in izvedba zaključne športne prireditve za leto 2019.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
– zagotavlja TV in internetni prenos prireditve, ki se izvaja v MOM,
– na vseh gradivih, pri vseh objavah in predstavitvah mora navesti, da njegovo izvajanje sofinancira MOM,
– na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo vlagatelji, ki bodo izbrani za izvajanje dejavnosti Delovanja zvez športnih društev.
II. Mednarodna dejavnost v športu
a. Športne dejavnosti povezovanja med mariborskimi športnimi društvi in športnimi društvi Slovencev v zamejstvu, Obrazec 6.2.1.
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje upravičenih stroškov dejavnosti medsebojnega sodelovanja s športnimi organizacijami Slovencev iz zamejstva.
Vlagatelj lahko v okviru vloge zaprosi za sofinanciranje naslednjih upravičenih stroškov:
– stroškov strokovnega dela,
– drugih stroškov neposredne izvedbe dejavnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu:
– predložitev celovitega programa športne dejavnosti povezovanja med mariborskimi športnimi društvi Slovencev v zamejstvu,
– predstavi pozitivne učinke športne dejavnosti povezovanja na delovanje športnega društva – izvajalca.
10. Merila za izbor področij, programov, podprogramov in dejavnosti
Merila za izbor programov oziroma dejavnosti so opredeljena v Odloku o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor.
Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno področje sofinanciranja, so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji za vsako razpisno področje.
Merila (ne glede na področje) so vsebinska. Ocenjuje se upravičenost, kakovost in realnost programa, podprograma ali dejavnosti.
Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril se nahajajo v razpisni dokumentaciji za vsako posamezno razpisno področje posebej.
11. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2019 morajo biti porabljena v letu 2019.
12. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo izpis vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis šport 2019« in sicer najkasneje do vključno 15. 4. 2019 (velja datum poštnega žiga).
Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana v elektronski sistem (e-Razpis). Nato mora biti natisnjen izpis s podatki o vlogi in samo ta izpis, podpisan s strani odgovorne osebe vlagatelja in žigosan, poslan po pošti skladno z besedilom te točke razpisa. Vsa dokazila in priloge morajo biti priložene v e-Razpis v skenirani obliki.
Vloga, ki bo izpolnjena in oddana samo v elektronskem sistemu e-Razpis, izpis s podatki o vlogi pa ne bo poslan po pošti na način, opredeljen v tej točki, bo zavržena.
Pri izpolnjevanju bodite natančni in kolikor je mogoče jasni.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna:
– pravilno izpolnjen »Prijavni obrazec MOM« v e-Razpisu;
– pravilno izpolnjen »Obrazec vloga« v e-Razpisu;
– izjave, oddane preko e-Razpisa;
– obvezna dokazila in druge priloge, skenirane in oddane preko e-Razpisa;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po obrazcu in v slovenskem jeziku;
– vloga poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila razpisa.
13. Datum odpiranja vlog, oddanih po pošti
Odpiranje vlog bo opravila razpisna komisija. Pričelo se bo 16. 4. 2019 in ne bo javno.
Na odpiranju imenovana razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo razpisna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo dopolni v roku 8 dni.
14. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga razpisne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu župana s sklepom odločil direktor Mestne uprave Mestne občine Maribor, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOM. Merila za izbor programov so določena z Odlokom o izbiri in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 27/18, 6/19) in pritožba glede izbora meril v okviru javnega razpisa ni možna.
Pravilnost vloge se bo preverjala na podlagi časa prispetja, pravilne opremljenosti ovojnice in popolnosti vloge.
Vlog, ki ne bodo oddane pravočasno in vloge, katerih ovojnice ne bodo opremljene z »Obrazcem ovojnica« (točka 12, drugi odstavek) komisija ne bo obravnavala in bodo na zahtevo vrnjene pošiljatelju.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način (razen glede formata ovojnice), ki je določen v 12. točki besedila tega razpisa,
– ki bodo predložene na drug način (npr. po faksu ali elektronski pošti) ali bodo naslovljene ali dostavljene na drugi naslov,
– ki ne bodo vsebovale vseh izjav in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje oziroma te ne bodo oddane v e-Razpis,
– ki ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje,
– ki jih bo razpisna komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne.
Pristojni organ bo objavil rezultate razpisa in izdal odločbe o sofinanciranju programov in o uporabi prostora v mreži javnih športnih objektov ter sofinanciranju drugih športnih objektov.
MOM bo vse vlagatelje o izidu razpisa obvestila o sofinanciranih programih Letnega programa športa 2019 v roku 120 dni po zaključku odpiranja vlog.
Z izvajalci se na podlagi odločbe sklene pogodba. Seznam izvajalcev z lokacijami izvajanja dejavnosti se objavi na spletni strani MOM. Izvajalci morajo v svojih komunikacijskih sredstvih s člani in drugimi javnostmi, v pisnih in elektronskih oblikah navajati, da program sofinancira MOM.
15. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOM v področju Javni razpisi, Javni razpisi-šport, kjer jo vlagatelji »on line« izpolnijo, elektronsko oddajo in natisnejo izpis s podatki o vlogi.
16. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vprašanja v zvezi z razpisom lahko zastavite samo po e-pošti: sport@maribor.si.
Informativna dneva s predstavitvijo razpisa bosta 27. 3. in 28. 3. 2019, ob 17. uri, v dvorani generala Maistra, Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
Mestna občina Maribor