Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

736. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 1559.

  
Na podlagi 45.a člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17), sedmega odstavka 32. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H in 83/18) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3, 2/16, 76/17 in 24/18) je Občinski svet Občine Dravograd na 4. seji dne 14. 3. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 
1. člen 
V Pravilniku o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 109/08, 75/10 in 99/12; v nadaljevanju: Pravilnik) se spremeni prvi odstavek 12. člena tako, da se glasi:
»(1) Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih ob vsakih splošnih volitvah, ki obsegajo redne in predčasne volitve v občinski svet, nadomestne volitve v občinski svet, če v občini niso oblikovane volilne enote, in redne ter nadomestne volitve župana v prvem in drugem krogu, pravico do enkratnega nadomestila. Nadomestilo se izplača na podlagi sklepa o imenovanju občinske volilne komisije in sklenjenih podjemnih pogodb ter na podlagi odločb o imenovanju volilnih odborov.«.
2. člen 
Spremeni se četrti odstavek 12. člena Pravilnika tako, da se glasi:
»(4) Člani občinske volilne komisije in njihovi namestniki imajo pravico do enkratnega nadomestila v znesku, ki je enak 20 % nadomestila predsednika občinske volilne komisije.«.
3. člen 
V prvem odstavku 14. člena Pravilnika se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Ne glede na prejšnji stavek tega odstavka se plače in plačila za opravljanje funkcije lahko iz razloga nelikvidnosti občine izplačajo tudi kasneje, vendar ne več kot 45 dni, šteto s prvim naslednjim dnem po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo.«.
4. člen 
Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2019
Dravograd, dne 14. marca 2019
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala l.r.