Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

18. Zakon o ratifikaciji Protokola o spremembi odstavka a) 50. člena Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu in Protokola o spremembi 56. člena Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu (MPSKMCL), stran 200.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Protokola o spremembi odstavka a) 50. člena Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu in Protokola o spremembi 56. člena Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu (MPSKMCL) 
Razglašam Zakon o ratifikaciji Protokola o spremembi odstavka a) 50. člena Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu in Protokola o spremembi 56. člena Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu (MPSKMCL), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 6. marca 2019.
Št. 003-02-3/2019-4
Ljubljana, dne 14. marca 2019
 
Borut Pahor l.r.
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O RATIFIKACIJI PROTOKOLA O SPREMEMBI ODSTAVKA a) 50. ČLENA KONVENCIJE O MEDNARODNEM CIVILNEM LETALSTVU IN PROTOKOLA O SPREMEMBI 56. ČLENA KONVENCIJE O MEDNARODNEM CIVILNEM LETALSTVU (MPSKMCL) 
1. člen
Ratificirata se Protokol o spremembi odstavka a) 50. člena Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu, sestavljen v Montrealu 6. oktobra 2016, in Protokol o spremembi 56. člena Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu, sestavljen v Montrealu 6. oktobra 2016.
2. člen 
Besedili protokolov se v izvirniku v angleškem in prevodu v slovenskem jeziku glasita:
PROTOCOL 
RELATING TO AN AMENDMENT TO ARTICLE 50(a) OF THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION 
Signed at Montréal on 6 October 2016 
THE ASSEMBLY OF THE INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION
HAVING MET in its Thirty-ninth Session at Montréal on 1 October 2016,
HAVING NOTED that it is the desire of a large number of Contracting States to enlarge the membership of the Council in order to ensure better balance by means of an increased representation of Contracting States,
HAVING CONSIDERED it appropriate to increase the membership of that body from thirty-six to forty,
HAVING CONSIDERED it necessary to amend, for the purpose aforesaid, the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944,
1. APPROVES, in accordance with the provisions of Article 94(a) of the Convention aforesaid, the following proposed amendment to the said Convention:
“In Article 50(a) of the Convention the second sentence shall be amended by replacing ‘thirty-six’ by ‘forty’.”;
2. SPECIFIES, pursuant to the provisions of the said Article 94(a) of the said Convention, one hundred and twenty-eight as the number of Contracting States upon whose ratification the proposed amendment aforesaid shall come into force;
3. RESOLVES that the Secretary General of the International Civil Aviation Organization draw up a Protocol, in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, each of which shall be of equal authenticity, embodying the amendment above-mentioned and the matter hereinafter appearing:
a) The Protocol shall be signed by the President of the Assembly and its Secretary General.
b) The Protocol shall be open to ratification by any State which has ratified or adhered to the said Convention on International Civil Aviation.
c) The instruments of ratification shall be deposited with the International Civil Aviation Organization.
d) The Protocol shall come into force in respect of the States which have ratified it on the date on which the one hundred and twenty-eighth instrument of ratification is so deposited.
e) The Secretary General shall immediately notify all Contracting States of the date of deposit of each ratification of the Protocol.
f) The Secretary General shall immediately notify all Contracting States to the said Convention of the date on which the Protocol comes into force.
g) With respect to any Contracting State ratifying the Protocol after the date aforesaid, the Protocol shall come into force upon deposit of its instrument of ratification with the International Civil Aviation Organization.
CONSEQUENTLY, pursuant to the aforesaid action of the Assembly,
This Protocol has been drawn up by the Secretary General of the Organization.
IN WITNESS WHEREOF, the President and the Secretary General of the aforesaid Thirty-ninth Session of the Assembly of the International Civil Aviation Organization, being authorized thereto by the Assembly, sign this Protocol.
DONE at Montréal on the sixth day of October of the year two thousand and sixteen, in a single document in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic. This Protocol shall remain deposited in the archives of the International Civil Aviation Organization, and certified copies thereof shall be transmitted by the Secretary General of the Organization to all Contracting States to the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944.
A. Abdul Rahman 
President of the Thirty-ninth Session 
of the Assembly
F. Liu 
Secretary General 
 
PROTOKOL 
O SPREMEMBI ODSTAVKA a) 50. ČLENA KONVENCIJE O MEDNARODNEM CIVILNEM LETALSTVU 
podpisan v Montrealu 6. oktobra 2016
SKUPŠČINA MEDNARODNE ORGANIZACIJE CIVILNEGA LETALSTVA SE JE SESTALA v Montrealu 1. oktobra 2016 na devetintridesetem zasedanju,
PO SEZNANITVI, da število držav pogodbenic želi povečati članstvo Sveta, da bi s povečanim zastopanjem držav pogodbenic zagotovile večjo uravnoteženost;
OB UPOŠTEVANJU, da je primerno povečati članstvo tega telesa s šestintrideset na štirideset;
OB UPOŠTEVANJU, da je za prej navedeni namen treba spremeniti Konvencijo o mednarodnem civilnem letalstvu, ki je bila sestavljena v Čikagu sedmega decembra 1944;
1. POTRJUJE v skladu z določbami odstavka a) 94. člena prej navedene konvencije naslednjo predlagano spremembo te konvencije:
»V odstavku a) 50. člena konvencije se drugi stavek spremeni tako, da se »šestintrideset« nadomesti s »štirideset«.«;
2. DOLOČA v skladu z določbami odstavka a) 94. člena navedene konvencije, da je sto osemindvajset tisto število držav pogodbenic, katerih ratifikacija je potrebna za začetek veljavnosti predlagane spremembe;
3. ODLOČI, da generalni sekretar Mednarodne organizacije civilnega letalstva sestavi protokol, ki vključuje navedeno spremembo, v angleškem, arabskem, francoskem, kitajskem, ruskem in španskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna, tako da:
a) Protokol podpišeta predsednik skupščine in njena generalna sekretarka.
b) Protokol je na voljo, da ga ratificira vsaka država, ki ratificira Konvencijo o mednarodnem civilnem letalstvu ali k njej pristopa.
c) Listine o ratifikaciji se deponirajo pri Mednarodni organizaciji civilnega letalstva.
d) Za države, ki ga ratificirajo, začne protokol veljati na dan, ko se deponira stoosemindvajseta listina o ratifikaciji.
e) Generalni sekretar nemudoma obvesti vse države pogodbenice o dnevu deponiranja vsake listine o ratifikaciji protokola.
f) Generalni sekretar nemudoma uradno obvesti vse države pogodbenice konvencije o dnevu začetka veljavnosti protokola.
g) Za katero koli državo pogodbenico, ki ratificira protokol po tem dnevu, začne ta protokol veljati ob deponiranju njene listine o ratifikaciji pri Mednarodni organizaciji civilnega letalstva.
ZATO je v skladu s prej omenjeno odločitvijo skupščine
ta protokol sestavila generalna sekretarka organizacije.
V POTRDITEV TEGA predsednik in generalna sekretarka devetintridesetega zasedanja Skupščine Mednarodne organizacije civilnega letalstva, ki ju je za to pooblastila skupščina, podpišeta ta protokol.
SESTAVLJENO v Montrealu šestega oktobra dva tisoč šestnajst v enem dokumentu v angleškem, arabskem, francoskem, kitajskem, ruskem in španskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ta protokol se deponira v arhivu Mednarodne organizacije civilnega letalstva in generalna sekretarka organizacije pošlje njegove overjene izvode vsem državam pogodbenicam Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu, sestavljene v Čikagu sedmega decembra 1944.
A. Abdul Rahman 
predsednik devetintridesetega 
zasedanja skupščine
F. Liu 
generalna sekretarka
 
PROTOCOL 
RELATING TO AN AMENDMENT TO ARTICLE 56 OF THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION 
Signed at Montréal on 6 October 2016 
THE ASSEMBLY OF THE INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION
HAVING MET in its Thirty-ninth Session at Montréal on 1 October 2016,
HAVING NOTED that it is the general desire of Contracting States to enlarge the membership of the Air Navigation Commission,
HAVING CONSIDERED it proper to increase the membership of that body from nineteen to twenty-one, and
HAVING CONSIDERED it necessary to amend, for the purpose aforesaid, the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944,
1. APPROVES, in accordance with the provisions of Article 94(a) of the Convention aforesaid, the following proposed amendment to the said Convention:
“In Article 56 of the Convention the expression ‘nineteen members’ shall be replaced by ‘twenty-one members’.”;
2. SPECIFIES, pursuant to the provisions of the said Article 94(a) of the said Convention, one hundred and twenty-eight as the number of Contracting States upon whose ratification the aforesaid amendment shall come into force; and
3. RESOLVES that the Secretary General of the International Civil Aviation Organization shall draw up a Protocol, in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, each of which shall be of equal authenticity, embodying the amendment above-mentioned and the matters hereinafter appearing:
a) The Protocol shall be signed by the President of the Assembly and its Secretary General.
b) The Protocol shall be open to ratification by any State which has ratified or adhered to the said Convention on International Civil Aviation.
c) The instruments of ratification shall be deposited with the International Civil Aviation Organization.
d) The Protocol shall come into force in respect of the States that have ratified it on the date on which the one hundred and twenty-eighth instrument of ratification is so deposited.
e) The Secretary General shall immediately notify all Contracting States of the date of deposit of each ratification of the Protocol.
f) The Secretary General shall immediately notify all Contracting States to the said Convention of the date on which the Protocol comes into force.
g) With respect to any Contracting State ratifying the Protocol after the date aforesaid, the Protocol shall come into force upon deposit of its instrument of ratification with the International Civil Aviation Organization.
CONSEQUENTLY, pursuant to the aforesaid action of the Assembly,
This Protocol has been drawn up by the Secretary General of the Organization.
IN WITNESS WHEREOF, the President and the Secretary General of the aforesaid Thirty-ninth Session of the Assembly of the International Civil Aviation Organization, being authorized thereto by the Assembly, sign this Protocol.
DONE at Montréal on the sixth day of October of the year two thousand and sixteen, in a single document in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic. This Protocol shall remain deposited in the archives of the International Civil Aviation Organization, and certified copies thereof shall be transmitted by the Secretary General of the Organization to all Contracting States to the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944.
A. Abdul Rahman 
President of the Thirty-ninth Session 
of the Assembly
F. Liu 
Secretary General 
 
PROTOKOL 
O SPREMEMBI 56. ČLENA KONVENCIJE O MEDNARODNEM CIVILNEM LETALSTVU 
podpisan v Montrealu 6. oktobra 2016
SKUPŠČINA MEDNARODNE ORGANIZACIJE CIVILNEGA LETALSTVA SE JE SESTALA v Montrealu 1. oktobra 2016 na svojem devetintridesetem zasedanju;
PO SEZNANITVI, da je splošna želja držav pogodbenic povečati članstvo Komisije za zračno navigacijo;
OB UPOŠTEVANJU, da je primerno povečati članstvo tega telesa z devetnajst na enaindvajset in
OB UPOŠTEVANJU, da je za ta namen treba spremeniti Konvencijo o mednarodnem civilnem letalstvu, ki je bila sestavljena v Čikagu sedmega decembra 1944;
1. POTRJUJE v skladu z določbami odstavka a) 94. člena prej navedene konvencije naslednjo predlagano spremembo konvencije:
»V 56. členu konvencije se besedi »devetnajst članic« nadomestita z besedama »enaindvajset članic«.«;
2. DOLOČA v skladu z določbami odstavka a) 94. člena konvencije, da je sto osemindvajset tisto število držav pogodbenic, katerih ratifikacija je potrebna za začetek veljavnosti predlagane spremembe;
3. ODLOČI, da generalna sekretarka Mednarodne organizacije civilnega letalstva sestavi protokol, ki vključuje navedeno spremembo, v angleškem, arabskem, francoskem, kitajskem, ruskem in španskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna, tako da:
a) Protokol podpišeta predsednik skupščine in njena generalna sekretarka.
b) Protokol je na voljo, da ga ratificira vsaka država, ki je ratificirala Konvencijo o mednarodnem civilnem letalstvu ali k njej pristopila.
c) Listina o ratifikaciji se deponirajo pri Mednarodni organizaciji civilnega letalstva.
d) Za države, ki so ga ratificirale, začne protokol veljati na dan, ko se deponira stoosemindvajseta listina o ratifikaciji.
e) Generalni sekretar o dnevu deponiranja vsake listine o ratifikaciji protokola nemudoma obvesti vse države pogodbenice.
f) Generalni sekretar nemudoma uradno obvesti vse države pogodbenice omenjene konvencije o dnevu začetka veljavnosti protokola.
g) Za katero koli državo pogodbenico, ki ratificira protokol po tem dnevu, začne protokol veljati po deponiranju njene listine o ratifikaciji pri Mednarodni organizaciji civilnega letalstva.
ZATO je v skladu s prej navedeno odločitvijo skupščine
ta protokol sestavila generalna sekretarka organizacije.
V POTRDITEV TEGA predsednik in generalna sekretarka devetintridesetega zasedanja Skupščine Mednarodne organizacije civilnega letalstva, ki ju je za to pooblastila skupščina, podpišeta ta protokol.
SESTAVLJENO v Montrealu šestega oktobra dva tisoč šestnajst v enem dokumentu v angleškem, arabskem, francoskem, kitajskem, ruskem in španskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ta protokol je deponiran v arhivih Mednarodne organizacije civilnega letalstva in generalna sekretarka organizacije pošlje njegove overjene izvode vsem državam pogodbenicam Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu, sestavljene v Čikagu sedmega decembra 1944.
A. Abdul Rahman 
predsednik devetintridesetega 
zasedanja skupščine
F. Liu 
generalna sekretarka
 
3. člen 
Za izvajanje protokolov skrbi ministrstvo, pristojno za promet.
4. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 326-06/19-1/10
Ljubljana, dne 6. marca 2019
EPA 386-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan l.r.
predsednik