Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

735. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Dravograd, stran 1559.

  
Na podlagi 109. in 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) ter 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3, 2/16, 76/17 in 24/18) je Občinski svet Občine Dravograd na 4. redni seji dne 14. 3. 2019 sprejel
O D L O K 
o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Dravograd 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Odlok določa:
– višino stroškov lokacijske preveritve, ki jih Občina Dravograd zaračuna investitorju oziroma pobudniku lokacijske preveritve, razen če je investitor oziroma pobudnik Občina Dravograd, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve na podlagi pobude investitorja gradnje na posamični poselitvi, investitorja, ki želi odstopiti od prostorskih izvedbenih pogojev ali izvesti dopolnilne prostorske ureditve oziroma posege v prostor, ali pobudnika začasne rabe prostora ter
– višino takse za obravnavanje zasebnih potreb glede prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Dravograd, ki jo plačujejo vlagatelji pobud.
II. PLAČILA NADOMESTILA STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE 
2. člen 
(višina nadomestila stroškov) 
Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 1.500,00 eurov,
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 2.500,00 eurov,
– za omogočanje začasne rabe prostora 2.000,00 eurov.
Zavezanec za plačilo nadomestila stroškov je vlagatelj pobude oziroma elaborata za izvedbo postopka lokacijske preveritve, razen če je investitor oziroma pobudnik Občina Dravograd.
III. TAKSA ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA 
3. člen 
(višina takse) 
Višina takse za obravnavanje pobud spremembe namenske rabe v občinskem prostorskem načrtu ali občinskem podrobnem prostorskem aktu za posamezno pobudo znaša:
– za spremembo osnovne namenske rabe 300,00 evrov;
– za spremembo podrobnejše namenske rabe 250,00 evrov.
Za pobudo za spremembo v primarno rabo (gozdna, kmetijska, vodna) se taksa ne plača.
V kolikor se vloga nanaša na več parcel, se za posamezno pobudo šteje pobuda, dana za spremembo namembnosti na enovitem zaokroženem območju v okviru ene enote urejanja prostora.
Zavezanec za plačilo takse je vlagatelj pobude, razen če je investitor oziroma pobudnik Občina Dravograd.
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2019
Dravograd, dne 14. marca 2019
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala l.r.