Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

Ob-1720/19, Stran 565
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo), na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2017–2019 (Uradni list RS, št. 73/16; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
javni razpis 
za ukrep Subvencioniranje vzreje čebeljih matic v letu 2019
1. Predmet javnega razpisa
1.1 Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v okviru ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2019, katerega namen je spodbujanje vzrejevalcev čebeljih matic k vzreji kakovostnih matic.
1.2 Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2019, znaša do 29.800 EUR.
1.3 Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva:
– PP 140032 – Program ukrepov v čebelarstvu EU, v višini do 14.900 eurov,
– PP 140033 – Program ukrepov v čebelarstvu SLO, v višini do 14.900 eurov.
1.4 Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50 % nepovratnih sredstev.
2. Vlagatelji
2.1 Vlagatelji za ukrep Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2019 so vzrejevalci, ki so v obdobju od 1. maja 2017 do 31. avgusta 2018 vsaj za 0,1 odstotek povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniških in gospodarskih) čebeljih matic v skladu s predpisom, ki ureja zootehniške standarde za plemensko kranjsko čebelo, in vzrejevalci, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v 4. poglavju tega javnega razpisa.
2.2 Vlagatelj je lahko tudi vzrejevalec čebeljih matic, ki vzdržuje trotovske linije na plemenilni postaji, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v 4. poglavju tega javnega razpisa.
3. Predmet podpore
3.1 Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev vzrejevalcem čebeljih matic, če so vsaj za 0,1 odstotek povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniških in gospodarskih) čebeljih matic v obdobju iz točke 2.1. tega javnega razpisa
3.2 Predmet podpore je tudi dodelitev nepovratnih sredstev vzrejevalcem čebeljih matic za vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji.
4. Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev
4.1 Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev morajo biti izpolnjeni že na dan oddaje vloge. Vlagatelj lahko pridobi nepovratna sredstva za vzrejo čebeljih matic v okviru ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2019 samo na podlagi ene odobrene vloge.
4.2 Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev v okviru ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2019 so:
– vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije;
– vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v osebnem stečaju;
– vlagatelj mora biti vpisan v register čebelnjakov;
– vlagatelj mora poročati o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v register čebelnjakov;
– vlagatelj mora imeti urejen vpis v register kmetijskih gospodarstev v skladu z Zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1) in pravilnikom, ki ureja vpis v register kmetijskih gospodarstev;
– vlagatelju mora biti izdana odločba Ministrstva o odobritvi vzrejališča čebeljih matic za leto 2019 in potrdilo o vzreji za posamezno vzrejno sezono, za katero vlaga vlogo;
– vlagatelj mora čebelje matice vpisati v izvorno rodovniško knjigo v skladu s predpisom, ki ureja zootehniške standarde za plemensko kranjsko čebelo;
– vlagatelj mora v letu 2018 izvajati direktni test v selekcijskem čebelnjaku, kar potrdi druga priznana rejska organizacija;
– vlagatelju od 1. avgusta 2016 do objave tega javnega razpisa na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR) glede nepravilne uporabe zdravil;
– vlagatelj za ista nepovratna sredstva, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, ni prejel sredstev Evropske unije ali javnih sredstev Republike Slovenije, pri čemer za javna sredstva Republike Slovenije štejejo tudi javna sredstva iz naslova lokalne samouprave.
5. Obveznosti prejemnika sredstev
5.1 Prejemnik sredstev mora hraniti dokumentacijo, ki je bila podlaga za dodelitev sredstev, še najmanj tri leta od dneva zadnjega izplačila sredstev po tem ukrepu.
5.2 Prejemnik sredstev mora Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agenciji), Ministrstvu, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom omogoči kontrolo na kraju samem in dostop do dokumentacije, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev.
5.3 Prejemniku sredstev še najmanj tri leta po izplačilu sredstev ne sme biti izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini.
5.4 Prejemnik sredstev mora poročati o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v register čebelnjakov, še najmanj tri leta od dneva zadnjega izplačila sredstev po tem ukrepu.
6. Sankcije
6.1 Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankcionira v skladu s prvim odstavkom 46. člena Uredbe.
6.2 Prejemnik sredstev, ki ne hrani dokumentacije, kot to določa točka 5.1 tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
6.3 Prejemnik sredstev, ki ne omogoči kontrole na kraju samem, kot to določa točka 5.2 tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega se prejemnik sredstev izključi iz prejemanja podpore v okviru istega ukrepa za programsko leto ugotovitve kršitve in naslednje programsko leto.
6.5 Če je prejemniku sredstev v treh letih po izplačilu sredstev izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, kot to določa točka 5.3 tega javnega razpisa, mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik sredstev se izključi iz zadevnega ukrepa za programsko leto ugotovitve kršitve in naslednje programsko leto.
6.6 Prejemnika sredstev, ki ne sporoča podatkov o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v register čebelnjakov, še najmanj tri leta po izplačilu sredstev, kot to določa točka 5.4 tega javnega razpisa, se izključi iz zadevnega ukrepa za programsko leto ugotovitve kršitve in naslednje programsko leto.
7. Višina sredstev
7.1 Najprej se vzrejevalcem rodovniških čebeljih matic za vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji dodelijo sredstva v višini 1.500 EUR.
7.2 Preostala sredstva se v skladu z merili za ocenjevanje vlog iz 8. poglavja tega javnega razpisa razdelijo med vzrejevalce čebeljih matic, ki so povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniških in gospodarskih) čebeljih matic. Višina sofinanciranja se določi glede na število točk in število čebeljih matic, pri čemer se šteje ena rodovniška matica kakor pet gospodarskih matic. Sredstva se razdelijo tako, da se upošteva število upravičenih čebeljih matic in odstotek povečanja vzreje čebeljih matic v obdobju od 1. maja 2017 do 31. avgusta 2018.
7.3 Na podlagi petega odstavka 313. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17 in 13/18 – ZJF-H; v nadaljevanju: ZDavP-2) v zvezi s 70. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16 in 69/17; v nadaljevanju: ZDoh-2) je Agencija pri izdaji odločb za ukrep Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2018 zavezana izračunati in odtegniti ter plačati predhodno akontacijo dohodnine, kot davčni odtegljaj pristojnemu davčnemu organu.
8. Merila za ocenjevanje vlog
Vloge bodo točkovane glede na odstotek povečanja vzreje kakovostnih plemenskih (rodovniških in gospodarskih) čebeljih matic v obdobju od 1. 5. 2017 do 31. 8. 2018, in sicer:
– 10 točk – od 0,1 % do vključno 1 % povečanje vzreje čebeljih matic;
– 25 točk – nad 1 % do vključno 3 % povečanje vzreje čebeljih matic;
– 50 točk – nad 3 % povečanje vzreje čebeljih matic.
9. Vloga
9.1 Vloga mora biti izpolnjena na obrazcu iz razpisne dokumentacije in oddana z izpolnjenimi podatki o vlagatelju, vključno s podpisano oziroma v primeru, če subjekt v pravnem prometu posluje z žigom, žigosano izjavo vlagatelja iz Priloge 2 razpisne dokumentacije ter z vsemi prilogami in dokazili v skladu z razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa.
9.2 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Ministrstva – http://www.mkgp.gov.si/ in Agencije – http://www.arsktrp.gov.si/.
10. Rok in način prijave
10.1 Vlogo je treba poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), ali vložiti v vložišču Agencije (v času uradnih ur sprejemne pisarne oziroma vložišča), in sicer od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno 30. 4. 2019.
10.2 Vloge, ki niso poslane s priporočeno pošto, se zavržejo.
10.3 Na ovojnici vloge morata biti razvidna datum in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge na pošti, označena s strani pošte oziroma vložišča Agencije, osebno ime in naslov vlagatelja oziroma firma in sedež vlagatelja, KMG-MID številka ter oznaka javnega razpisa, na katerega se vloga nanaša, na način:
Ne odpiraj – Vloga na javni razpis:
Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2019
11. Obravnava vlog in postopek odobritve (v skladu z 41. in 42. členom Uredbe ter 51., 51a. in 52. členom ZKme-1)
11.1 Vloge Agencija odpira in obravnava ter zahtevo odpravo pomanjkljivosti ob sočasni obravnavi vlog.
11.2 Odpiranje vlog ni javno.
11.3 Dodelitev sredstev se odobri za tiste popolne vloge na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje iz 4. poglavja tega javnega razpisa, in sicer v višini iz 7. poglavja ter na podlagi meril iz 8. poglavja tega javnega razpisa.
11.4 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo izda predstojnik Agencije.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano