Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

Ob-1675/19, Stran 534
Na podlagi Odredbe o razdeljevanju dela sredstev javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija (Uradni list RS, št. 84/99), Programa dela in finančnega načrta javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija za leto 2019, sprejetega na 4. seji sveta tega javnega zavoda dne 21. 12. 2018 ter sklepa Ministrstva za okolje in prostor, št. 35602-8/2019 z dne 1. 2. 2018, objavlja javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija
javni razpis 
za razdelitev dela sredstev javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija, v letu 2019
I. Ime in sedež naročnika razpisa: naročnik razpisa je javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan št. 2, 6215 Divača.
II. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje:
a) obnove kulturne dediščine v smislu nakupa, izdelave, montaže ali popravila tipičnih elementov »kraške« arhitekture oziroma materialov, ki izboljšujejo stavbno dediščino (v nadaljnjem besedilu: investicije);
b) nakupa peči na lesno biomaso, kjer gre za zamenjavo kotlov na fosilna goriva (v nadaljnjem besedilu: investicije);
c) izvedbe poslovnega projekta z namenom pospeševanja usklajenega razvoja parka (v nadaljnjem besedilu: projekt);
d) predhodnih arheoloških raziskav (v nadaljnjem besedilu: raziskave) in
e) košnje in spravila sena na zemljiščih, kjer je onemogočen dostop z večjo kmetijsko mehanizacijo, to je samonakladalno prikolico (v nadaljnjem besedilu: košnja).
Predmet sofinanciranja so investicije in projekt iz območja naselji, ki ležijo v zavarovanem območju parka, ter raziskave v zvezi z investicijami pod točko II. a. Nepovratna sredstva pod točkami a, b, d in e lahko pridobijo fizične in pravne osebe, ki so v skladu s to razpisno dokumentacijo lastnice ali najemnice nepremičnine na območju parka in bodo predložile ustrezno dokumentacijo, kot izhaja iz določb tega razpisa. Nepovratna sredstva pod točko c lahko pridobijo fizične in pravne osebe, ki bodo pripravile poslovni načrt za izvedbo dejavnosti, ki bo pospeševala usklajeni razvoj parka, in bodo preložile ustrezno dokumentacijo v skladu z določbami tega razpisa.
III. Višina sredstev
Višina razpoložljivih sredstev je:
– za investicije pod točko II. a – 19.000,00 EUR;
– za investicije pod točko II. b – 1.000,00 EUR;
– za projekte pod točko II. c – 19.000,00 EUR;
– za investicije pod točko II. d – 1.000,00 EUR;
– za investicije pod točko II. e – 500,00 EUR.
V skladu s 105. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) se fizičnim osebam, ki so upravičene do dodelitve sredstev na podlagi tega javnega razpisa, obračuna dohodnina v višini 25 %.
Upravičeni stroški so stroški investicije in raziskav ter projekti, ki so predmet tega razpisa, od oddaje vloge dalje.
V kolikor komisija po odpiranju vlog ugotovi, da pod točko II. b, II. d ali II. e ni prijavljenih investicij, raziskav ali košenj, se sredstva iz točk II. b, II. d ali II. e prenesejo pod točko II. a. V kolikor komisija po odpiranju vlog ugotovi, da pod točko II. c ni vložene nobene vloge za predprijavo, se sredstva iz točke II. c prenesejo pod točko II. a.
IV. Namen sredstev
Pod točko II. a se sredstva namenijo za sofinanciranje obnove kulturne dediščine v smislu izdelave, montaže in popravila tipičnih elementov »kraške« arhitekture oziroma nakup materialov, in sicer za:
– plačilo za popravila delov ostrešij obstoječega stavbnega fonda tudi z namenom manjših izgub energije,
– nakup opečnatih korcev in plačilo del za prekritje oziroma popravilo obstoječih streh,
– nakup in montažo kamnitih škrl (avtohtoni apnenec) za strešne vence,
– restavratorsko obnovo kalon ter kamnitih okvirov vrat ali oken oziroma nakup in montažo novih po videzu izvornih (avtohtoni apnenec),
– prvenstveno za restavratorsko obnovo lesenih vrat, oken in polken domačij oziroma za nakup in montažo novih po videzu izvornih tudi z namenom ekološke sanacije, v primeru, da izvornih ni mogoče restavrirati,
– nakup in montažo kamnitih stopnic (avtohtoni apnenec) v okolici objekta oziroma na objektu, v kolikor so tam že bile,
– nakup in montažo dvoriščnih ograj, v kolikor so zgodovinsko izpričane,
– nakup gradbenega materiala (pesek, apno, barve) oziroma plačilo del za obnovo fasad domačij, pri čemer toplotna izolacija kamnitih fasad ni predmet sofinanciranja,
– restavratorsko obnovo oklepov (šap) vodnjakov (štirn),
– plačilo stroškov čiščenja, krpanja, nabave ter izdelave vodotesnih premazov podzemnih zbiralnikov vode,
– nakup in montažo kamnitih tlakov (avtohtoni apnenec) ali robnikov za tlakovanje dvorišč,
– nakup gradbenega materiala (lomljen kamen – avtohtoni apnenec) oziroma plačilo del za obnovo mejnih kamnitih suhih zidov domačij ali zidov ob javnih cestah in poteh,
– nakup in montažo kamnitih plošč (avtohtoni apnenec) za zaključek vrha kamnitih zidov v skladu z izvorno izvedbo posameznega zidu.
Pod točko II. b se sredstva namenijo za nakup in montažo peči na lesno biomaso.
Skladno z zahtevami standarda SIST EN 303-5 mora imeti kurilna naprava naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 500 mg/m3.
Za vgradnjo peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), ki bo priklopljena na centralno ogrevanje, pa mora imeti skladno z zahtevami standarda SIST EN 14785 naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 20 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 250 mg/m3. Vrednosti emisij kurilne naprave morajo biti določene pri normni temperaturi 273 K in tlaku 101,3 kPa ter računski vsebnosti kisika 13 % v suhih dimnih plinih.
Pod točko II. c se sredstva namenijo za izvedbo poslovnega projekta z namenom pospeševanja usklajenega razvoja parka. Dejavnosti, ki pospešujejo usklajen razvoj parka, so vse tiste dejavnosti, ki prispevajo k razvoju parka in niso v nasprotju s sprejetim programom varstva in razvoja parka, zlasti pa turizem, gostinstvo, trgovina, tradicionalna obrt in kmetijstvo.
Pod točko II. d se sredstva namenijo za izvedbo predhodnih arheoloških raziskav.
Pod točko II. e se sredstva namenijo za dejavno varovanje naravne dediščine, ki je usmerjeno k ohranjanju ali izboljšanju stanja naravne dediščine na območju parka, in sicer za vzdrževanje in obnovo krajine.
Vlagatelj je upravičen do povračila pavšalnih stroškov košnje in spravila sena na zemljiščih, ki mu nastanejo zaradi onemogočenega dostopa z večjo kmetijsko mehanizacijo, to je samonakladalno prikolico, v višini 400 EUR/ha. Vlagatelj ne sme košnje izvesti pred terminom, ki ga naročnik razpisa določi v odločbi oziroma pogodbi o dodelitvi sredstev.
V. Pogoji
Sredstva pod točkami II. a, II. b in II. d lahko pridobi fizična in pravna oseba, ki:
– je lastnik ali solastnik nepremičnine na zavarovanem območju parka Škocjanske jame in
– izpolnjuje s tem razpisom zahtevane pogoje.
Sredstva pod točkami II. e lahko pridobi fizična in pravna oseba, ki:
– je lastnik, solastnik ali najemnik nepremičnine z ustrezno najemno dokumentacijo na zavarovanem območju parka Škocjanske jame in
– izpolnjuje s tem razpisom zahtevane pogoje.
Sredstva pod točko II. c lahko pridobi fizična ali pravna oseba, ki:
– bo sredstva uporabila za izvedbo poslovnega projekta na zavarovanem območju parka Škocjanske jame,
– ima zagotovljeno lastno financiranje izvedbe poslovnega projekta v višini vsaj 50 % vrednosti celega projekta in
– izpolnjuje s tem razpisom zahtevane pogoje.
Posamezni vlagatelj se lahko prijavi na več točk razpisa. Vlagatelj ni upravičen do sofinanciranja investicije ali projekta, če je za isto investicijo ali projekt že prejel sredstva na podlagi Odredbe v zadnjih petih letih.
VI. Merila za izbor
V kolikor se za pridobitev sredstev po točkah II. a, II. b in II. d prijavi več vlagateljev, ki so solastniki iste nepremičnine, lahko za vsako posamezno gospodinjstvo sredstva pridobi največ en vlagatelj, kar mora vlagatelj izkazati s potrdilom iz gospodinjske evidence. Če se iz istega gospodinjstva na isto točko razpisa prijavi več solastnikov iste nepremičnine, jih javni zavod pozove, da pisno izjavijo, katero vlogo umikajo in katera vloga ostane v veljavi.
V kolikor se za pridobitev sredstev po točki II. e prijavi več vlagateljev, ki so solastniki iste nepremičnine, lahko za vsako posamezno nepremičnino sredstva pridobi največ en vlagatelj. Če se za isto nepremičnino na točko II. e prijavi več solastnikov iste nepremičnine, jih javni zavod pozove, da pisno izjavijo, katero vlogo umikajo in katera vloga ostane v veljavi.
Sredstva iz točk II. a in II. b se bodo razdelila vsem upravičenim vlagateljem, ki bodo izpolnjevali pogoje iz tega razpisa, v enakem znesku, in sicer tako, da se višina vseh razpoložljivih sredstev deli s številom vseh upravičenih vlagateljev ne glede na prijavljeno višino sredstev posameznih upravičencev ob omejitvi, da je maksimalni znesek, ki ga upravičenec lahko dobi, vrednost izvedene investicije.
Sredstva iz točke II. d se bodo vsem upravičenim vlagateljem, ki bodo izpolnjevali pogoje iz tega razpisa, razdelila v višini vrednosti izvedenih predhodnih arheoloških raziskav. V primeru, da bo vsota vrednosti izvedenih predhodnih arheoloških raziskav vseh upravičenih vlagateljev presegla vrednost iz točke II. d, bodo upravičeni vlagatelji dobili sorazmeren delež dejanske vrednosti, vendar največ v višini vrednosti izvedenih predhodnih arheoloških raziskav.
Sredstva iz točke II. e se bodo razdelila vsem upravičenim vlagateljem, ki bodo izpolnjevali pogoje iz tega razpisa, glede na velikost dela nepremičnine, na katerem se bo izvajala košnja, v višini 400 EUR/ha. V kolikor bo skupna površina prijavljenih površin večja od 2,5 ha, dobijo upravičeni vlagatelji sorazmerni delež.
Sredstva iz točke II. c so namenjena za izvedbo poslovnih projektov z namenom pospeševanja usklajenega razvoja parka in se bodo dodelila upravičenim vlagateljem, ki bodo na podlagi oddane prijavne vloge po oceni komisije in merilih, določenih s tem razpisom, prejeli največ točk. Komisija si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega upravičenca, v kolikor nihče od vlagateljev ne doseže ocene v vrednosti vsaj 50 %.
Poslovne načrte bo ocenila strokovna komisija. Komisija bo upoštevala naslednje kriterije:
– trajnostna naravnanost projekta (25 %),
– prepričljivost in primerna pokritost ključnih vsebin poslovnega načrta (25 %),
– tržni potencial ideje (20 %),
– uresničljivost poslovnega načrta (20 %),
– primernost tehnične izvedbe (10 %).
VII. Vloga za prijavo in obvezne priloge
Prijava na razpis mora vsebovati pri vlogah za dodelitev sredstev pod točkama II. a, II. b in II. e naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo za prijavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije;
– zemljiškoknjižni izpisek, ki ne sme biti starejši od 6 mesecev;
– potrdilo iz gospodinjske evidence, če se v skladu s tem razpisom več solastnikov iste nepremičnine prijavi pod isto točko razpisa in
– gradbeno dovoljenje, v kolikor je potrebno po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1D, Uradni list RS, št. 57/12).
Pri prijavi na točko II. a mora vloga vsebovati tudi:
– skico oziroma fotografijo z označenim predvidenim obsegom del v razpisnem letu v primeru, če gre za izvedbo posega v več fazah, in
– izpolnjeno vlogo za kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica (v nadaljevanju ZVKDS OE NG) na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Pri prijavi na točko II. b mora vloga vsebovati tudi:
– tehnično dokumentacijo, iz katere je razvidna skladnost z razpisom.
Prijava na razpis pod točko II. c je dvostopenjska.
Pogoj za uspešno prijavo na točko II. c je oddaja vloge za predprijavo v predpisanem roku. Predprijava ne zavezuje, vendar pa bo lahko samo vlagatelj, ki bo pravočasno oddal vlogo za predprijavo, vložil tudi vlogo za prijavo.
Predprijava na točko II. c nima obveznih prilog.
Prijava na točko II. c mora vsebovati:
– poslovni načrt, ki mora imeti obvezne naslednje sestavine: povzetek poslovnega načrta, predstavitev proizvoda oziroma storitve, podjetja in panoge, raziskavo in analizo trga, načrt trženja, načrt kadrovanja oziroma organizacije dela, načrt razvoja izdelka oziroma storitve, terminski načrt, proučitev kritičnih tveganj in problemov, finančni načrt za naslednjih 5 let,
– pisno izjavo:
– o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je prejemnik prejel na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh poslovnih in v tekočem poslovnem letu,
– da prejemnik ni povezan z nobenim podjetjem v smislu drugega odstavka 2. člena Uredbe de minimis,
– ali je bilo podjetje v zadnjih 3 letih pripojeno k drugemu podjetju ali je prišlo do delitve podjetja.
Prijava na točko II d mora vsebovati izjavo o prijavi.
VIII. Pridobitev kulturnovarstvenega soglasja: vlogo za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja prijavitelj odda v sklopu zahtevane dokumentacije priložene prijavi na razpis. Poleg prijavnega obrazca se v prilogi razpisa nahaja obrazec »Vloga za izdajo kulturnovarstvenega soglasja«, ki ga prijavitelj izpolni in mu priloži skico ter natančen opis nameravanega posega. ZVKDS OE NG bo na podlagi vloge izdal kulturnovarstveno soglasje za tiste posege, ki bodo skladni s »Katalogom arhitekturnih detajlov za izvedbo del v vaseh Betanja, Škocjan in Matavun, sofinanciranih iz dela sredstev JZ PŠJ za leto 2019« in ga prijavitelj prevzame na sedežu JZ PŠJ. Vloge za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja bodo po odpiranju posredovane ZVKDS OE NG, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica.
IX. Oddaja vloge: vloge za prijavo oziroma predprijavo skupaj z zahtevano dokumentacijo morajo biti oddane v zaprti ovojnici z navedbo točnega naslova prijavitelja na hrbtni strani kuverte in napisom na hrbtni strani kuverte »Prijava na javni razpis za razdelitev dela sredstev javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija, v letu 2019« ter napisom na naslovni strani kuverte: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis!«. Vlagatelji vlogo za prijavo pošljejo ali oddajo na upravi javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan št. 2, 6215 Divača.
X. Rok za oddajo prijav
Rok za oddajo prijav na točke II. a in II. b je 5. 4. 2019.
Rok za oddajo predprijav na točko II. c je 5. 4. 2019.
Rok za oddajo prijav na točko II. c je 30. 4. 2019.
Rok za oddajo prijav na točko II. d je 28. 6. 2019.
Rok za oddajo prijav na točko II. e je 5. 4. 2019.
XI. Obveščanje o izidu razpisa
O izidu razpisa bo Park Škocjanske jame, Slovenija, vse vlagatelje obvestil najkasneje v petinštiridesetih dneh, ko bo komisija odprla in ovrednotila prijave, posredovala vloge za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja na ZVKDS OE NG, prejela morebitne zahteve ZVKDS OE NG za dopolnitve, podala in posredovala zahteve za dopolnitve prijaviteljem, prejela dopolnitve prijaviteljev in potrditev ZVKDS OE NG o urejenih soglasjih oziroma ko bo direktor zavoda na predlog komisije z odločbo odločil o prejemnikih in višini dodeljenih sredstev.
Na odločbo direktorja se prijavitelj lahko pritoži v sedmih dneh na upravo parka. O pritožbi zoper odločbo odloči svet zavoda v roku 14 dni.
XII. Pogodba o izplačilu dodeljenih sredstev
Z upravičenimi vlagatelji za dodelitev sredstev pod točkami II. a, b, c, d in e bo javni zavod Park Škocjanske jame sklenil pogodbo o dodelitvi sredstev predvidoma do sredine meseca julija 2019.
Za sredstva pod točkama II. a in II. b bo pred zahtevkom za izplačilo sredstev posameznim upravičencem komisija pregledala opravljena dela, in sicer prvič konec meseca septembra in drugič konec meseca novembra 2019. Komisija bo napisala zapisnik o posameznih opravljenih delih upravičenca in podala mnenje o pravočasnosti, kvaliteti in strokovnosti opravljenih del. Investicije, ki ne bodo izvedene skladno s kulturnovarstvenim soglasjem in brez predhodne obvezne priglasitve na ZVKDS OE NG, ne bodo izplačane. Prejemnik bo moral k pisnemu zahtevku za sredstva pod točkami II. a, b in d priložiti potrdilo o plačilu in izjavo, da je dela izvedel skladno z določili pogodbe.
Izplačila za II. c se bodo izvedla na podlagi finančnega načrta, ki se bo podrobneje opredelil v pogodbi. V kolikor upravičenec ne bo izkazal lastnega vložka v višini vsaj 50 % skupne vrednosti projekta, bo javni zavod prekinil izplačevanje sredstev oziroma zahteval vrnitev že prejetih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje.
Izplačila za II. d se bodo izvedla na podlagi predloženega računa in potrdila o plačilu.
Za sredstva pod točko II. e bo posameznim upravičencem komisija pregledala opravljena dela, in sicer v roku 14 dni po oddanem poročilu o opravljenih delih.
Posamezni upravičenec predloži po končanih delih pisni zahtevek oziroma poročilo na upravo parka. Komisija opravljene investicije oziroma dela pregleda in poda pisno mnenje o opravljenih investicijah oziroma delih. Izplačila sredstev bodo nakazana na številko transakcijskega računa vsakemu posameznemu upravičencu v roku 30 dni po izdaji pozitivnega mnenja komisije.
XIII. Namenska poraba sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena namensko za nakup opreme, materiala oziroma izvedbo del, ki jih je prijavil posamezni upravičenec. Pogodba bo vsebovala določbo, da mora prejemnik sredstev investicije dejansko, kvalitetno in skladno s kulturnovarstvenim soglasjem izvesti najkasneje do konca meseca novembra 2019.
V primerih, da podpisnik pogodbe prijavljenih investicij ne bo izvedel oziroma realiziral ali bo komisija ugotovila, da so investicije izvedene brez predhodne obvezne priglasitve na ZVKDS OE NG, slabo, nekvalitetno in v neskladju s kulturnovarstvenim soglasjem, upravičencu sredstva ne bodo nakazana.
V primeru, da poslovni načrt ne bo izveden v skladu z vlogo, bo javni zavod prekinil izplačevanje sredstev in zahteval vrnitev že prejetih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje.
XIV. Razpisna dokumentacija
Z dnem objave razpisa v Uradnem listu RS bo ta javni razpis, vloga za prijavo in vloga za predprijavo ter obrazec »Vloga za izdajo kulturnovarstvenega soglasja« na voljo na sedežu JZ PŠJ.
»Katalog arhitekturnih detajlov za izvedbo del v vaseh Betanja, Škocjan in Matavun, sofinanciranih iz dela sredstev JZ PŠJ«, bo na voljo na sedežu JZ PŠJ.
Javni razpis bo objavljen najmanj štirinajst dni na oglasni deski krajevne skupnosti Divača v Matavunu in Betanji ter na upravi parka.
Dodatne informacije oziroma pojasnila lahko zainteresirani dobijo na upravi parka Škocjanske jame pri Marku Požarju na tel. 05/70-82-110 in Darji Kranjc oziroma Poloni Kovačič na tel. 05/70-82-100.
Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija