Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

770. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2019, stran 1613.

  
Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 3. in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) ter 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) je Občinski svet Občine Tišina na 3. redni seji dne 12. 3. 2019 sprejel
S K L E P 
o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2019 
1. člen
Občina Tišina bo storitve javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture, le-to subvencionirala v letu 2019 v višini 20%.
2. člen 
Subvencioniranje se izvaja le za uporabnike – gospodinjstva oziroma druge povzročitelje komunalnih odpadkov, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti na območju Občine Tišina. Finančna sredstva za pokritje subvencije se zagotovijo v proračunu Občine Tišina.
3. člen 
Sredstva subvencije bo Občina Tišina nakazovala javnemu podjetju Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., kot regijskemu izvajalcu javne službe obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2019 dalje.
Št. 007-0029/2019-1
Tišina, dne 13. marca 2019
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat l.r.