Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

724. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad-Bukovžlak in Vrhe, stran 1539.

  
Na podlagi 119. in 268. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad-Bukovžlak in Vrhe
1. člen 
(potrditev izhodišč za spremembe in dopolnitve prostorskega akta) 
(1) Prostorsko urejanje območja Bukovžlak je opredeljeno z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad-Bukovžlak in Vrhe (proj. št. 65/87, RC Celje, TOZD Planiranje, Uradni list SRS, št. 10/89, Uradni list RS, št. 31/93, 131/03, 32/09, 39/09, 80/09, 109/10, 34/12 in 81/13; v nadaljevanju PUP). Po Prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 9/95, 25/98, 59/00, 86/01 in 79/13 – obvezna razlaga) in prostorskih sestavinah srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 25/98, 59/00, 86/01 in 79/13 – obvezna razlaga) so zemljišča, ki so predmet sprememb in dopolnitev PUP opredeljena kot stavbna zemljišča, pod pogojem sprejetja ustreznega prostorskega akta, ki bo podal pogoje gradnje.
(2) Znotraj ureditvenega območja se širita dve prostorski enoti, in sicer 37a in 39a, kjer je dopustna stanovanjska gradnja ter obrtne in druge dejavnosti. Prostorski enoti se bosta s spremembami in dopolnitvami povečali in spremenili v 37b in 39b.
(3) Opisana izhodišča so skladna ter potrjena z določili Prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 9/95, 25/98, 59/00, 86/01 in 79/13 – obvezna razlaga) in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 25/98, 59/00, 86/01 in 79/13 – obvezna razlaga).
(4) Pobudniki in investitorji sprememb in dopolnitev PUP so: Tadeja Pungartnik, Bukovžlak 92a, 3221 Teharje, Predrag Starčević, Opekarniška cesta 12b, 3000 Celje, Zvone Marić s.p., Milčinskega ulica 13, 3000 Celje in Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Predvideni širitvi območij obsegata zemljišče s parc. št. 1249/1 in 1249/4, obe k.o. Bukovžlak ter zemljišče s parc. št. 97/2 in 98, obe k.o. Teharje.
(2) Območje širitev je določeno glede na pobude investitorjev in se na podlagi rešitev in ugotovitev v okviru načrtovanja prostorske ureditve ali na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora lahko tudi spremeni oziroma razširi na druga sosednja zemljišča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne, okoljske in prometne ureditve.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi upoštevanja določil Prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 9/95, 25/98, 59/00, 86/01 in 79/13 – obvezna razlaga) in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 25/98, 59/00, 86/01 in 79/13 – obvezna razlaga) ter namer pobudnikov, skladno z veljavnimi predpisi glede postopkov in vsebine priprave prostorske dokumentacije.
4. člen
(vrsta in roki za pripravo sprememb in dopolnitev PUP) 
(1) Ker po uveljavitvi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ostanejo v veljavi prostorski ureditveni pogoji, sprejeti na podlagi ZUN, se po začetku uporabe ZUreP-2 spreminjajo po postopku, kot je s tem zakonom predpisan za pripravo OPPN, razen če zakon določa drugače, veljati pa prenehajo z dnem uveljavitve OPN, najpozneje pa 31. decembra 2021.
(2) Roki za pripravo sprememb in dopolnitev PUP in njegovih posameznih faz so naslednji:
(1) Župan sprejme sklep o začetku priprave spremembe in dopolnitve PUP, objava sklepa na spletnih straneh MOC
marec 2019
(2) Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora (NUP) o verjetnosti pomembnejših vplivov sprememb in dopolnitev PUP na okolje 
30 dni
(3) Pridobivanje odločbe MOP, ali je potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) 
21 dni
(4) Pridobivanje konkretnih smernic NUP
30 dni, hkrati s fazo (2)
(5) Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev PUP
60 dni po prejemu vseh smernic iz faze (4)
(6) Občina izvede sodelovanje z javnostjo 
tekom faze (5)
(7) Izdelava okoljskega poročila (OP), če je z odločbo potrjena izdelava CPVO
90 dni
(8) Objava osnutka sprememb in dopolnitev PUP in OP (če je z odločbo potrjena izdelava CPVO) na spletni strani občine in pridobivanje mnenj NUP na osnutek sprememb in dopolnitev PUP in mnenj NUP o ustreznosti OP 
30 dni (+30 dni, v kolikor to zahteva NUP)
(9) Pridobivanje odločbe MOP, ali je OP ustrezno (če je z odločbo potrjena izdelava CPVO)
30 dni
(10) Dopolnitev osnutka sprememb in dopolnitev PUP in OP (če je z odločbo potrjena izdelava CPVO) na podlagi mnenj iz faze (8)
30 dni
(11) Objava osnutka sprememb in dopolnitev PUP in OP (če je z odločbo potrjena izdelava CPVO) na spletni strani občine in javna razgrnitev ter javna obravnava
30 dni
(12) Občina zavzame stališča do pripomb in predlogov javnosti
15 dni
(13) Izdelava predloga sprememb in dopolnitev PUP na podlagi stališč iz faze (12)
30 dni/ po prejemu stališč
(14) Objava predloga sprememb in dopolnitev PUP in OP (če je z odločbo potrjena izdelava CPVO) na spletni strani občine in pridobivanje mnenj NUP na osnutek sprememb in dopolnitev PUP in mnenj NUP o ustreznosti OP (če ga niso podali v fazi (8)) 
30 dni (+30 dni, v kolikor to zahteva NUP)
(15) Izpeljava postopka prevlade javne koristi (samo v primeru negativnih mnenj NUP iz faze (14))
(16) Pridobivanje odločbe MOP, ali so vplivi izvedbe sprememb in dopolnitev PUP na okolju sprejemljivi (če je z odločbo potrjena izdelava CPVO)
(17) Sprejem sprememb in dopolnitev PUP (po pridobitvi vseh pozitivnih mnenj iz faze (14) in ugotovitvi MOP iz faze (16), da so vplivi izvedbe predloga akta na okolje sprejemljivi 
na redni seji MS
5. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode – območna pisarna Celje;
2. Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana;
3. Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo;
4. Elektro Celje d.d.;
5. Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o.;
6. Vodovod-Kanalizacija, javno podjetje, d.o.o.;
7. Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o.;
ter nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku CPVO.
(2) Če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.
6. člen
(načrt vključevanja javnosti) 
Mestna občina Celje bo dopolnjeni osnutek, v primeru izdelave CPVO z okoljskim poročilom, objavila na spletnih straneh MOC in javno razgrnila na krajevno običajen način za najmanj 30 dni, z možnostjo podajanja pripomb in predlogov na razgrnjeno gradivo.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 
Pripravo sprememb in dopolnitev PUP financirajo pobudniki oziroma investitorji, ki v ta namen sklenejo pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Celje in investitorjem.
8. člen 
(končna določba) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-4/2019
Celje, dne 6. marca 2019
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.