Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

725. Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2019, stran 1541.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10 in 62/16) je Občinski svet Občine Črenšovci na 4. redni seji dne 7. 3. 2019 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Črenšovci za leto 2019 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Črenšovci za leto 2019 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCO PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v €
Skupina/Podskupina kontov
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
3,124.557,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
2,741.153,00
70 
DAVČNI PRIHODKI 
2,447.103,00
700 Davki na dohodek in dobiček 
2,300.694,00
703 Davki na premoženje 
133.009,00
704 Domači davki na blago in storitve 
13.400,00
706 Drugi davki 
/
71 
NEDAVČNI PRIHODKI 
294.050,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
131.000,00
711 Takse in pristojbine 
4.500,00
712 Denarne kazni 
4.050,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
/
714 Drugi nedavčni prihodki 
154.500,00
72 
KAPITALSKI PRIHODKI 
49.500,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
47.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
2.500,00
73 
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 
TRANSFERNI PRIHODKI 
333.904,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
140.516,00
741 Prejeta sredstva državnega proračuna iz proračuna EU
193.388,00
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
3,442.869,61
40 
TEKOČI ODHODKI 
1,101.248,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
221.164,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
37.735,00
402 Izdatki za blago in storitve 
783.732,00
403 Plačila domačih obresti 
3.000,00
409 Rezerve 
55.617,00 
41 
TEKOČI TRANSFERI 
1,342.603,00
410 Subvencije 
73.500,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
860.228,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
61.483,00
413 Drugi tekoči domači transferi 
347.392,00
414 Tekoči transferi v tujino 
/
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI 
906.518,61
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
906.518,61
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
92.500,00
430 Investicijski transferi 
92.500,00
III. 
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–318.312,61
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah jav. prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
69.054,00
50 
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
69.054,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
55 
ODPLAČILA DOLGA
52.470,00
550 Odplačila domačega dolga
52.470,00
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–301.728,61
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)
16.584,00
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)–IX=-III
318.312,61
XII. 
Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 2018 
301.728,61
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunski postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črenšovci.
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Uporabniki proračuna morajo svoje naloge izvrševati v mejah sredstev, ki so jim dodeljena s proračunom.
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter storitve se morajo oddati izvajalcem v skladu z določili Zakona o javnih naročilih. Sredstva občinskega proračuna se med letom uporabnikom dodeljuje enakomerno, če ni v zakonu, v pogodbi ali s posebnim aktom občinskega sveta določeno drugače.
Odredbodajalec sredstev vseh delov proračuna za vse dejavnosti je županja. Za izvrševanje proračuna Občine Črenšovci je odgovorna županja.
Županja je pooblaščena, da odloča o:
– uporabi tekoče proračunske rezervacije za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev in o tem obvešča občinski svet,
– prenosih sredstev med različnimi postavkami v okviru glavnega programa, na podlagi odredbe iz objektivnih razlogov, ki so usklajeni s porabniki,
– uporabi sredstev rezerv za premostitev likvidnostnih problemov proračuna,
– uporabi sredstev rezerv za namene iz 12. člena Zakona o financiranju občin,
– kratkoročnem zadolževanju za sofinanciranje investicij iz proračuna EU, vendar le do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev oziroma najkasneje do konca proračunskega leta,
– o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti.
Vsi prihodki, ki jih občinska uprava doseže s svojo dejavnostjo in prihodki od prodaje ter najema občinskega premoženja so prihodek občinskega proračuna.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01),
2. okoljska dajatev za odvajanje komunalne odpadne vode,
3. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
4. prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo,
5. prihodki od komunalnega prispevka,
6. prihodki od turistične takse
7. koncesijske dajatve.
Namenski prejemki, ki v tekočem letu ne bodo porabljeni, se bodo prenesli v naslednje leto, za namene, za katere so opredeljeni.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča županja.
Županja s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju 2019 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2019 in njegovi realizaciji. Skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance, županja polletno poročilo posreduje občinskemu svetu do 31. 7. 2019, predlog zaključnega računa proračuna pa do 15. 4. 2020.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, letno ne sme presegati 100 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 75 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Županja lahko na predlog proračunskega uporabnika spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov ter po potrebi med letom odpre tudi nove projekte. Spremembo posameznega projekta in vključitev novega projekta, ki presega 100.000 € mora predhodno potrditi občinski svet. Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti usklajen z veljavnim proračunom.
8. člen 
(odpiranje novih proračunskih postavk) 
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nova postavka ali nov konto, če pri načrtovanju proračuna teh izdatkov ni bilo mogoče predvideti, a je odprtje nove postavke potrebno zaradi realizacije projektov, financiranih s strani sredstev EU, zaradi izvršitve sodb sodišča ali zaradi drugih utemeljenih razlogov. Novo postavko se lahko odpre le v primeru, če se sredstva na tej postavki lahko zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev iz drugih postavk. Županja s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o novo odprtih proračunskih postavkah.
9. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt uporabnika. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije na predlog uslužbenca, pristojnega za finance odloča županja, o čemer polletno poroča občinskemu svetu. Splošna proračunska rezervacija se v letu 2019 oblikuje v višini, kot je določeno s proračunom.
10. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski skladi so:
– proračunska rezerva
– proračunski sklad – Občina Puconci
V sredstva proračunske rezerve se namenja del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. V letu 2019 se v ta namen izloči 15.700 €.
Na predlog uslužbenca, pristojnega za finance, odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF županja in o tem obvešča občinski svet.
11. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko županja v letu 2019 odpiše v celoti ali delno dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ na posameznega dolžnika do višine 250,00 €. Prav tako lahko županja odpiše dolg dolžniku, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
12. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se Občina Črenšovci v letu 2019 dolgoročno zadolži za sofinanciranje projektov po 21. in 23. členu ZFO-1 največ do 72.000 €.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanja proračuna ne more uravnovesiti se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine oziroma se lahko občina v skladu z zakonom likvidnostno zadolži.
13. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je, v letu 2019 ne bo izdajala poroštev.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Črenšovci ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2019 dolgoročno ne smejo zadolževati in ne smejo izdajati poroštev.
14. člen 
(začasno financiranje v letu 2020) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Črenšovci v letu 2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-04/2019-35
Črenšovci, dne 7. marca 2019
Županja 
Občine Črenšovci 
Vera Markoja l.r.