Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

Št. 1/2019-3-FB Ob-1701/19, Stran 571
Na podlagi 10.–17. člena Statuta Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: inštitut), objavljamo javni razpis za opravljanje funkcije
direktorja 
(moška slovnična oblika velja za vse spole) 
Za direktorja inštituta je lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki poleg splošnih zakonskih pogojev za sklenitev delovnega razmerja, izpolnjuje še naslednje posebne pogoje:
1. Ima doktorat znanosti.
2. Ima najmanj znanstveno-raziskovalni naziv znanstveni sodelavec, v katerega ga je izvolil znanstveni svet inštituta oziroma ima najmanj pedagoški naziv docent, ki si ga je pridobil na Univerzi v Ljubljani.
3. Ima najmanj pet let raziskovalnih izkušenj na področju kriminologije. Delovne izkušnje se štejejo od datuma pridobitve doktorata.
4. Aktivno obvlada slovenski in angleški jezik.
5. Ima organizacijske sposobnosti in vodstvene izkušnje na področju raziskovalne dejavnosti.
6. Je ob vložitvi prijave na javni razpis za direktorja na inštitutu zaposlen kot raziskovalec v rednem delovnem razmerju za nedoločen ali določen čas s polnim ali s krajšim delovnim časom najmanj 25 ur na teden. Kandidat, ki ni zaposlen na inštitutu, mora prijavi priložiti pisno izjavo, da bo z dnem nastopa funkcije direktorja z inštitutom sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas trajanja mandata direktorja za opravljanje raziskovalnega dela s tedensko delovno obveznostjo najmanj 25 ur.
7. Ob prijavi predloži program dela in razvoja inštituta za prihodnje mandatno obdobje.
8. Do dneva prijave na javni razpis ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.
9. Do dneva prijave na javni razpis ni bil v Republiki Sloveniji predčasno iz krivdnih razlogov razrešen funkcije direktorja javnega zavoda.
Direktor opravlja funkcijo organa upravljanja in strokovnega vodje inštituta. Za direktorja je lahko imenovan samo raziskovalec, ki ima z inštitutom sklenjeno redno delovno razmerje za nedoločen ali določen čas z delovnim časom najmanj 25 ur na teden. Plača raziskovalca, ki je imenovan za direktorja, je sestavljena iz plače za opravljanje raziskovalnega dela po delovni pogodbi in položajnega (funkcijskega) dodatka za opravljanje funkcije direktorja v višini 17,0 % vrednosti 58. plačnega razreda mesečno. Direktorja imenuje in razrešuje Upravni odbor inštituta v soglasju z ustanoviteljico Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani. Mandat direktorja traja pet let in začne teči z datumom, ki ga določi Upravni odbor v aktu o imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in program dela in razvoja inštituta v prihodnjem mandatnem obdobju morajo kandidati poslati na Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana, v 15 dneh po objavi javnega razpisa s priporočeno pošto v zaprti ovojnici, z obveznim pripisom na prvi strani ovojnice: »Za razpisno komisijo za imenovanje direktorja«.
Kandidati bodo obveščeni o imenovanju direktorja v roku 7 dni od datuma soglasja ustanoviteljice k imenovanju direktorja.
Izbrani kandidat bo nastopil funkcijo direktorja 1. 11. 2019.
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani