Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

Št. 344-02/2019-2 Ob-1668/19, Stran 538
Občina Komen na podlagi 5. člena Odloka o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 108/12) objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali v Občini Komen 
1) Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali za območje Občine Komen. V okviru javne službe se: 1) obravnava prijave zapuščenih živali, 2) zagotavlja potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim, 3) poskrbi za ulov, prevoz, oskrbo in namestitev zapuščenih živali v zavetišču, 4) skrbi za iskanje skrbnikov zapuščenih živali, 5) ažurno vodi register psov in mačk, v kolikor bo vzpostavljen, 6) izvaja druge naloge, ki so določene s pogodbo o izvajanju koncesije, Zakonom o zaščiti živali in drugimi področnimi predpisi.
2) Čas opravljanja javne službe: koncesija za opravljanje javne službe se podeljuje za obdobje treh let od vključno datuma podpisa pogodbe dalje.
3) Pogoji prijavitelja za opravljanje javne službe
Na javni razpis se prijavi imetnik zavetišča, ki mora za podelitev koncesije za izvajanje javne službe izpolnjevati naslednje pogoje:
– biti mora registriran za opravljanje dejavnosti zavetišča;
– izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo zakon ter pravilnik;
– zavetišče mora biti urejeno skladno z zakonom in pravilnikom;
– imetnik zavetišča mora imeti veljavno odločbo Veterinarske uprave RS, s katero je ugotovljeno, da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za začetek delovanja zavetišča;
– na 800 registriranih psov v občini mora imeti zagotovljeno eno mesto v zavetišču;
– zagotoviti mora vsaj enega oskrbnika na 20 namestitvenih mest za pse. Oskrbniki morajo biti usposobljeni za delo z živalmi ter za dajanje nujne prve pomoči živalim;
– vodja zavetišča mora imeti vsaj srednjo izobrazbo veterinarske smeri ali srednjo izobrazbo druge smeri in z delom pridobljene izkušnje z živalmi;
– imetnik zavetišča ne more biti in v njem ne more delati oseba, obsojena storitve kaznivega dejanja mučenja živali, razen če gre za izrečen vzgojni ukrep opravljanja dela v korist lokalne skupnosti;
– zagotoviti mora stalno prisotnost ali pripravljenost veterinarja oziroma veterinarske službe;
– imeti mora sklenjeno pogodbo z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanja storitev zdravstvenega varstva živali ali podeljeno koncesijo za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali;
– imeti mora skladno s pravilnikom urejeno vozilo za prevoz živali;
– imeti mora stalen in neposreden vpogled v register psov, in sicer v tiste podatke, ki so potrebni za iskanje skrbnika psa po identifikacijski številki ali opisu živali ter za preverjanje lastništva živali;
– imeti mora interni akt o veterinarsko-sanitarnem redu zavetišča;
– imeti mora poravnane davke in prispevke;
– ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
– imeti mora izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet javne službe.
4) Merila za izbor koncesionarja
Izmed prijavljenih kandidatov, ki bodo izpolnjevali pogoje iz prejšnjega poglavja tega razpisa, se izbere koncesionar ob upoštevanju naslednjih meril:
– izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali;
– strokovne in organizacijske sposobnosti prijavitelja (strokovna usposobljenost vodje zavetišča in oskrbnikov, ustrezno število oskrbnikov in število vozil za prevoz živali, število bivalnih prostorov za pse in namestitvenih mest …);
– dosedanje izkušnje prijavitelja pri delu z živalmi in
– cena.
Podrobnejša merila so določena v razpisni dokumentaciji.
5) Pogoji opravljanja javne službe:
– izvajanje javne službe skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo zaščito živali;
– nepretrgano izvajanje javne službe koncesionarja;
– koncesionar je dolžan v okviru javne službe izjemoma opravljati dodatna dela oziroma naloge, ki s koncesijsko pogodbo niso predvidena, če je zagotovitev takšnih del ali nalog nujno potrebna za izvajanje javne službe;
– koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za dejavnost, ki je predmet javne službe, ločeno od računovodstva za svojo morebitno drugo dejavnost;
– koncesionar mora skladno z veljavnimi predpisi, skrbno, natančno in ažurno voditi predpisane evidence in jih je dolžan dati kadarkoli na vpogled koncedentu;
– koncesionar mora pristojnemu organu občine o izvajanju javne službe predložiti letno poročilo, kadarkoli na zahtevo pristojnega organa pa tudi vmesna poročila;
– koncesionar je neposredno odgovoren za kakršnokoli škodo, ki so jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročili fizičnim in pravnim osebam pri njem zaposleni ali njegovi podizvajalci. Odgovornost koncesionarja je podana tudi v primeru stavke pri njem zaposlenih ljudi;
– koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči zaradi napak pri izvajanju javne službe in tudi za škodo, nastalo zaradi višje sile;
– koncesionar ne sme prenesti koncesije na drugo pravno ali fizično osebo, lahko pa za posamezne storitve v okviru izvajanja javne službe sklepa pogodbe s podizvajalci, ki jih izbere skladno s predpisi, ki urejajo javna naročila in ki navedene storitve izvajajo v njegovem imenu in za njegov račun;
– uradne ure v zavetišču morajo biti najmanj štiri ure vsak delovni dan, poleg tega mora biti organizirana stalna 24-urna pripravljenost oziroma dežurstvo za sprejem živali v nujnih primerih. Dežurstvo ima koncesionar lahko organizirano samostojno ali v sodelovanju z veterinarsko organizacijo, Centrom za obveščanje ali policijo, ki mora imeti telefonsko številko dežurnega v zavetišču;
– koncesionar mora iskati skrbnike živali tudi preko sredstev javnega obveščanja, ki so pripravljena tovrstna obvestila objavljati brezplačno.
6) Način financiranja javne službe
Javna služba, ki jo izvaja koncesionar, se financira iz:
– proračuna koncedenta;
– proračuna RS, če gre za društvo, ki deluje v javnem interesu;
– plačila stroškov v zvezi z zapuščenimi živalmi;
– drugih virov.
7) Prijava na razpis
Prijavitelj se prijavi na razpis tako, da posreduje Občin Komen popolno prijavo, in sicer:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 1 razpisne dokumentacije (Prijava);
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 2 razpisne dokumentacije (Izjava 1);
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 3 razpisne dokumentacije (Izjava 2);
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 4 razpisne dokumentacije (Izjava 3);
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 5 razpisne dokumentacije (Izvedbeni program zavetišča za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali);
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 6 razpisne dokumentacije (Ponudba za celotno oskrbo zapuščenih živali);
– fotokopijo odločbe Veterinarske uprave RS, s katero je ugotovljeno, da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za začetek delovanja zavetišča;
– fotokopijo pogodbe, sklenjene z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali (oziroma fotokopije odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali, v kolikor je imetniku zavetišča bila podeljena koncesija);
– fotokopijo cenika storitev zdravstvenega varstva živali;
– fotokopija prometnega dovoljenja vozila za prevoz živali;
– fotokopija internega akta o veterinarskem – sanitarnem redu zavetišča;
– potrdilo pristojnega organa, da ima imetnik zavetišča poravnane davke in prispevke;
– fotokopijo sklenjenega zavarovanja proti odgovornosti za škodo, ki jo prijavitelj lahko povzroči tretji osebi oziroma občini zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapuščenih živali.
Občina lahko zaradi pojasnitve ali preveritve v prijavi navedenih podatkov od prijavitelja zahteva vpogled v izvirne listine in zahteva dostavo tudi druge dokumentacije, ki ni izrecno zahtevana v tem razpisu.
8) Rok za oddajo prijav
Rok za oddajo prijav je 21 dni od objave tega javnega razpisa v Uradnem listu RS in prične teči naslednji dan po objavi.
Kot pravočasne se štejejo prijave, ki jih prijavitelj osebno ali priporočeno po pošti dostavi na Občino Komen, Komen 86, 6223 Komen. Kuverta s prijavo mora imeti na levem predelu prednje strani napis »Ne odpiraj – prijava na javni razpis zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali« in na zadnji strani ime in priimek ali naziv ter naslov prijavitelja. Prijave, ki ne bodo tako označene, se ne bo obravnavalo in bodo vrnjene pošiljatelju.
9) Način in rok za izbor koncesionarja: izbran bo prijavitelj, ki bo po postavljenih merilih najprimernejši. Ta bo prejel odločbo o izboru s povabilom k podpisu koncesijske pogodbe, ki bo izdana v roku 10 dni od zaključka javnega razpisa. Občina Komen si pridružuje pravico, da v razpisnem postopku ne izbere koncesionarja ali pa da izvede izbor koncesionarja s pogajanji.
10) Dodatne informacije
Obrazec za prijavo na javni razpis je dostopen od dneva objave razpisa v sprejemni pisarni Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen, dosegljiv je tudi preko spletne strani Občine Komen www.komen.si (rubrika Razpisi).
Dodatne informacije dobite na tel. 05/731-04-50, e-pošta: obcina@komen.si.
Občina Komen