Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

785. Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2019, stran 1623.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 15. in 97. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 07/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža na 3. seji dne 14. 3. 2019 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2019 
1. člen 
(vsebina odloka) 
V Odloku o rebalansu proračunu Občine Straža za leto 2019 (Uradni list RS, št. 65/18) se spremeni:
»2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto
Rebalans proračuna za leto 2019
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
5.647.379
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.492.379
70 
DAVČNI PRIHODKI
2.675.433
700 Davki na dohodek in dobiček
2.119.173
703 Davki na premoženje
513.660
704 Domači davki na blago in storitve
42.600
71 
NEDAVČNI PRIHODKI 
816.946
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
372.405
711 Takse in pristojbine
5.831
712 Globe in druge denarne kazni
18.200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
36.250
714 Drugi nedavčni prihodki
384.260
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
530.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredm. dolgor. sredstev
530.000
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
1.625.000
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
625.000
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
1.000.000
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.256.365
40 
TEKOČI ODHODKI
1.142.076
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
367.929
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
59.823
402 Izdatki za blago in storitve
696.524
403 Plačila domačih obresti
10.800
409 Rezerve
7.000
41 
TEKOČI TRANSFERI
1.330.035
410 Subvencije
179.180
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
696.300
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
160.134
413 Drugi tekoči domači transferi
294.421
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.709.454
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.709.454
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
74.800
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
59.800
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
15.000
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
–608.986
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
809.388
50 
ZADOLŽEVANJE
809.388
500 Domače zadolževanje
809.388
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
80.000
55 
ODPLAČILA DOLGA
80.000
550 Odplačila domačega dolga
80.000
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
120.000
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
729.388
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
608.986
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
–120.402
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Straža.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF. Občina bo v letu 2019 vplačevala v en sklad, in sicer:
Sklad za štipendiranje v višini 5.000 EUR.
Obvezna proračunska rezerva že dosega 1,5 % realizacije prihodkov proračuna preteklega leta. Zato se v letu 2019 ne oblikuje.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave, odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 50 % oblikovanih in razpoložljivih sredstev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
8.a člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu izkazuje kot posebna proračunska postavka.
Splošna proračunska rezervacija se v letu 2019 oblikuje v višini 10.000 EUR.
12. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Občina se v letu 2019 lahko dodatno dolgoročno zadolži v višini 809.388 EUR.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnega zavoda katerega ustanoviteljica je Občina Straža, v letu 2019 ne sme preseči skupne višine glavnic 100.000,00 EUR.«
2. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-1/2019
Straža, dne 14. marca 2019
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc l.r.