Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

0113/2019 Ob-1710/19, Stran 572
Nadzorni svet Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada je na svoji 51. redni seji dne 6. 3. 2019 sprejel
spremembe in dopolnitve 
programa sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2017 do 2020,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 59/17 z dne 27. 10. 2017, tako da se ta spremeni, in sicer:
Besedilo 5. točke v poglavju II.II. Posojilni pogoji se v prvem odstavku spremeni in se sedaj glasi:
»Zavarovanje posojila je obvezno in je lahko izvedeno glede na upravičenega prosilca z enim od naslednjih vrst ali kombinacijo zavarovanj (največ dveh), in sicer z:
a) bančno garancijo,
b) zavarovanjem pri zavarovalnici,
c) poroštvom in menico občine, h katerima izda soglasje Ministrstvo za finance, v primerih kadar tako zahteva/določa zakonodaja,
d) menicami v primeru, če je posojilojemalec občina, javni nepremičninski sklad ali javni zavod,
e) zastavo ustrezne in še neobremenjene nepremičnine*,
f) zastavo zasedenih stanovanj v lasti posojilojemalca, v primeru, če je posojilojemalec občina ali javni nepremičninski sklad,
g) odstopom terjatve v zavarovanje in zastavno pravico na terjatvi, če je upravičenec javni zavod in SSRS oceni, da je tako zavarovanje ustrezno.
* ustrezna nepremičnina: Kot ustrezna nepremičnina (zemljišče in/ali objekti) se smatra tista nepremičnina v lasti prosilca, s katero se lahko prosto razpolaga in nima zakonskih omejitev rabe, zaščitnih ukrepov ali omejitev upravljanja in prenosa lastninske pravice, oziroma omejitev v zvezi z izvajanjem pravnega prometa.«
Besedilo 2. točke v poglavju III.I. Pogoji soinvestiranja v Preglednici se spremeni in se sedaj glasi:
»2. Primerna vrednost GOI del s pripadajočimi parkirnimi mesti, določena s strani SSRS
Primerna vrednost GOI del prijavljene investicije (brez DDV) 
(GOI objekt ** in GOI parkirno mesto ***) 
energijski kazalnik od 25 do 35 KW/hm2a – razred B2
vrednost je enotna za celotno področje Republike Slovenije
Objekt **
praviloma do največ 1.155 v €/m² stanovanjske površine*
parkirna mesta (p.m.)***
praviloma do največ 7.700 v €/p.m.
Pomen in obrazložitev izrazov tabeli:
* Za izračun stanovanjske površine po tem programu se uporablja standard SIST ISO 9836: 2011 kazalnik 5.1.7. Uporabna površina.
Za stanovanjsko površino se šteje uporabna popravljena neto tlorisna površina stanovanj, ki se izračuna tako, da se površine prostorov za pripravo in uživanje hrane, osebno higieno, bivanje in spanje ter predprostora (hodnik, veža) pomnožijo z redukcijskim faktorjem 1,0. V primeru mansard se površina teh prostorov do višine prostora 1.6 m ne upošteva oziroma pomnoži s faktorjem redukcije 0.
Za pomožne prostore, ki so sestavni del posameznega stanovanja, se površine prostorov pomnožijo z naslednjimi faktorji redukcije (f):
– f = 0,75 za ložo in za shrambo izven stanovanja,
– f = 0,50 za pokriti balkon in drvarnico v zidanem objektu,
– f = 0,25 za odkriti balkon ali teraso,
– f = 0,10 za atrij.
** GOI objekt – obsega: pripravljalna, rušitvena, gradbena, obrtniška, instalacijska in zaključna dela na gradbišču z zunanjo ureditvijo objekta (parkirne površine, površine za pešce in kolesarje, zelenice), vključno s komunalno in prometno infrastrukturo ter za priključitev na lokalno oziroma javno infrastrukturo.
*** Parkirno mesto:
– Za parkirno mesto se šteje parkirno mesto znotraj objekta (garaža, kletna etaža objekta, za to namenjeni posebni objekti), v skladu z 9. členom Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 1/11 in 61/17 – GZ).
– Velikost parkirnega mesta namenjenega invalidom je večja in v skladu s standardom SIST ISO/TR 9527:2002.
– Za parkirno mesto ne šteje parkirna naprava, ki omogoča sočasno parkiranje dveh vozil na enem parkirnem mestu.
– Parkirna mesta na nivoju terena (zunanja ureditev) so upoštevana v okviru obračunske vrednosti GOI objekt**.
– Število parkirnih mest za oskrbovano stanovanje se določa v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje (Uradni list RS, št. 110/04, 81/09 in 17/11).
– V primeru, da so v projektu predvidena parkirna mesta v okviru zunanje ureditve in/ali v objektu, imajo pri izračunu sofinanciranja projekta prednost parkirna mesta na nivoju terena (pri strokovni presoji projekta se obravnavajo prednostno).«
Besedilo programa se dopolni tako, da se doda VI. poglavje, ki se glasi:
»VI. Prehodna določba
Spremembe in dopolnitve Programa, sprejete dne 6. 3. 2019, začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Za vloge prosilcev, ki še niso bile obravnavane na seji Nadzornega sveta SSRS, veljajo nove primerne vrednosti GOI del, razvidne iz Preglednice 2. točke v poglavju III.I. Pogoji soinvestiranja.«
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad