Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

787. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Straža, stran 1625.

  
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) ter v skladu s 100.b členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) je Občinski svet Občine Straža na 3. redni seji dne 14. 3. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Straža 
1. člen 
V Pravilniku o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Straža (Uradni list RS, št. 71/07, 38/10 in 62/15) se spremeni prvi odstavek 1. člena, tako da se glasi:
»Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakonodaje na področju plačnega sistema v javnem sektorju.«
2. člen 
Četrti odstavek 2. člena se spremeni, tako da se glasi:
»V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.«
3. člen 
V petem odstavku 5. člena se za besedo »korespondenčna« doda vejica, beseda »in« se črta, za besedo »slavnostno« pa se doda besedilo »in žalno«.
4. člen 
V prvem odstavku 9. člena se črta besedilo »udeležba na seji občinskega sveta« in »28,00 EUR«.
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-2/2019-3
Straža, dne 14. marca 2019
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc l.r.