Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

729. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stimulaciji študentov Občine Črenšovci, stran 1548.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10 in 62/16) je Občinski svet Občine Črenšovci na 4. redni seji dne 7. 3. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stimulaciji študentov Občine Črenšovci 
1. člen
Črta se drugi odstavek 1. člena.
2. člen 
Spremeni se besedilo 7. člena, ki na novo glasi:
»Višina stimulacije se razlikuje glede na stopnjo študija:
– višješolski strokovni program,
– visokošolski strokovni programi 1. bolonjska stopnja (VS), visokošolski univerzitetni program 1. bolonjske stopnje (UN),
– magistrski študijski program 2. bolonjske stopnje, enoviti magistrski študijski program.«
3. člen 
Spremeni se 8. člen in na novo glasi:
»Stimulacija ob diplomi študijskega programa je enaka petkratni vrednosti zneska ob vpisu v višji letnik glede na stopnjo študija.
Stimulacija ob magisteriju znanosti je enaka osemkratni vrednosti zneska za najvišjo stopnjo študija.
Stimulacija ob doktoratu znanosti je enaka dvajsetkratni vrednosti zneska za najvišjo stopnjo študija.
Študentu, ki v diplomski nalogi, magisteriju znanosti ali doktoratu znanosti obravnava tematiko vezano na področje občine in se o tematiki predhodno dogovori z županom občine, se stimulacija lahko poveča za 50 % stimulacije ob diplomi, magisteriju znanosti ali doktoratu znanosti. O tem odloči župan. V tem primeru se en izvod diplomske, magistrske ali doktorske naloge izroči v arhiv Občine Črenšovci.«
4. člen 
Črta se prva alineja 11. člena.
5. člen 
Črta se 13. člen pravilnika.
6. člen 
Spremeni se besedilo 14. člena in na novo glasi:
»Višina stimulacije za vpis v višji letnik znaša (v neto znesku):
– za višješolski strokovni program: 110,00 UER.
– visokošolski strokovni programi 1. bolonjska stopnja (VS) in visokošolski univerzitetni program 1. bolonjske stopnje (UN): 125,00 EUR.
– magistrski študijski program 2. bolonjske stopnje in enoviti magistrski študijski program: 140,00 EUR.«
7. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se pri razpisu v letu 2019 in dalje.
Št. 0320-04/2019-37
Črenšovci, dne 7. marca 2019
Županja 
Občine Črenšovci 
Vera Markoja l.r.