Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

731. Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2019, stran 1550.

  
Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.); 28., 29. in 30. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1819 in 13/18); ob upoštevanju Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H in 83/18) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 5/18) (UPB1) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 3. redni seji dne 14. 3. 2019 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2019 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se določajo v letu 2019 za Občino Dobrepolje struktura in višina proračuna, postopki izvrševanja ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
Skupina/Podskupina kontov
v EUR Proračun 2019
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.192.390
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.268.698
70
DAVČNI PRIHODKI
2.781.898
700
Davki na dohodek in dobiček
2.456.928
703
Davki na premoženje
231.960
704
Domači davki na blago in storitve
93.010
71
NEDAVČNI PRIHODKI
486.800
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
271.800
711
Takse in pristojbine
10.000
712
Globe in denarne kazni
11.000
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
40.000
714
Drugi nedavčni prihodki
154.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI
132.183
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
114.000
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
18.183
73
PREJETE DONACIJE
100
730
Prejete donacije iz domačih virov
100
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.786.409
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.314.856
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
471.553
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.805.601
40
TEKOČI ODHODKI
1.189.534
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
232.010
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
40.885
402
Izdatki za blago in storitve
784.592
403
Plačila domačih obresti
24.000
409
Rezerve
108.047
41
TEKOČI TRANSFERI
1.553.558
410
Subvencije
111.500
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
999.450
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
145.699
413
Drugi tekoči domači transferi
296.909
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.958.576
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.958.576
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
103.933
430
Investicijski transferi
0
431
Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki
69.870
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
34.063
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–2.613.211
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750
Prejeta vračila danih posojil – od posameznikov
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSO. IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE 
1.606.777
50
ZADOLŽEVANJE
1.606.777
500
Domače zadolževanje
1.606.777
VIII. ODPLAČILA DOLGA
119.600
55
ODPLAČILA DOLGA
119.600
550
Odplačila domačega dolga
119.600
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.126.034
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.487.177
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
2.613.211
XII. PRENOS SREDSTEV NA RAČUNIH
1.126.034
Posebni del proračuna sestavlja finančni načrt neposrednega uporabnika, ki je razdeljen na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Program je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov, sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dobrepolje.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta (PPK4).
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Poleg prejemkov iz 43. člena ZJF so namenski prejemki tudi:
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se uporabi za določene investicije s področja odvajanja odpadnih voda,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se uporabi za določene investicije s področja odlaganja odpadkov,
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom,
– prihodki od podeljenih koncesij na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1),
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
– donacije,
– prihodki iz naslova turistične takse po 20. členu Zakona o spodbujanju razvoja turizma,
– koncesijske dajatve od iger na srečo po 74. členu Zakona o igrah na srečo se nameni za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja.
Neporabljeni namenski prejemki se prenesejo v proračun tekočega leta, razen prihodkov iz naslova lastne dejavnosti neposrednih proračunskih uporabnikov.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Razporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni dovoljeno.
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnajo s sredstvi drugih postavk posameznega področja proračuna.
Neposredni uporabnik lahko v svojem finančnem načrtu samostojno in brez omejitev prerazporeja pravice porabe v okviru istega podprograma.
Neposredni uporabnik lahko v svojem finančnem načrtu prerazporeja pravice porabe med podprogrami v okviru glavnega programa, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 10 odstotkov podprograma tega neposrednega uporabnika, in med glavnimi programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 5 odstotkov glavnega programa tega neposrednega uporabnika v sprejetem proračunu.
Župan odloča tudi o odprtju novega štirimestnega konta v okviru proračunske postavke, če je to potrebno za izvedbo pravilne knjigovodske evidence. Šestmestne podkonte pa določa računovodska služba glede na vsebino poslovnega dogodka in predpisanega kontnega načrta.
Prerazporeditev pravice porabe iz četrtega odstavka tega člena in odprtje novega konta iz petega odstavka tega člena, župan odobri s pisnim sklepom iz katerega je razvidno, na kateri proračunski postavki in kontu se pravica porabe povečuje in na katerih se zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen, oziroma na kateri proračunski postavki se odpira nov konto.
Župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu o izvedenih prerazporeditvah. Prvič poroča v okviru poročila o izvrševanju proračuna za prvo polletje, drugič pa v okviru zaključnega računa, ko občinskemu svetu poroča o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.
Med letom prispela proračunska sredstva za določen namen, se lahko porabijo za namen, za katerega so bila prejeta.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2020 do višine 80 % navedenih pravic porabe,
– v ostalih prihodnjih letih pa 10 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30 % obsega pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi in zakupnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na prejemnika in za prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih proračunskih uporabnikov.
Prevzete obveznosti se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno leto.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski sklad je proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.
Proračunska rezerva se oblikuje v višini 4.200 EUR.
Na predlog občinske uprave o uporabi sredstev proračunske rezerve občine za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah do višine 7.000 EUR za posamezen namen, odloča župan in o uporabi sredstev s pisnim poročilom obvesti občinski svet.
9. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov ne razporedi vnaprej, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se dodeljujejo:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo na ravni občine in
– za naloge, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ki jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Porabljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije občinskega proračuna odloča župan.
10. člen 
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu občinskega proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
Uporabniki so dolžni občinski upravi predložiti finančne načrte za naslednje proračunsko obdobje do 30. septembra tekočega leta in poročilo o porabi proračunskih sredstev za preteklo leto do 1. marca.
11. člen 
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje.
Poraba sredstev za opravljanje nalog na posameznih področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo, izstavljenega računa, zahtevka oziroma sklepa župana.
Proračunski uporabniki morajo za nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna dela, druge storitve in subvencije skleniti pogodbo z izvajalcem oziroma uporabnikom storitve v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino s katero se izkazuje obveznost za izplačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo vsako izplačilo preveriti in pisno potrditi delavci občinske uprave – skrbniki proračunskih postavk, ki so zadolženi za posamezna področja izvrševanja proračuna. Skrbnike proračunskih postavk s sklepom določi župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE 
12. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 100 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
13. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina lahko za leto 2019 zadolži do višine 1.606.777 EUR, in sicer:
– 1.500.000 EUR zadolžitev pri poslovni banki za investicijo Športna dvorana pod proračunsko postavko 0418071 in
– 106.777 EUR zadolžitev pri državnem proračunu – povratna sredstva za investicijo ČN Bruhanja vas, voden pod proračunsko postavko 0415011.
V proračunu za leto 2019 so predvidena tudi sredstva za odplačilo najetega kredita, in sicer
– pri državnem proračunu (povratna sredstva), ki jih je Občina Dobrepolje na podlagi Pogodbe št. C2130-16G300371 prejela od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za projekt voden pod proračunsko postavko 0416039 ter
– pri poslovni banki v skladu s Kreditno pogodbo št. 07-04371/17 za projekt voden pod proračunsko postavko 0419027.
14. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter izdanih poroštev občine) 
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Dobrepolje, v letu 2019 ne sme preseči skupne višine glavnic do največ 8 % realiziranih prihodkov v letu 2018. O dajanju soglasij k zadolževanju javnih podjetij in javnih zavodov odloča župan.
Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
(začasno financiranje 2019) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Dobrepolje v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
16. člen 
(objava in uveljavitev odloka) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-0002/2019
Videm, dne 14. marca 2019
Župan 
Občine Dobrepolje 
Igor Ahačevčič l.r.