Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

Št. 900-1/2018-12 Ob-1688/19, Stran 570
Svet zavoda VIZ OŠ Rogatec, Ptujska cesta 30, 3252 Rogatec, na podlagi sklepa Sveta zavoda, ki je bil sprejet na 9. seji Sveta zavoda, dne 15. 3. 2019, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr. 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-1-269/12-24 in 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predviden začetek dela bo dne 18. 9. 2019.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja za določen čas.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu, pridobljenem nazivu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, kratek življenjepis) vključno z izpisom dejstev iz kazenske evidence (potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda VIZ Osnovna šola Rogatec, Ptujska cesta 30, 3252 Rogatec, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico – Ne odpiraj«.
Kandidat/ka mora k prijavi obvezno priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje.
Vse kopije dokazil o izpolnjevanju pogojev morajo biti overovljene.
Nepopolne in nepravočasno oddane vloge bodo izločene iz postopka in zavržene.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o izbiri in imenovanju prejeli/e v zakonitem roku.
Svet zavoda VIZ OŠ Rogatec