Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

708. Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji, stran 1518.

  
Na podlagi drugega odstavka 30. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 – ZPIZ-2, 39/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 111/13 – ZMEPIZ-1, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 95/14 – ZUPPJS15, 97/14 – ZMEPIZ-1A, 31/15 – ZISDU-3, 90/15 – ZIUPTD, 90/15 – ZUPPJS16, 96/15 – ZIPRS1617, 102/15, 80/16 – ZIPRS1718, 88/16 – ZUPPJS17, 23/17, 40/17, 65/17 in 71/17 – ZIPRS1819) minister za finance objavlja
P O V P R E Č N O  L E T N O  S T O P N J O 
davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji 
Povprečna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji, znaša za leto 2018 35,02 %.
Št. 007-17/2019
Ljubljana, dne 15. marca 2019
EVA 2019-1611-0009
Dr. Andrej Bertoncelj l.r.
minister 
za finance