Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

710. Sklep o uporabi Smernic o pogojih za upravičenost do izvzetja nadomestnega mehanizma iz člena 33(6) Uredbe (EU) 2018/389 (regulativni tehnični standardi za močno avtentikacijo strank ter skupni in varni odprti standardi komunikacije), stran 1521.

  
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17 in 77/18 – ZTFI-1; v nadaljevanju ZBan-2), enajstega odstavka 243. člena Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18 in 9/18 – popr., v nadaljevanju ZPlaSSIED) in 13. člena ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o uporabi Smernic o pogojih za upravičenost do izvzetja nadomestnega mehanizma iz člena 33(6) Uredbe (EU) 2018/389 (regulativni tehnični standardi za močno avtentikacijo strank ter skupni in varni odprti standardi komunikacije) 
1. člen 
(Namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12; v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 1093/2010) dne 4. decembra 2018 izdal Smernice o pogojih za upravičenost do izvzetja nadomestnega mehanizma iz člena 33(6) Uredbe (EU) 2018/389 (regulativni tehnični standardi za močno avtentikacijo strank ter skupni in varni odprti standardi komunikacije) (v nadaljevanju: smernice), ki so objavljene na njegovi spletni strani.
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena določajo pogoje iz člena 33(6) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/389 z dne 27. novembra 2017 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za močno avtentikacijo strank ter skupnih in varnih odprtih standardov komunikacije (UL L št. 69 z dne 13. marca 2018, str. 23; v nadaljevanju: regulativni tehnični standardi) za izvzetje ponudnikov plačilnih storitev, ki vodijo račune in ki so se odločili za namenski vmesnik, iz obveznosti vzpostavitve nadomestnega mehanizma, opisanega v členu 33(4) regulativnih tehničnih standardov. Smernice nadalje zagotavljajo navodila o tem, kako naj bi se pristojni organi posvetovali z organom EBA z namenom izvzetja v skladu s členom 33(6) regulativnih tehničnih standardov.
(3) Smernice so namenjene:
– pristojnim organom, kot so opredeljeni v točki (i) člena 4(2) Uredbe (EU) št. 1093/2010, in
– ponudnikom plačilnih storitev, kot so opredeljeni v členu 4(11) Direktive (EU) št. 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o plačilnih storitvah na notranjem trgu, spremembah direktiv 2002/65/ES, 2009/110/ES ter 2013/36/EU in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter razveljavitvi Direktive 2007/64/ES (UL L št. 337 z dne 23. decembra 2015, str. 36; v nadaljevanju: Direktiva (EU) 2015/2366).
2. člen 
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic) 
(1) S tem sklepom Banka Slovenije določa uporabo smernic za:
1. banke in hranilnice, ki so v skladu z ZBan-2 pridobile dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v Republiki Sloveniji,
2. plačilne institucije in plačilne institucije z opustitvijo, ki so v skladu z ZPlaSSIED pridobile dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija ali plačilna institucija z opustitvijo v Republiki Sloveniji,
3. družbe za izdajo elektronskega denarja in družbe za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo, ki so v skladu z ZPlaSSIED pridobile dovoljenje za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja v Republiki Sloveniji, in
4. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZPlaSSIED, ZBan-2 in Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 575/2013) v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad subjekti iz 1. in 2. točke tega odstavka.
(2) Subjekti iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena v celoti upoštevajo določbe smernic v delu, v katerem so naslovljene na ponudnike plačilnih storitev.
(3) Banka Slovenije pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZPlaSSIED, ZBan-2 in Uredbo (EU) št. 575/2013 v celoti upošteva določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
3. člen 
(Uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 18. marca 2019
Mag. Boštjan Vasle l.r.
predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost