Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

733. Odlok o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2019, stran 1554.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 3. redni seji dne 20. marca 2019 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2019
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Dobrova - Polhov Gradec za leto 2019 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2019
I
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
8.849.180
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.677.853
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
5.804.625
700 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
5.013.409
703 
DAVKI NA PREMOŽENJE
627.316
704 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
163.900
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.873.228
710 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
430.340
711 
TAKSE IN PRISTOJBINE
6.830
712 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
82.960
713 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
214.600
714 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.138.498
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
194.413
722 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV
194.413
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
1.000
730 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
1.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
975.914
740 
TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
879.157
741 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SRED. PRORAČUNA EU
96.757
II
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
8.707.610
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
3.251.571
400 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
389.643
401 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
62.123
402 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
2.661.805
403 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
18.000
409 
REZERVE
120.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.623.753
410 
SUBVENCIJE
193.407
411 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.698.379
412 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
173.000
413 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
558.967
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.723.746
420 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
2.723.746
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
108.540
431
INVESTICIJSKI TRANSFER PRAVNIM IN FINANČNIM OSEBAM
79.200
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
29.340
III
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II)
141.570
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
751 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
V
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0,00
VI
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII
ZADOLŽEVANJE (50)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
VIII
ODPLAČILA DOLGA (55)
261.570
55
ODPLAČILA DOLGA
261.570
550 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
261.570
IX
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)
–120.000
X
NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
–261.570
XI
NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)
–141.570
XII
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
120.000
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita skupaj s splošnim delom proračuna na spletni strani Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Dobrova - Polhov Gradec.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah (ZJF), tudi naslednji prihodki:
– drugi prihodki krajevnih skupnosti, ki jih krajevne skupnosti ustvarjajo samostojno in se porabljajo za financiranje nalog krajevne skupnosti, v kateri so bili ustvarjeni,
– namensko zbrani prispevki občanov za izvajanje tekočih in investicijskih nalog,
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom, ki se porabljajo za nakup opreme za zagotavljanje požarne varnosti,
– prihodki od republiške takse za obremenjevanje voda, ki se porabljajo za financiranje investicij v kanalizacijska omrežja,
– prihodki, ustvarjeni iz naslova amortizacije objektov in opreme, ki se porabljajo za obnavljanje objektov in opreme,
– drugi prihodki, katerih namenska poraba je predpisana s področnimi predpisi.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju oziroma pri naslednji redni seji občinskega sveta in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2019 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2019 50 % navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski sklad je:
– podračun proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu o javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 105.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF neomejeno župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
9. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2019 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine in sicer največ do skupne višine 500 eurov.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
10. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina v letu 2019 ne bo zadolžila.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
11. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se smejo zadolževati le s soglasjem občine. O soglasju odloča občinski svet.
12. člen
(obseg zadolževanja javnih podjetij združenih v Javni Holding Ljubljana d.o.o.) 
Javno podjetje LPP d.o.o., ki deluje v okviru Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o., se v letu 2019 lahko zadolži do skupne višine, ki odpade, glede na delež lastništva, na Občino Dobrova - Polhov Gradec.
Kratkoročna zadolžitev je namenjena uravnavanju finančne likvidnosti:
– kratkoročna posojila LPP skupno največ do višine 140.400 EUR,
– interno posojilo JHL-LPP skupno največ do višine 21.600 EUR,
– kratkoročna posojila Energetika Ljubljana skupno največ do višine 432.000 EUR,
– kratkoročna posojila Snaga skupno največ do višine 108.000 EUR in
– kratkoročna posojila VO-KA skupno največ do višine 108.000 EUR.
Dolgoročno zadolžitev je namenjena financiranju nakupa avtobusov, dolgoročna zadolžitev VO-KA je namenjena za financiranje večjih investicij, dolgoročna zadolžitev Energetike Ljubljana je namenjena za financiranje izgradnje Plinsko parne enote PPE-TOL:
– dolgoročno posojilo LPP skupno največ do višine 129.600 EUR,
– dolgoročno posojilo VO-KA skupno največ do višine 108.000 EUR in
– dolgoročno posojilo Energetike Ljubljana največ do višine 2.328.480 EUR.
Sredstva za servisiranje vseh dolgov se zagotovijo iz neproračunskih virov. Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev Javnega Holdinga Ljubljana, d.o.o.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
(začasno financiranje v letu 2020) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Dobrova - Polhov Gradec v letu 2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019. Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na spletnih straneh Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Št. 007-0001/2019-3
Dobrova, dne 20. marca 2019
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.