Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2019 z dne 22. 3. 2019

Kazalo

786. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Straža, stran 1624.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16, 8/17, 40/17 in 41/17) ter 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža na 3. redni seji dne 14. 3. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Straža 
1. člen 
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Straža (Uradni list RS, št. 14/07) se v tretjem odstavku 4. člena pred besedo »podžupan« doda besedilo »oziroma po pooblastilu«.
2. člen 
V četrti alineji 5. člena se črta besedilo v oklepaju »(občinski svet, župan in nadzorni odbor)«.
3. člen 
V tretjem odstavku 17. člena se v zadnjem stavku črta besedilo »po predhodni obravnavi na občinskem svetu«.
4. člen 
V 22. členu se črta besedilo v oklepaju »(kmetijstvo, drobno gospodarstvo, turizem, stanovanjsko gospodarstvo, gostinstvo in trgovina)«.
5. člen 
V 23. členu se črta besedilo v oklepaju »(družbenih dejavnosti)«.
6. člen 
V 24. členu se v sedmi alineji črta besedilo v oklepaju »(evidenca posegov v prostor)«.
7. člen 
V 26. členu se črta besedilo v oklepaju »(obvezne in izbirne)«.
8. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-2/2019-3
Straža, dne 14. marca 2019
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc l.r.